Mandarin Toneless

Mandarin All Tones

Mandarin Cantonese MCB OCB
līng
ling1
leng
līng
leng
líng
ling4
ling
líng
lyut3
lyut6
ljwet
luX
lwat
líng
ling4
bongH
ling
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
líng
ling4
ling
líng
ling4
leng
ljengX
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
líng
lǐng
lìng
lim1
ling4
ling6
lim1
ling4
ling6
lim1
ling4
ling6
leng
lengH
ljen
ljeng
ljengH
leng
lengH
ljen
ljeng
ljengH
leng
lengH
ljen
ljeng
ljengH
[Cr]eng
[Cr]engs
[Crj]an
[Crj]eng
[Crj]engs
[Cr]eng
[Cr]engs
[Crj]an
[Crj]eng
[Crj]engs
[Cr]eng
[Cr]engs
[Crj]an
[Crj]eng
[Crj]engs
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
long
líng
ling4
ling
[Crj]ɨng
líng
leng
líng
lǐng
lìng
ling4
ling4
ling4
leng
leng
leng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
ling4
ling
[Crj]ɨng
líng
leng
líng
leng
líng
lǐng
ling4
ling5
ling4
ling5
leng
leng
líng
ling4
leng
ljengX
líng
ling4
long
líng
ling4
leng
líng
ling4
líng
lǐng
ling4
ling4
leng
leng
[Cr]eng
[Cr]eng
líng
ling4
ling
[Crj]ɨng
líng
leng
líng
lìng
ling4
ling4
leng
leng
líng
leng
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
ling4
leng
líng
ling6
trhing
líng
leng
líng
leon4
leon6
lin
linH
[Crj]in
[Crj]ins
líng
ling
long
líng
leng
líng
ling4
long
líng
leng
líng
ling4
ling6
leng
lengX
[Cr]eng
[Cr]engʔ
líng
leng
líng
ling4
ling
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
ling4
ling
[Crj]ɨng
líng
ling4
ling
[Crj]ɨng
líng
leng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
ling4
leng
ljengH
líng
leng
ljeng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
ling4
long
líng
ling4
leng
líng
ling4
leng
líng
deng1
ding1
teng
tengH
líng
ling1
ling4
leng
[Cr]eng
líng
leng
líng
ling4
ling
[Crj]ɨng
líng
ling4
len
leng
lengH
[Cr]en
[Cr]eng
[Cr]engs
líng
leng
líng
lìng
ling4
ling4
leng
leng
[Cr]eng
[Cr]eng
líng
lìng
leng4
ling4
leng4
ling4
leng
leng
[Cr]eng
[Cr]eng
líng
leng
魿
líng
gin
leng
líng
leng4
ling4
ling
[Crj]ɨng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
leng
líng
leng
líng
ling4
leng
[Cr]eng
líng
leng
lǐng
leng5
ling5
ljengX
lǐng
leng
lǐng
ljengX
lǐng
leng
ljengX
lǐng
leng5
ling5
ljengX
[Crj]engʔ
lìng
ling
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
līng
ling1
liajŋ
lɛjŋ
līng
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liăŋ
liŋ
líng
lyut3
lyut6
luat
luă´
lyat
lwat
lwiat
lɔˀ
líng
ling4
liăŋ
pɦǝăŋ`
bǝŋʰ
liŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liăŋ
liŋ
líng
ling4
liajŋ
liajŋ´
liajŋˀ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
lǐng
lìng
liŋ`
liŋ´
liŋ`
liŋ´
liŋ`
liŋ´
lim1
ling4
ling6
lim1
ling4
ling6
lim1
ling4
ling6
liajŋ
liajŋ
liajŋ`
liajŋ`
lian
liajŋ
liajŋ
liajŋ`
liajŋ`
lian
liajŋ
liajŋ
liajŋ`
liajŋ`
lian
liajŋ
liajŋʰ
lian
lɛjŋ
lɛjŋʰ
liajŋ
liajŋʰ
lian
lɛjŋ
lɛjŋʰ
liajŋ
liajŋʰ
lian
lɛjŋ
lɛjŋʰ
[Cr]àn
[Cr]áŋj
[Cr]áŋjʃ
[Crj]àŋj
[Crj]àŋjʃ
[Cr]àn
[Cr]áŋj
[Cr]áŋjʃ
[Crj]àŋj
[Crj]àŋjʃ
[Cr]àn
[Cr]áŋj
[Cr]áŋjʃ
[Crj]àŋj
[Crj]àŋjʃ
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
lǝăŋ
lǝŋ
líng
liŋ´
ling4
liăŋ
liŋ
[Cr]ə̀ŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
lǐng
lìng
ling4
ling4
ling4
liajŋ
liajŋ
liajŋ
lɛjŋ
lɛjŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
ling4
liăŋ
liŋ
[Cr]ə̀ŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
lǐng
ling4
ling5
ling4
ling5
liajŋ
liajŋ
lɛjŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
liajŋ´
liajŋˀ
lɛjŋ
líng
ling4
lǝăŋ
lǝŋ
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
líng
lǐng
liŋ´
liŋ´
ling4
ling4
liajŋ
liajŋ
lɛjŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
[Cr]áŋj
líng
liŋ`
liŋ´
ling4
liăŋ
liŋ
[Cr]ə̀ŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
lìng
ling4
ling4
liajŋ
liajŋ
lɛjŋ
lɛjŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling6
tr‘iăŋ
tr‘iŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
lin`
lin´
leon4
leon6
lin
lin`
lin
linʰ
[Crj]ə̀n
[Crj]ə̀nʃ
líng
liăŋ
lǝăŋ
liŋ
lǝŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
lǝŋ´
ling4
lǝăŋ
lǝŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
ling6
liajŋ
liajŋ´
lɛjŋ
lɛjŋˀ
[Cr]áŋj
[Cr]áŋjă
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
liŋ´
ling4
liăŋ
liŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
liŋ´
ling4
liăŋ
liŋ
[Cr]ə̀ŋ
líng
ling4
liăŋ
liŋ
[Cr]ə̀ŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
ling4
liajŋ
liajŋ`
liajŋʰ
lɛjŋ
líng
liajŋ
liajŋ
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
ling4
lǝăŋ
lǝŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
líng
tiŋ
tiŋ`
deng1
ding1
tiajŋ
tiajŋ`
tɛjŋ
tɛjŋʰ
líng
liŋ´
ling1
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
liŋ´
ling4
liăŋ
liŋ
[Cr]ə̀ŋ
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
liajŋ`
lian
lɛjŋ
lɛjŋʰ
lɛn
[Cr]áŋj
[Cr]áŋjʃ
[Crj]án
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
lìng
ling4
ling4
liajŋ
liajŋ
lɛjŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
[Cr]áŋj
líng
lìng
leng4
ling4
leng4
ling4
liajŋ
liajŋ
lɛjŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
[Cr]áŋj
líng
liajŋ
lɛjŋ
魿
líng
kɦin
liajŋ
gin
lɛjŋ
líng
leng4
ling4
liăŋ
liŋ
[Cr]ə̀ŋ
líng
liŋ´
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
liŋ´
liajŋ
lɛjŋ
líng
liajŋ
lɛjŋ
líng
ling4
liajŋ
lɛjŋ
[Cr]áŋj
líng
liajŋ
lɛjŋ
lǐng
liŋˇ
leng5
ling5
liajŋ´
liajŋˀ
lǐng
liajŋ
lɛjŋ
lǐng
liajŋ´
liajŋˀ
lǐng
liajŋ
liajŋ´
liajŋˀ
lɛjŋ
lǐng
liŋˇ
leng5
ling5
liajŋ´
liajŋˀ
[Crj]àŋjă
lìng
liăŋ
liŋ
Mandarin Cantonese MCK OCK
līng
ling1
lieng1
līng
lieng1
líng
ling4
li̯ǝng1
líng
lyut3
lyut6
li̯wät
luo2
luât
líng
ling4
b‘ǝng3
li̯ǝng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
li̯ǝng1
líng
ling4
lieng1
li̯ɒng2
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
lǐng
lìng
lim1
ling4
ling6
lim1
ling4
ling6
lim1
ling4
ling6
lieng1
lieng3
li̯än1
li̯ɒng1
li̯ɒng3
lieng1
lieng3
li̯än1
li̯ɒng1
li̯ɒng3
lieng1
lieng3
li̯än1
li̯ɒng1
li̯ɒng3
l*1
l*3
lieng1
lieng3
li̯an1
l*1
l*3
lieng1
lieng3
li̯an1
l*1
l*3
lieng1
lieng3
li̯an1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
lǝng1
líng
ling4
li̯ǝng1
li̯ǝng1
líng
lieng1
líng
lǐng
lìng
ling4
ling4
ling4
lieng1
lieng1
lieng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
ling4
li̯ǝng1
li̯ǝng1
líng
lieng1
líng
lieng1
líng
lǐng
ling4
ling5
ling4
ling5
lieng1
lieng1
líng
ling4
lieng1
li̯ɒng2
líng
ling4
lǝng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
líng
lǐng
ling4
ling4
lieng1
lieng1
lieng1
lieng1
líng
ling4
li̯ǝng1
li̯ǝng1
líng
lieng1
líng
lìng
ling4
ling4
lieng1
lieng1
líng
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling6
tˆ‘i̯ǝng1
líng
lieng1
líng
leon4
leon6
li̯ĕn1
li̯ĕn3
li̯ĕn1
li̯ĕn3
líng
li̯ǝng1
lǝng1
líng
lieng1
líng
ling4
lǝng1
líng
lieng1
líng
ling4
ling6
lieng1
lieng2
lieng1
lieng2
líng
lieng1
líng
ling4
li̯ǝng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
ling4
li̯ǝng1
li̯ǝng1
líng
ling4
li̯ǝng1
li̯ǝng1
líng
lieng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
ling4
lieng1
li̯ɒng3
líng
lieng1
li̯ɒng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
ling4
lǝng1
líng
ling4
lieng1
líng
ling4
lieng1
líng
deng1
ding1
tieng1
tieng3
líng
ling1
ling4
lieng1
lieng1
líng
lieng1
líng
ling4
li̯ǝng1
li̯ǝng1
líng
ling4
lien1
lieng1
lieng3
lian1
lieng1
lieng3
líng
lieng1
líng
lìng
ling4
ling4
lieng1
lieng1
lieng1
lieng1
líng
lìng
leng4
ling4
leng4
ling4
lieng1
lieng1
lieng1
lieng1
líng
lieng1
魿
líng
g‘i̯ĕn1
lieng1
líng
leng4
ling4
li̯ǝng1
li̯ǝng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
lieng1
líng
lieng1
líng
ling4
lieng1
lieng1
líng
lieng1
lǐng
leng5
ling5
li̯ɒng2
lǐng
lieng1
lǐng
li̯ɒng2
lǐng
lieng1
li̯ɒng2
lǐng
leng5
ling5
li̯ɒng2
l*2
lìng
li̯ǝng1