Late Middle Chinese

Late Middle Chinese

MCB OCB
trinH
[d]in
[d]ins
[trj]in
[trj]ins
trinH
[th]ins
[trj]ins
trinH
[trj]in
[trj]ins
EM LMC EMC OCP
tiăn`
t‘iăn´
trin`
trinʰ
[trj]ə̀n
[trj]ə̀nʃ
[ăt]ə́ŋj
[ăt]ə́ŋjʃ
trin`
trinʰ
[trj]ə̀nʃ
[t‑t]ə́ŋjʃ
tʂin`
trin`
trinʰ
[trj]ə̀n
[trj]ə̀nʃ
MCK OCK
tˆi̯ĕn3
d‘ien1
d‘ien3
ti̯ĕn1
ti̯ĕn3
tˆi̯ĕn3
ti̯ĕn3
t‘ien3
tˆi̯ĕn3
ti̯ĕn1
ti̯ĕn3