Mandarin

Mandarin

Mandarin Cantonese MCB OCB
xiàn
xiàn
gin2
zin2
kjænX
xiàn
xiàn
zin6
henX
xiàn
xiàn
sin3
senH
xiàn
xiàn
zin2
nenH
xiàn
xiàn
zin5
khenH
xiàn
xiàn
zin2
nenH
syang
xiàn
xiàn
laam6
hemX
hɛmX
xiàn
xiàn
gam3
ham3
hæmH
xiàn
xiàn
zyun6
hwenH
hwenX
[gw]ins
[gw]inʔ
xiàn
xiàn
haan6
hɛnX
xiàn
xiàn
cim1
zaam1
semH
xiàn
xiàn
haam6
hamH
homH
hɛmH
xiàn
xiàn
an3
zan2
zing4
jænH
jænX
xiàn
xiàn
haan6
hɛnX
xiàn
xiàn
sin3
senH
xiàn
xiàn
haam6
hɛmH
kemH
xiàn
xiàn
gin3
khenH
khenX
xiàn
xiàn
jin5
henX
khenH
[g]enʔ
[k]ens
xiàn
xiàn
haan5
hænX
kɛnX
[r]anʔ
[r]enʔ
xiàn
xiàn
henX
xiàn
xiàn
henX
kenX
xiàn
xiàn
xjæmH
xiàn
xiàn
jin6
henX
xiàn
xiàn
hin3
xjænH
[hngwj]ans
xiàn
xiàn
haan6
[k]an
xiàn
xiàn
jin5
jin6
henX
nenH
[]-s
[g]-ʔ
xiàn
xiàn
hænX
xiàn
xiàn
jin6
hejX
henH
khenH
xiàn
xiàn
xjænH
[hngwj]ans
xiàn
xiàn
hin3
xiàn
xiàn
hin3
dzyet
sa
xjænH
[(r)j]at
[hngwj]ans
[sngw]aj
xiàn
xiàn
jin6
henH
[g]ens
xiàn
xiàn
jin5
henX
[g]enʔ
xiàn
xiàn
hɛnH
xiàn
xiàn
sin3
sjenH
[j]ens
xiàn
xiàn
sin3
sjenH
[sngwj]ens
xiàn
xiàn
jyun2
jyun4
jyun6
hwen
hwenH
[gw]en
[gw]ɨns
xiàn
xiàn
sin4
sin6
xiàn
xiàn
sin6
jenH
jij
zjenH
[(r)j]ans
[Hslj]ens
[j]ij
xiàn
xiàn
hip3
xjæmH
xjæp
[hngw(r)j]ams
[hngw(r)j]ap
xiàn
xiàn
henX
xiàn
xiàn
hɛmH
khomX
[]ɨmʔ
[r]ɨms
xiàn
xiàn
jin6
hɛnH
[gr]ens
xiàn
xiàn
hin2
henX
khenH
xenX
xiàn
xiàn
hwenH
xiàn
xiàn
gin3
jin6
henH
kenH
[g]ens
[kh]ens
xiàn
xiàn
haam5
hɛmX
xiàn
xiàn
senH
xiàn
xiàn
hin1
xjæn
[j]an
xiàn
xiàn
laam6
hæmX
xiàn
xiàn
jin6
xiàn
xiàn
hɛmH
khomX
[]ɨmʔ
[r]ɨms
xiàn
xiàn
sin3
sanX
xiàn
xiàn
haam2
haam3
ham3
khamH
srɛmX
xæmH
[]ams
[hngwr]ams
[r]emʔ
xiàn
xiàn
haan6
hɛnX
[gr]ɨnʔ
xiàn
xiàn
haam6
ham6
hɛmH
[r]ɨms
xiàn
xiàn
sin3
senH
[s]ens
xiàn
xiàn
haam5
haam6
xiàn
xiàn
sin1
sin2
sjen
sjenH
sjenX
[j]en
[sngwj]ens
[sngwj]enʔ
xiàn
xiàn
zi2
trijX
[(r)j]ijʔ
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
xiàn
xiàn
gin2
zin2
kian´
kɨanˀ
xiàn
xiàn
zin6
xɦjian´
ɣɛnˀ
xiàn
xiàn
sin3
sian`
sɛnʰ
xiàn
xiàn
zin2
nian`
nɛnʰ
xiàn
xiàn
zin5
k‘jian`
k‘ɛnʰ
xiàn
xiàn
zin2
nian`
ʂiaăŋ
nɛnʰ
ɕɨaăŋ
xiàn
xiàn
xamˇ
laam6
xɦiam´
xɦjaam´
*ɣɛmˀ
ɣɛrmˀ
xiàn
xiàn
gam3
ham3
xɦjaam`
ɣarmʰ
xiàn
xiàn
zyun6
xɦjyan´
xɦyan`
*ɣwɛnʰ
ɣwɛnˀ
[ăkw]ə́ŋjă
[ăkw]ə́ŋjʃ
xiàn
xiàn
haan6
xɦjaan´
ɣɛrnˀ
xiàn
xiàn
cim1
zaam1
siam`
sɛmʰ
xiàn
xiàn
haam6
xɦam`
xɦam`
xɦjaam`
ɣamʰ
ɣǝmʰ
ɣɛrmʰ
xiàn
xiàn
an3
zan2
zing4
ʔian`
ʔian´
ʔɨanʰ
ʔɨanˀ
xiàn
xiàn
xjan`
haan6
xɦjaan´
ɣɛrnˀ
xiàn
xiàn
sin3
sian`
sɛnʰ
xiàn
xiàn
haam6
kjiam`
xɦjaam`
kɛmʰ
ɣɛrmʰ
xiàn
xiàn
gin3
k‘jian`
k‘jian´
k‘ɛnʰ
k‘ɛnˀ
xiàn
xiàn
jin5
k‘jian`
xɦjian´
k‘ɛnʰ
ɣɛnˀ
[k‑kj]ánʃ
[ăkj]ánă
xiàn
xiàn
haan5
kjaan´
xɦjaan´
kɛrnˀ
ɣarnˀ
[]an
[]an
xiàn
xiàn
xɦjian´
ɣɛnˀ
xiàn
xiàn
kjian´
xɦjian´
kɛnˀ
ɣɛnˀ
xiàn
xiàn
xiam`
xɨamʰ
xiàn
xiàn
jin6
xɦjian´
ɣɛnˀ
xiàn
xiàn
xiăn`
hin3
xian`
xɨanʰ
[mx]ànʃ
xiàn
xiàn
haan6
[‑]an
xiàn
xiàn
jin5
jin6
nian`
xɦjian´
nɛnʰ
ɣɛnˀ
[*]-ă
[]-ă
xiàn
xiàn
xɦjaan´
ɣarnˀ
xiàn
xiàn
jin6
k‘jian`
xɦjiaj´
xɦjian`
k‘ɛnʰ
ɣɛjˀ
ɣɛnʰ
xiàn
xiàn
xian`
xɨanʰ
[mx]ànʃ
xiàn
xiàn
hin3
xiàn
xiàn
hin3
saă
xian`
ʂɦiat
dʑiat
saă
xɨanʰ
[s]ál
[x]ànʃ
[ăk(r)j]àt
xiàn
xiàn
xiăn`
jin6
xɦjian`
ɣɛnʰ
[ăkj]ánʃ
xiàn
xiàn
jin5
xɦjian´
ɣɛnˀ
[ăkj]ánă
xiàn
xiàn
xɦjaan`
ɣɛrnʰ
xiàn
xiàn
sin3
sian`
sianʰ
[sj]ànʃ
xiàn
xiàn
siăn`
sin3
sian`
sianʰ
[sj]ànʃ
xiàn
xiàn
xiăn`
jyun2
jyun4
jyun6
xɦjyan
xɦyan`
*ɣwɛnʰ
ɣwɛn
[ăkwj]án
[ăkwj]ə́nʃ
xiàn
xiàn
sin4
sin6
xiàn
xiàn
siăn`
sin6
ian`
ji
sɦian`
ji
jianʰ
zianʰ
[ɣ]ànʃ
[ɣj]ə̀j
[ɣ‑ɣj]ànʃ
xiàn
xiàn
hip3
xiam`
xiap
xɨamʰ
xɨap
[mx]àmʃ
[mx]àp
xiàn
xiàn
xɦjian´
ɣɛnˀ
xiàn
xiàn
k‘am´
xɦjaam`
k‘ǝmˀ
ɣɛrmʰ
[k‑k]ə́mă
[ăkr]ə́mʃ
xiàn
xiàn
xjan`
jin6
xɦjaan`
ɣɛrnʰ
[ăkrj]ánʃ
xiàn
xiàn
hin2
k‘jian`
xjian´
xɦjian´
k‘ɛnʰ
xɛnˀ
ɣɛnˀ
xiàn
xiàn
xɦyan`
*ɣwɛnʰ
xiàn
xiàn
kiăn`
gin3
jin6
kjian`
xɦjian`
kɛnʰ
ɣɛnʰ
[kj]ánʃ
[ăkj]ánʃ
xiàn
xiàn
haam5
xɦjaam´
ɣɛrmˀ
xiàn
xiàn
sian`
sɛnʰ
xiàn
xiàn
xiăn
hin1
xian
xɨan
[x]àn
xiàn
xiàn
xjam`
laam6
xɦjaam´
ɣarmˀ
xiàn
xiàn
jin6
xiàn
xiàn
k‘am´
xɦjaam`
k‘ǝmˀ
ɣɛrmʰ
[k‑k]ə́mă
[ăkr]ə́mʃ
xiàn
xiàn
sin3
san´
sanˀ
xiàn
xiàn
k‘jam`
haam2
haam3
ham3
k‘am`
xjaam`
ʂaam´
k‘amʰ
xarmʰ
ʂɛrmˀ
[]ámă
[x]ámʃ
[xr]ámʃ
xiàn
xiàn
xjan`
haan6
xɦjaan´
ɣɛrnˀ
[ăkr]ə́nă
xiàn
xiàn
xjam`
haam6
ham6
xɦjaam`
ɣɛrmʰ
[ăkr]ə́mʃ
xiàn
xiàn
siăn`
xiăn`
sin3
sian`
sɛnʰ
[sj]ánʃ
xiàn
xiàn
xjam`
haam5
haam6
xiàn
xiàn
siăn
siănˇ
sin1
sin2
sian
sian`
sian´
sian
sianʰ
sianˀ
[sj]àn
[sj]ànă
[sj]ànʃ
xiàn
xiàn
zi2
tri´
triˀ
[tr]ə̀jă
Mandarin Cantonese MCK OCK
xiàn
xiàn
gin2
zin2
ki̯ɒn2
xiàn
xiàn
zin6
ɣien2
xiàn
xiàn
sin3
sien3
xiàn
xiàn
zin2
nien3
xiàn
xiàn
zin5
k‘ien3
xiàn
xiàn
zin2
nien3
śi̯ang1
xiàn
xiàn
laam6
ɣiem2
ɣăm2
xiàn
xiàn
gam3
ham3
ɣam3
xiàn
xiàn
zyun6
ɣiwen2
ɣiwen3
g‘iwen2
g‘iwen3
xiàn
xiàn
haan6
ɣăn2
xiàn
xiàn
cim1
zaam1
siem3
xiàn
xiàn
haam6
ɣâm3
ɣậm3
ɣăm3
xiàn
xiàn
an3
zan2
zing4
ˑi̯ɒn2
ˑi̯ɒn3
xiàn
xiàn
haan6
ɣăn2
xiàn
xiàn
sin3
sien3
xiàn
xiàn
haam6
kiem3
ɣăm3
xiàn
xiàn
gin3
k‘ien2
k‘ien3
xiàn
xiàn
jin5
k‘ien3
ɣien2
g‘ian2
k‘ian3
xiàn
xiàn
haan5
kăn2
ɣan2
g‘an2
kăn2
xiàn
xiàn
ɣien2
xiàn
xiàn
kien2
ɣien2
xiàn
xiàn
χi̯ɒm3
xiàn
xiàn
jin6
ɣien2
xiàn
xiàn
hin3
χi̯ɒn3
χi̯ăn3
xiàn
xiàn
haan6
-ân1??
xiàn
xiàn
jin5
jin6
nien3
ɣien2
g‘-2!!
n-3!!
xiàn
xiàn
ɣan2
xiàn
xiàn
jin6
k‘ien3
ɣiei2
ɣien3
xiàn
xiàn
χi̯ɒn3
χi̯ăn3
xiàn
xiàn
hin3
xiàn
xiàn
hin3
sâ1
źi̯ät
χi̯ɒn3
dˆ‘i̯at1
sâ1
χi̯ăn3
xiàn
xiàn
jin6
ɣien3
g‘ian3
xiàn
xiàn
jin5
ɣien2
g‘ian2
xiàn
xiàn
ɣăn3
xiàn
xiàn
sin3
si̯än3
si̯an3
xiàn
xiàn
sin3
si̯än3
si̯an3
xiàn
xiàn
jyun2
jyun4
jyun6
ɣiwen1
ɣiwen3
g‘iwan1
g‘iwǝn3
xiàn
xiàn
sin4
sin6
xiàn
xiàn
sin6
i̯i1
i̯än3
zi̯än3
zi̯an3
zi̯an3
zân1!!
xiàn
xiàn
hip3
χi̯ɒm3
χi̯ɒp
χi̯ăm3
χi̯ăp1
xiàn
xiàn
ɣien2
xiàn
xiàn
k‘ậm2
ɣăm3
g‘ɛm3
k‘ǝm2
xiàn
xiàn
jin6
ɣăn3
g‘ăn3
xiàn
xiàn
hin2
k‘ien3
ɣien2
χien2
xiàn
xiàn
ɣiwen3
xiàn
xiàn
gin3
jin6
kien3
ɣien3
g‘ian3
kian3
xiàn
xiàn
haam5
ɣăm2
xiàn
xiàn
sien3
xiàn
xiàn
hin1
χi̯ɒn1
χi̯ăn1
xiàn
xiàn
laam6
ɣam2
xiàn
xiàn
jin6
xiàn
xiàn
k‘ậm2
ɣăm3
g‘ɛm3
k‘ǝm2
xiàn
xiàn
sin3
sân2
xiàn
xiàn
haam2
haam3
ham3
k‘âm3
ṣăm2
χam3
k‘âm3
ṣăm2
χam3
xiàn
xiàn
haan6
ɣăn2
g‘ɛn2
xiàn
xiàn
haam6
ham6
ɣăm3
g‘ɛm3
xiàn
xiàn
sin3
sien3
sian3
xiàn
xiàn
haam5
haam6
xiàn
xiàn
sin1
sin2
si̯än1
si̯än2
si̯än3
si̯an1
si̯an2
si̯an3
xiàn
xiàn
zi2
tˆi2
t-2!!