Middle Chinese – Baxter

Middle Chinese (Baxter)

MCB OCB
khaH
khaH
khaH
khaH
EM LMC EMC OCP
k‘ǝăˇ
k‘aă`
k‘aăʰ
k‘aă`
k‘aăʰ
k‘aă`
k‘aăʰ
k‘ǝă
k‘ǝăˇ
k‘aă`
k‘aăʰ
MCK OCK
k‘â3
k‘â3
k‘â3
k‘â3