Mandarin

Mandarin

Mandarin Cantonese MCB OCB
dài
dài
daai6
dajH
dài
dài
cuk1
srjoH
dài
dài
daai3
tajH
dài
dài
zai6
tajH
trjejH
dài
dài
daai6
dajH
dài
dài
doi6
dojH
[l]ɨks
dài
dài
dai6
doi6
dojH
dài
dài
daai6
daH
dajH
[d]ajs
[th]ats
dài
dài
doi6
dojH
[l]ɨks
dài
dài
doi6
dojH
dài
dài
daai2
daai3
dài
dài
daai2
daai3
tajH
[t]ats
dài
dài
doi6
dojX
[d]ɨʔ
dài
dài
doi6
toi5
dojX
[l]ɨʔ
dài
dài
daai3
tojH
[dz]ɨs
dài
dài
thojH
[hnr]its
dài
dài
dai6
dejH
[]ijs
dài
dài
doi6
toi5
dojX
[l]ɨʔ
dài
dài
duk6
dowk
[l]uk
dài
dài
daai6
dajH
that
[d]at
[th]ats
dài
dài
doi6
dài
dài
doi6
dojH
dowk
dài
dài
ci4
[]ɨ
紿
dài
dài
doi6
dojX
[l]ɨʔ
dài
dài
taai5
tajH
dài
dài
doi6
dowk
dài
dài
doi6
dojH
dài
dài
ji4
dojX
ji
[j]ɨ
[l]ɨʔ
dài
dài
taai3
tik1
thojH
[hl]ɨks
dài
dài
taH
tajH
dài
dài
daai3
zai6
drjejH
tajH
dài
dài
daai6
dajH
dejH
[dj]ijs
[th]ats
dài
dài
dojX
dài
dài
zoi2
zoi3
dzojH
tsojH
tsojX
[]ɨs
[dz]ɨs
[tsr]ɨʔ
dài
dài
doi6
dojX
[l]ɨʔ
dài
dài
dai6
doi6
dejH
dojH
[]ijs
[]its
dài
dài
luk6
ljowk
dài
dài
daap6
dop
[l]ɨp
dài
dài
dai6
dejH
dejX
[l]ijs
[l]ijʔ
dài
dài
daai6
dai6
dajH
dejH
[d]ats
[d]ijs
dài
dài
dai6
jijH
[j]ijs
dài
dài
dài
dài
doi6
dojH
dài
dài
to4
dài
dài
toi4
doj
dojX
[l]ɨ
[l]ɨʔ
dài
dài
doi6
dojH
[l]ɨks
dài
dài
dojH
𦄂
dài
dài
daai2
daai3
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
dài
dài
daai6
tɦaj`
dajʰ
dài
dài
cuk1
ʂǝă`
ʂɨăʰ
dài
dài
daai3
taj`
tajʰ
dài
dài
zai6
taj`
triaj`
tajʰ
triajʰ
dài
dài
daai6
tɦaj`
dajʰ
dài
dài
taj`
doi6
tɦaj`
dǝjʰ
[ăxj]ə́kʃ
dài
dài
dai6
doi6
tɦaj`
dǝjʰ
dài
dài
taj`
taă`
daai6
tɦaj`
tɦaă`
dajʰ
daăʰ
[ăt]álʃ
[ăt]átʃ
dài
dài
taj`
doi6
tɦaj`
dǝjʰ
[ăxj]ə́kʃ
dài
dài
doi6
tɦaj`
dǝjʰ
dài
dài
daai2
daai3
dài
dài
taj`
daai2
daai3
taj`
tajʰ
[t]átʃ
dài
dài
taj`
doi6
tɦaj´
dǝjˀ
[ăt]ə́ɣă
dài
dài
taj`
doi6
toi5
tɦaj´
dǝjˀ
[ăxj]ə́ɣă
dài
dài
taj`
daai3
taj`
tǝjʰ
[]ə̀ɣʃ
dài
dài
t‘aj`
t‘ǝjʰ
[k‑kj]ə́tʃ
dài
dài
ti`
dai6
tɦiaj`
dɛjʰ
[ăxj]ə́jʃ
dài
dài
doi6
toi5
tɦaj´
dǝjˀ
[ăxj]ə́ɣă
dài
dài
tu´
duk6
tɦǝwk
dawk
[lw]ə́kw
dài
dài
daai6
tɦaj`
t‘at
dajʰ
t‘at
[t‑t]át
[ăt]átʃ
dài
dài
doi6
dài
dài
doi6
tɦaj`
tɦǝwk
dawk
dǝjʰ
dài
dài
ci4
[‑]ǝɣ
紿
dài
dài
tajˇ
doi6
tɦaj´
dǝjˀ
[ăxj]ə́ɣă
dài
dài
taai5
taj`
tajʰ
dài
dài
doi6
tɦǝwk
dawk
dài
dài
taj`
doi6
tɦaj`
dǝjʰ
dài
dài
tajˇ
ji4
ji
tɦaj´
dǝjˀ
[ăxj]ə̀ɣ
[ăxj]ə́ɣă
dài
dài
taai3
tik1
t‘aj`
t‘ǝjʰ
[t‑t]ə́kʃ
dài
dài
tuăˇ
taj`
taă`
tajʰ
taăʰ
dài
dài
daai3
zai6
taj`
trɦiaj`
driajʰ
tajʰ
dài
dài
daai6
tɦaj`
tɦiaj`
dajʰ
dɛjʰ
[ăt]átʃ
[ăt]ə́jʃ
dài
dài
tɦaj´
dǝjˀ
dài
dài
tsaj`
tsajˇ
zoi2
zoi3
tsaj`
tsaj´
tsɦaj`
dzǝjʰ
tsǝjʰ
tsǝjˀ
[kj]ə́ɣă
[kj]ə́ɣʃ
[ăkj]ə́ɣʃ
dài
dài
taj`
doi6
tɦaj´
dǝjˀ
[ăxj]ə́ɣă
dài
dài
dai6
doi6
tɦaj`
tɦiaj`
dǝjʰ
dɛjʰ
[ăxj]ə́jʃ
[ăxj]ə́tʃ
dài
dài
luk6
lyawk
luawk
dài
dài
daap6
tɦap
dǝp
[]ǝp
dài
dài
dai6
tɦiaj`
tɦiaj´
dɛjʰ
dɛjˀ
[ăt]ə́jă
[ăt]ə́jʃ
dài
dài
daai6
dai6
tɦaj`
tɦiaj`
dajʰ
dɛjʰ
[ăt]átʃ
[ăt]ə́jʃ
dài
dài
dai6
ji`
jiʰ
[ăxj]ə̀jʃ
dài
dài
tajˇ
dài
dài
doi6
tɦaj`
dǝjʰ
dài
dài
to4
dài
dài
t‘aj
toi4
tɦaj
tɦaj´
dǝj
dǝjˀ
[ăxj]ə́ɣ
[ăxj]ə́ɣă
dài
dài
taj`
doi6
tɦaj`
dǝjʰ
[ăxj]ə́kʃ
dài
dài
tɦaj`
dǝjʰ
𦄂
dài
dài
daai2
daai3
Mandarin Cantonese MCK OCK
dài
dài
daai6
d‘âi3
dài
dài
cuk1
ṣi̯wo3
dài
dài
daai3
tâi3
dài
dài
zai6
tâi3
tˆi̯äi3
dài
dài
daai6
d‘âi3
dài
dài
doi6
d‘ậi3
d‘ǝg3
dài
dài
dai6
doi6
d‘ậi3
dài
dài
daai6
d‘â3
d‘âi3
d‘â3
d‘âd3
dài
dài
doi6
d‘ậi3
d‘ǝg3
dài
dài
doi6
d‘ậi3
dài
dài
daai2
daai3
dài
dài
daai2
daai3
tâi3
tâd3
dài
dài
doi6
d‘ậi2
d‘ǝg2
dài
dài
doi6
toi5
d‘ậi2
d‘ǝg2
dài
dài
daai3
tậi3
tǝg3
dài
dài
t‘ậi3
t‘ǝr3
dài
dài
dai6
d‘iei3
d‘iǝr3
dài
dài
doi6
toi5
d‘ậi2
d‘ǝg2
dài
dài
duk6
d‘uok
d‘ôk1
dài
dài
daai6
d‘âi3
t‘ât
d‘âd3
t‘ât1
dài
dài
doi6
dài
dài
doi6
d‘uok
d‘ậi3
dài
dài
ci4
-ǝg1??
紿
dài
dài
doi6
d‘ậi2
d‘ǝg2
dài
dài
taai5
tâi3
dài
dài
doi6
d‘uok
dài
dài
doi6
d‘ậi3
dài
dài
ji4
d‘ậi2
i̯i1
d‘ǝg2
zi̯ǝg1
dài
dài
taai3
tik1
t‘ậi3
t‘ǝg3
dài
dài
tâ3
tâi3
dài
dài
daai3
zai6
dˆ‘i̯äi3
tâi3
dài
dài
daai6
d‘iei3
d‘âi3
d‘ieg3
d‘âd3
dài
dài
d‘ậi2
dài
dài
zoi2
zoi3
dz‘ậi3
tsậi2
tsậi3
dz‘ǝg3
tsǝg2
tsǝg3
dài
dài
doi6
d‘ậi2
d‘ǝg2
dài
dài
dai6
doi6
d‘iei3
d‘ậi3
d‘iǝr3
d‘ǝr3
dài
dài
luk6
li̯wok
dài
dài
daap6
d‘ập
d‘ǝp1
dài
dài
dai6
d‘iei2
d‘iei3
d‘ieg2
d‘ieg3
dài
dài
daai6
dai6
d‘iei3
d‘âi3
d‘ieg3
d‘âd3
dài
dài
dai6
i̯i3
zi̯ĕd3
dài
dài
dài
dài
doi6
d‘ậi3
dài
dài
to4
dài
dài
toi4
d‘ậi1
d‘ậi2
d‘ǝg1
d‘ǝg2
dài
dài
doi6
d‘ậi3
d‘ǝg3
dài
dài
d‘ậi3
𦄂
dài
dài
daai2
daai3