Mandarin Toneless

Mandarin All Tones

Mandarin Cantonese MCB OCB
wēn
wēn
wan1
won
wot
wēn
wan1
wēn
wan1
won
[]un
wēn
wan1
wēn
wan3
wan5
jun
junX
[j]un
[j]unʔ
wēn
wan1
won
wēn
wan1
won
[]un
wēn
wan3
junX
won
[]un
[j]unʔ
wēn
jun
wot
wén
wèn
man1
man1
mjun
mjun
wén
man4
mjun
wén
mjun
wén
wèn
man4
man6
man4
man6
mjun
mjun
[mj]un
[mj]un
wén
wèn
man4
man6
man4
man6
min
mjun
mjunH
min
mjun
mjunH
[mj]un
[mj]uns
[mrj]ɨn
[mj]un
[mj]uns
[mrj]ɨn
wén
man4
mwoj
[m]ɨj
wén
man4
min
[mrj]ɨn
wén
ngwon
wén
wèn
man4
man4
mjun
mjun
wén
wèn
man4
man6
man4
man6
mjun
mjunH
mjun
mjunH
[mj]un
[mj]uns
[mj]un
[mj]uns
wén
[]ɨn
wén
man1
man4
mjun
[mj]un
wén
mjun
wén
man4
wén
gwik1
man4
min
mjin
mjun
wén
man4
mjun
wén
mjun
wén
man4
wén
mjun
wén
man4
mjun
mjunH
wěn
waan2
dwonX
jɨnH
wěn
man5
mjunX
[mj]unʔ
wěn
man5
mjunX
[mj]unʔ
wěn
man3
wěn
wèn
man5
man5
mjunH
mjunX
mjunH
mjunX
[mj]uns
[mj]unʔ
[mj]uns
[mj]unʔ
wěn
mut1
mut6
[]ɨt
wěn
ngaan5
ngɛnX
[r]ɨnʔ
wěn
wěn
wan2
dwonX
wěn
fat1
xwot
[hm]ɨt
wěn
wèn
leon6
man5
man6
leon6
man5
man6
mjunH
mjunH
[mj]uns
[mj]uns
wěn
man5
wěn
man5
[]ɨt
wěn
haan6
hɛnX
[gr]ɨnʔ
wèn
man6
wèn
mjunX
mjut
wèn
man6
mjunH
[mj]uns
wèn
wan3
wèn
wan2
wan3
junX
wonH
wot
wèn
wèn
man6
mjunH
wèn
man5
man6
mjenX
mjunH
mwan
[m(r)j]anʔ
[mj]uns
[w]an
wèn
jan3
lang6
xjinH
wèn
mjunH
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
wēn
wēn
wan1
ʔun
ʔut
ʔwǝn
ʔwǝt
wēn
un
wan1
wēn
wan1
ʔun
ʔwǝn
[ʔw]ə́n
wēn
un
wan1
wēn
wan3
wan5
ʔyn
ʔyn´
ʔun
ʔunˀ
[ʔw]ə̀n
[ʔw]ə̀nă
wēn
wan1
ʔun
ʔwǝn
wēn
wan1
ʔun
ʔwǝn
[ʔw]ə́n
wēn
wan3
ʔun
ʔyn´
ʔunˀ
ʔwǝn
[ʔw]ə̀nă
[ʔw]ə́n
wēn
ʔut
ʔyn
ʔun
ʔwǝt
wén
wèn
man1
man1
ʋjyn
ʋjyn
mun
mun
wén
man4
ʋjyn
mun
wén
ʋjyn
mun
wén
wèn
ʋun´
ʋun´
man4
man6
man4
man6
ʋjyn
ʋjyn
mun
mun
[m]ə̀n
[m]ə̀n
wén
wèn
man4
man6
man4
man6
min
ʋjyn
ʋjyn`
min
ʋjyn
ʋjyn`
min
mun
munʰ
min
mun
munʰ
[m]ə̀n
[m]ə̀nʃ
[mj]ə̀n
[m]ə̀n
[m]ə̀nʃ
[mj]ə̀n
wén
man4
muaj
mwǝj
[m]ə́l
wén
min´
man4
min
min
[mj]ə̀n
wén
ŋun
ŋwǝn
wén
wèn
man4
man4
ʋjyn
ʋjyn
mun
mun
wén
wèn
ʋun´
ʋun´
man4
man6
man4
man6
ʋjyn
ʋjyn`
ʋjyn
ʋjyn`
mun
munʰ
mun
munʰ
[m]ə̀n
[m]ə̀nʃ
[m]ə̀n
[m]ə̀nʃ
wén
[‑]ǝn
wén
ʋun´
man1
man4
ʋjyn
mun
[m]ə̀n
wén
ʋjyn
mun
wén
man4
wén
gwik1
man4
min
mjin
ʋjyn
min
mjin
mun
wén
man4
ʋjyn
mun
wén
ʋjyn
mun
wén
man4
wén
ʋjyn
mun
wén
man4
ʋjyn
ʋjyn`
mun
munʰ
wěn
waan2
tɦun´
ʔin`
dwǝnˀ
ʔɨnʰ
wěn
ʋunˇ
man5
ʋjyn´
munˀ
[m]ə̀nă
wěn
ʋunˇ
man5
ʋjyn´
munˀ
[m]ə̀nă
wěn
man3
wěn
wèn
man5
man5
ʋjyn`
ʋjyn´
ʋjyn`
ʋjyn´
munʰ
munˀ
munʰ
munˀ
[m]ə̀nă
[m]ə̀nʃ
[m]ə̀nă
[m]ə̀nʃ
wěn
mut1
mut6
[‑]ǝt
wěn
janˇ
ngaan5
ŋjaan´
ŋɛrnˀ
[ăxr]ə́nă
wěn
unˇ
wěn
wan2
tɦun´
dwǝnˀ
wěn
xuˇ
fat1
xut
xwǝt
[mx]ə́t
wěn
wèn
ʋun`
ʋun`
leon6
man5
man6
leon6
man5
man6
ʋjyn`
ʋjyn`
munʰ
munʰ
[m]ə̀nʃ
[m]ə̀nʃ
wěn
man5
wěn
man5
[‑]ǝt
wěn
xjan`
haan6
xɦjaan´
ɣɛrnˀ
[ăkr]ə́nă
wèn
man6
wèn
ʋjyn´
ʋjyt
munˀ
mut
wèn
ʋun`
man6
ʋjyn`
munʰ
[m]ə̀nʃ
wèn
un`
wan3
wèn
wan2
wan3
ʔun`
ʔut
ʔyn´
ʔunˀ
ʔwǝnʰ
ʔwǝt
wèn
wèn
man6
ʋjyn`
munʰ
wèn
man5
man6
mian´
muan
ʋjyn`
mianˀ
munʰ
mwan
[m]ànă
[m]án
[m]ə̀nʃ
wèn
xin`
jan3
lang6
xjin`
xjinʰ
wèn
ʋjyn`
munʰ
Mandarin Cantonese MCK OCK
wēn
wēn
wan1
ˑuǝn1
ˑuǝt
wēn
wan1
wēn
wan1
ˑuǝn1
ˑwǝn1
wēn
wan1
wēn
wan3
wan5
ˑi̯uǝn1
ˑi̯uǝn2
ˑi̯wǝn1
ˑi̯wǝn2
wēn
wan1
ˑuǝn1
wēn
wan1
ˑuǝn1
ˑwǝn1
wēn
wan3
ˑi̯uǝn2
ˑuǝn1
ˑi̯wǝn2
ˑwǝn1
wēn
ˑi̯uǝn1
ˑuǝt
wén
wèn
man1
man1
mi̯uǝn1
mi̯uǝn1
wén
man4
mi̯uǝn1
wén
mi̯uǝn1
wén
wèn
man4
man6
man4
man6
mi̯uǝn1
mi̯uǝn1
mi̯wǝn1
mi̯wǝn1
wén
wèn
man4
man6
man4
man6
mi̯uǝn1
mi̯uǝn3
mi̯ĕn1
mi̯uǝn1
mi̯uǝn3
mi̯ĕn1
mi̯wǝn1
mi̯wǝn3
mi̯ɛn1
mi̯wǝn1
mi̯wǝn3
mi̯ɛn1
wén
man4
muậi1
mwǝr1
wén
man4
mi̯ĕn1
mi̯ɛn1
wén
nguǝn1
wén
wèn
man4
man4
mi̯uǝn1
mi̯uǝn1
wén
wèn
man4
man6
man4
man6
mi̯uǝn1
mi̯uǝn3
mi̯uǝn1
mi̯uǝn3
mi̯wǝn1
mi̯wǝn3
mi̯wǝn1
mi̯wǝn3
wén
-ǝn1??
wén
man1
man4
mi̯uǝn1
mi̯wǝn1
wén
mi̯uǝn1
wén
man4
wén
gwik1
man4
mi̯uǝn1
mi̯ĕn1
mi̯ĕn1
wén
man4
mi̯uǝn1
wén
mi̯uǝn1
wén
man4
wén
mi̯uǝn1
wén
man4
mi̯uǝn1
mi̯uǝn3
wěn
waan2
d‘uǝn2
ˑi̯ǝn3
wěn
man5
mi̯uǝn2
mi̯wǝn2
wěn
man5
mi̯uǝn2
mi̯wǝn2
wěn
man3
wěn
wèn
man5
man5
mi̯uǝn2
mi̯uǝn3
mi̯uǝn2
mi̯uǝn3
mi̯wǝn2
mi̯wǝn3
mi̯wǝn2
mi̯wǝn3
wěn
mut1
mut6
-ǝt1??
wěn
ngaan5
ngăn2
ngɛn2
wěn
wěn
wan2
d‘uǝn2
wěn
fat1
χuǝt
χwǝt1
wěn
wèn
leon6
man5
man6
leon6
man5
man6
mi̯uǝn3
mi̯uǝn3
mi̯wǝn3
mi̯wǝn3
wěn
man5
wěn
man5
-ǝt1??
wěn
haan6
ɣăn2
g‘ɛn2
wèn
man6
wèn
mi̯uǝn2
mi̯uǝt
wèn
man6
mi̯uǝn3
mi̯wǝn3
wèn
wan3
wèn
wan2
wan3
ˑi̯uǝn2
ˑuǝn3
ˑuǝt
wèn
wèn
man6
mi̯uǝn3
wèn
man5
man6
mi̯uǝn3
mi̯än2
muân1
mi̯an2
mi̯wǝn3
mwân1
wèn
jan3
lang6
χi̯ĕn3
wèn
mi̯uǝn3