Mandarin

Mandarin

Mandarin Cantonese MCB OCB
xiè
xiè
haai6
hæjH
xiè
xiè
sit3
ngit
sjet
xiè
xiè
hai6
xæjH
xiè
xiè
aai3
xæjH
xiè
xiè
ngaat6
sit3
swot
[snj]-
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sip3
set
xiè
xiè
haai6
hæjH
xiè
xiè
ze6
zjæH
xiè
xiè
co3
nau4
sit3
set
xiè
xiè
heoi1
xju
xiè
xiè
se3
sjæH
xiè
xiè
sit3
sit
sjet
xiè
xiè
faau4
fu1
bjuw
phæw
[b(r)j]u
[phr]u
xiè
xiè
dip6
seot1
sit3
sou3
sep
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
tsyeH
xiè
xiè
zyu4
nyu
xiè
xiè
syep
xiè
xiè
hejH
hæjH
xiè
xiè
xwet
xiè
xiè
haai6
hæjH
xiè
xiè
hai5
ngai4
hæjX
xiè
xiè
ce5
zjæX
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sit3
set
xiè
xiè
se3
sjæH
xiè
xiè
kai3
kit3
sit3
khejH
khjɨt
nyet
[g]ijs
[j]ɨt
[k]et
xiè
xiè
gaai3
hai6
hajH
hejH
xiè
xiè
sit3
sjet
xiè
xiè
sit3
set
[snj]-
xiè
xiè
sep
xiè
xiè
sit3
sep
[]ep
xiè
xiè
haai5
hæjX
xiè
xiè
gaai3
haai6
kɛɨH
xiè
xiè
sep
xiè
xiè
gaai3
haai5
haai6
kɛɨH
[kr]es
xiè
xiè
se2
sip3
sit3
set
xiè
xiè
sjet
[ngyj]et
xiè
xiè
haai6
hæjH
[kr]ijs
xiè
xiè
sit3
kɛt
set
[kh]et
[khr]at
xiè
xiè
sit3
set
xiè
xiè
ze6
zjæH
[]jAks
xiè
xiè
gaai2
haai5
kæjX
xiè
xiè
jai6
sit3
jejH
sjet
[j]ets
[snj]et
xiè
xiè
jai6
sit3
jejH
[j]ets
xiè
xiè
sit3
dzrɛp
sjet
[]at
[j]et
xiè
xiè
koi3
kjɨjH
kojH
[kw]ɨts
[kwj]ɨts
xiè
xiè
kui2
hwojH
[gw]ɨts
xiè
xiè
haai5
hæjX
xiè
xiè
se2
se3
sjæH
sjæX
[snj]jAjʔ
[snj]jAks
xiè
xiè
haai6
hojH
hæjH
[g]-s
[gr]ijs
xiè
xiè
ce6
se3
zjæX
xiè
xiè
xiè
xiè
xjet
xiè
xiè
sip3
sit3
sep
[snj]-
xiè
xiè
haai5
hæjX
xiè
xiè
sit3
sjet
xiè
xiè
sjet
xiè
xiè
set
xiè
xiè
sit3
sjet
[j]et
xiè
xiè
sit3
[]at
xiè
xiè
sjet
xiè
xiè
sit3
sjet
[j]et
xiè
xiè
xiè
xiè
gaai1
gaai3
kæjX
kɛj
kɛɨH
xiè
xiè
haai6
hæjH
[gr]ijs
xiè
xiè
haai5
hæjX
[gr]eʔ
xiè
xiè
hæjH
kæjH
xiè
xiè
sit3
sjet
[ngyj]et
xiè
xiè
haai6
waa6
hwæX
xiè
xiè
gaai2
gaai3
haai6
hæjX
hɛɨH
kæjX
kɛɨH
[gr]es
[gr]eʔ
[kr]es
[kr]eʔ
xiè
xiè
dip6
dep
[l]ep
xiè
xiè
ze6
zjæH
[]jAks
xiè
xiè
kwai2
khjwieX
[gwj]eʔ
xiè
xiè
sip3
sit3
sep
xiè
xiè
sit3
sat
[sngw]at
xiè
xiè
gaa1
kja
xiè
xiè
haai5
haai6
hɛɨH
[gr]es
xiè
xiè
zaap6
zip
[Hslj]ip
xiè
xiè
sit3
jejH
[snj]ets
xiè
xiè
dræp
sep
xiè
xiè
haai6
hæjH
xiè
xiè
haai5
hɛjX
[kr]ijʔ
xiè
xiè
gaai3
haai6
hat
kɛt
xiè
xiè
haai6
hæjH
[gr]ijs
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
xiè
xiè
haai6
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
xiè
xiè
sit3
siat
ŋit
siat
ŋit
xiè
xiè
hai6
xjaaj`
xɛrjʰ
xiè
xiè
aai3
xjaaj`
xɛrjʰ
xiè
xiè
ngaat6
sit3
sut
swǝt
[*]-
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sip3
siat
sɛt
xiè
xiè
haai6
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
xiè
xiè
ze6
sɦiaă`
ziaăʰ
xiè
xiè
co3
nau4
sit3
siat
sɛt
xiè
xiè
heoi1
xyă
xuă
xiè
xiè
se3
siaă`
siaăʰ
xiè
xiè
sit3
siat
sit
siat
sit
xiè
xiè
faau4
fu1
pɦiw
p‘aaw
buw
p‘arw
[p‑pr]ə́w
[ăp]ə̀w
xiè
xiè
dip6
seot1
sit3
sou3
siap
sɛp
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
tʂi`
tɕiăʰ
xiè
xiè
zyu4
ryă
ɲuă
xiè
xiè
ʂiap
*ɕiap
xiè
xiè
xɦjaaj`
xɦjiaj`
ɣɛjʰ
ɣɛrjʰ
xiè
xiè
xjyat
xwɛt
xiè
xiè
haai6
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
xiè
xiè
hai5
ngai4
xɦjaaj´
ɣarjˀ
xiè
xiè
ce5
sɦiaă´
ziaăˀ
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sit3
siat
sɛt
xiè
xiè
se3
siaă`
siaăʰ
xiè
xiè
kai3
kit3
sit3
k‘it
k‘jiaj`
k‘ɛjʰ
k‘ɨt
ɲɛt
[]ə̀t
[x]ə̀t
[x]ə́jʃ
xiè
xiè
xaj`
gaai3
hai6
xɦaj`
xɦjiaj`
ɣajʰ
ɣɛjʰ
xiè
xiè
siăˇ
sit3
siat
siat
xiè
xiè
siăˇ
sit3
siat
sɛt
[*]-
xiè
xiè
siap
sɛp
xiè
xiè
siăˇ
sit3
siap
sɛp
[sj]áp
xiè
xiè
haai5
xɦjaaj´
ɣarjˀ
xiè
xiè
kjaj`
gaai3
haai6
kjaaj`
karjʰ
xiè
xiè
siap
sɛp
xiè
xiè
xjaj`
gaai3
haai5
haai6
kjaaj`
karjʰ
[kr]ájʃ
xiè
xiè
se2
sip3
sit3
siat
sɛt
xiè
xiè
siat
siat
[sj]àt
xiè
xiè
xjaj`
haai6
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
[ăkr]ə́jʃ
xiè
xiè
sit3
kjaat
siat
kɛrt
sɛt
[]át
[xr]át
xiè
xiè
sit3
siat
sɛt
xiè
xiè
siă`
ze6
sɦiaă`
ziaăʰ
[ɣ‑ɣj]à:kʃ
xiè
xiè
gaai2
haai5
kjaaj´
karjˀ
xiè
xiè
siăˇ
jai6
sit3
jiaj`
siat
jiajʰ
siat
[sj]àt
[ăxj]àtʃ
xiè
xiè
jai6
sit3
jiaj`
jiajʰ
[]át
xiè
xiè
sit3
siat
tʂɦaap
dʐɛrp
siat
[*]at
[sj]àt
xiè
xiè
koi3
kaj`
ki`
kǝjʰ
kɨjʰ
[x]ə̀tʃ
[x]ə́tʃ
xiè
xiè
xuj`
kui2
xɦuaj`
ɣwǝjʰ
[w]ə́tʃ
xiè
xiè
haai5
xɦjaaj´
ɣarjˀ
xiè
xiè
siă`
siă´
se2
se3
siaă`
siaă´
siaăʰ
siaăˀ
[sj]à:kʃ
[sj]à:lă
xiè
xiè
xjaj`
haai6
xɦaj`
xɦjaaj`
ɣǝjʰ
ɣɛrjʰ
[*]-ʃ
[ăkr]ə́jʃ
xiè
xiè
ce6
se3
sɦiaă´
ziaăˀ
xiè
xiè
xiè
xiè
xiat
xiat
xiè
xiè
sip3
sit3
siap
sɛp
[*]-
xiè
xiè
haai5
xɦjaaj´
ɣarjˀ
xiè
xiè
siăˇ
sit3
siat
siat
xiè
xiè
siat
siat
xiè
xiè
siat
sɛt
xiè
xiè
siăˇ
sit3
siat
siat
[sj]àt
xiè
xiè
sit3
[‑]at
xiè
xiè
siat
siat
xiè
xiè
sit3
siat
siat
[sj]àt
xiè
xiè
siă`
xiè
xiè
xjaj`
gaai1
gaai3
kjaaj
kjaaj`
kjaaj´
karjʰ
karjˀ
kɛrj
xiè
xiè
xjaj`
haai6
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
[ăkr]ə́jʃ
xiè
xiè
xjajˇ
haai5
xɦjaaj´
ɣarjˀ
[ăkr]ájă
xiè
xiè
kjaaj`
xɦjaaj`
kɛrjʰ
ɣɛrjʰ
xiè
xiè
siăˇ
sit3
siat
siat
[sj]àt
xiè
xiè
haai6
waa6
xɦwaaă´
ɣwarˀ
xiè
xiè
kjaj`
kjajˇ
xjaj`
gaai2
gaai3
haai6
kjaaj`
kjaaj´
xɦjaaj`
xɦjaaj´
karjʰ
karjˀ
ɣarjʰ
ɣarjˀ
[kr]ájă
[kr]ájʃ
[ăkr]ájă
[ăkr]ájʃ
xiè
xiè
tiă´
dip6
tɦiap
dɛp
[ăxj]áp
xiè
xiè
siă`
ze6
sɦiaă`
ziaăʰ
[ɣ‑ɣj]à:kʃ
xiè
xiè
kwai2
k‘jyj´
k‘jwiăˀ
[xwj]àjă
xiè
xiè
sip3
sit3
siap
sɛp
xiè
xiè
sit3
sat
sat
[s]át
xiè
xiè
kjaă
gaa1
kiă
kjaaă
kar
kɨaă
xiè
xiè
haai5
haai6
xɦjaaj`
ɣarjʰ
[ăkr]ájʃ
xiè
xiè
zaap6
sɦip
zip
[ăsj]ə̀p
xiè
xiè
sit3
jiaj`
jiajʰ
[ăxj]àtʃ
xiè
xiè
siap
trɦaap
drarp
sɛp
xiè
xiè
haai6
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
xiè
xiè
haai5
xɦjaaj´
ɣɛrjˀ
[ăkr]ə́jă
xiè
xiè
gaai3
haai6
kjaat
xɦat
kɛrt
ɣat
xiè
xiè
haai6
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
[ăkr]ə́jʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
xiè
xiè
haai6
ɣăi3
xiè
xiè
sit3
ngi̯ĕt
si̯ät
xiè
xiè
hai6
χăi3
xiè
xiè
aai3
χăi3
xiè
xiè
ngaat6
sit3
suǝt
s-4!!
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sip3
siet
xiè
xiè
haai6
ɣăi3
xiè
xiè
ze6
zi̯a3
xiè
xiè
co3
nau4
sit3
siet
xiè
xiè
heoi1
χi̯u1
xiè
xiè
se3
si̯a3
xiè
xiè
sit3
si̯ät
si̯ĕt
xiè
xiè
faau4
fu1
b‘iḙu1
p‘au1
b‘i̯ôg1
p‘ọg1
xiè
xiè
dip6
seot1
sit3
sou3
siep
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
tśiḙ3
xiè
xiè
zyu4
ńźi̯u1
xiè
xiè
śi̯äp
xiè
xiè
ɣiei3
ɣăi3
xiè
xiè
χiwet
xiè
xiè
haai6
ɣăi3
xiè
xiè
hai5
ngai4
ɣai2
xiè
xiè
ce5
zi̯a2
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sit3
xiè
xiè
sit3
siet
xiè
xiè
se3
si̯a3
xiè
xiè
kai3
kit3
sit3
k‘iei3
k‘i̯ǝt
ńźiet
k‘ieg3
k‘i̯ǝt1
ńiat1
xiè
xiè
gaai3
hai6
ɣiei3
ɣâi3
xiè
xiè
sit3
si̯ät
xiè
xiè
sit3
siet
s-4!!
xiè
xiè
siep
xiè
xiè
sit3
siep
siap1
xiè
xiè
haai5
ɣai2
xiè
xiè
gaai3
haai6
kai3
xiè
xiè
siep
xiè
xiè
gaai3
haai5
haai6
kai3
kĕg3
xiè
xiè
se2
sip3
sit3
siet
xiè
xiè
si̯ät
si̯at1
xiè
xiè
haai6
ɣăi3
g‘ɛg3
xiè
xiè
sit3
kăt
siet
kăt1
siat1
xiè
xiè
sit3
siet
xiè
xiè
ze6
zi̯a3
zi̯ag3
xiè
xiè
gaai2
haai5
kai2
xiè
xiè
jai6
sit3
i̯äi3
si̯ät
si̯at1
zi̯ad3
xiè
xiè
jai6
sit3
i̯äi3
zi̯ad3
xiè
xiè
sit3
dẓ‘ăp
si̯ät
dẓ‘ât4!!
si̯at1
xiè
xiè
koi3
kḙi3
kậi3
ki̯ǝr3
kǝr3
xiè
xiè
kui2
ɣuậi3
g‘wǝr3
xiè
xiè
haai5
ɣai2
xiè
xiè
se2
se3
si̯a2
si̯a3
si̯a2
si̯ag3
xiè
xiè
haai6
ɣậi3
ɣăi3
g‘-3!!
g‘-3!!
xiè
xiè
ce6
se3
zi̯a2
xiè
xiè
xiè
xiè
χi̯ät
xiè
xiè
sip3
sit3
siep
s-4!!
xiè
xiè
haai5
ɣai2
xiè
xiè
sit3
si̯ät
xiè
xiè
si̯ät
xiè
xiè
siet
xiè
xiè
sit3
si̯ät
si̯at1
xiè
xiè
sit3
-ât1??
xiè
xiè
si̯ät
xiè
xiè
sit3
si̯ät
si̯at1
xiè
xiè
xiè
xiè
gaai1
gaai3
kai2
kai3
kăi1
xiè
xiè
haai6
ɣăi3
g‘-3!!
xiè
xiè
haai5
ɣai2
g‘ĕg2
xiè
xiè
kăi3
ɣăi3
xiè
xiè
sit3
si̯ät
si̯at1
xiè
xiè
haai6
waa6
ɣwa2
xiè
xiè
gaai2
gaai3
haai6
kai2
kai3
ɣai2
ɣai3
g‘ĕg2
g‘ĕg3
kĕg2
kĕg3
xiè
xiè
dip6
d‘iep
d‘iap1
xiè
xiè
ze6
zi̯a3
zi̯ag3
xiè
xiè
kwai2
k‘iwiḙ2
k‘i̯wĕg2
xiè
xiè
sip3
sit3
siep
xiè
xiè
sit3
sât
sât1
xiè
xiè
gaa1
ka1
ki̯â1
xiè
xiè
haai5
haai6
ɣai3
g‘ĕg3
xiè
xiè
zaap6
zi̯ǝp
ziǝp1
xiè
xiè
sit3
i̯äi3
zi̯ad3
xiè
xiè
dˆ‘ap
siep
xiè
xiè
haai6
ɣăi3
xiè
xiè
haai5
ɣăi2
g‘ɛg2
xiè
xiè
gaai3
haai6
kăt
ɣât
xiè
xiè
haai6
ɣăi3
g‘ăd3