Middle Chinese – Baxter

Middle Chinese (Baxter)

MCB OCB
khi
khi
khi
khi
[khw(r)j]ɨ
khi
khi
khi
[khw(r)j]ɨ
khi
𠐾
khi
𪀩
khi
𪅾
khi
EM LMC EMC OCP
k‘i
k‘ɨ
k‘i
k‘ɨ
k‘i
k‘ɨ
k‘i
k‘ɨ
[x]ə̀ɣ
k‘i
k‘ɨ
k‘i
k‘ji
k‘ɨ
k‘ɨ
k‘i
k‘i
k‘ɨ
[x]ə̀ɣ
k‘i
k‘ɨ
𠐾
k‘i
k‘ɨ
𪀩
k‘i
k‘ɨ
𪅾
k‘i
k‘ɨ
MCK OCK
k‘i1
k‘i1
k‘i1
k‘i1
k‘i̯ǝg1
k‘i1
k‘i1
k‘i1
k‘i1
k‘i̯ǝg1
k‘i1
𠐾
k‘i1
𪀩
k‘i1
𪅾
k‘i1