Late Middle Chinese

Late Middle Chinese

MCB OCB
hwæn
hwæn
hwæn
hwæn
[gwr]an
[wrj]an
hwæn
[gw]ɨns
[gwr]an
hwɛn
[wr]en
[wrj]an
hwæn
hwæn
[gwr]an
hwæn
hwæn
[gwr]an
[gwr]ans
hwæn
[gwr]an
[wj]en
hwæn
hwæn
[wr]an
hwæn
[gwr]an
hwæn
hwæn
𠟼
hwæn
𡍦
hwæn
𦏖
hwæn
𦣴
hwæn
𩙽
hwæn
EM LMC EMC OCP
xɦwaan
ɣwarn
xɦwaan
ɣwarn
xɦwaan
ɣwarn
xwan´
yăn´
xɦwaan
ɣwarn
[wj]àn
[ăkwr]án
xwan´
xɦwaan
ɣwarn
[ăkwj]ə́nʃ
[ăkwr]án
yăn´
xɦwaan
ɣwɛrn
[wj]àn
[ăkwrj]án
xɦwaan
ɣwarn
xwan´
xɦwaan
ɣwarn
[ăkwr]án
xɦwaan
ɣwarn
xɦwaan
ɣwarn
[ăkwr]án
[ăkwr]ánʃ
syăn´
xwan´
xɦwaan
ɣwarn
[ăkwr]án
[ăswj]àn
xɦwaan
ɣwarn
xɦwaan
ɣwarn
[ăkwr]án
xwan´
xɦwaan
ɣwarn
[ăkwr]án
xwan´
xɦwaan
ɣwarn
xwan´
xɦwaan
ɣwarn
𠟼
xɦwaan
ɣwarn
𡍦
xɦwaan
ɣwarn
𦏖
xɦwaan
ɣwarn
𦣴
xɦwaan
ɣwarn
𩙽
xɦwaan
ɣwarn
MCK OCK
ɣwan1
ɣwan1
ɣwan1
ɣwan1
di̯wan1
g‘wan1
ɣwan1
g‘iwǝn3
g‘wan1
ɣwăn1
di̯wan1
g‘wăn1
ɣwan1
ɣwan1
g‘wan1
ɣwan1
ɣwan1
g‘wan1
g‘wan3
ɣwan1
g‘wan1
zi̯wan1
ɣwan1
ɣwan1
g‘wan1
ɣwan1
g‘wan1
ɣwan1
ɣwan1
𠟼
ɣwan1
𡍦
ɣwan1
𦏖
ɣwan1
𦣴
ɣwan1
𩙽
ɣwan1