Late Middle Chinese

Late Middle Chinese

MCB OCB
xjen
xjen
[hngw(r)j]an
xjen
xjæn
[j]an
𦒜
xjen
EM LMC EMC OCP
xian
xian
xian
xian
[xj]àn
iăn
xian
xian
xiăn
xian
xɨan
[x]àn
𦒜
xian
xian
MCK OCK
χi̯än1
χi̯än1
χi̯an1
χi̯än1
χi̯ɒn1
χi̯ăn1
𦒜
χi̯än1