Korean

Korean

Korean MCB
um
ngim
ngimH
um
xuwX
um
im
imH
om
um
jim
um
dzrim
um
ngim
um
imH
um
jim
um
jim
um
imH
um
im
um
jim
um
im
um
imH
imX
Korean LMC EMC
um
ŋim
ŋim`
ŋim
ŋimʰ
um
xǝw´
xowˀ
um
ʔam
ʔim
ʔim`
ʔim
ʔimʰ
ʔǝm
um
jim
jim
um
tʂɦǝm
dʐim
um
ŋim
ŋim
um
ʔim`
ʔimʰ
um
ʔjim
ʔjim
um
jim
jim
um
ʔim`
ʔimʰ
um
ʔim
ʔim
um
jim
jim
um
ʔim
ʔim
um
ʔim`
ʔim´
ʔimʰ
ʔimˀ
Korean MCK
um
ngi̯ǝm1
ngi̯ǝm3
um
χḙu2
um
ˑi̯ǝm1
ˑi̯ǝm3
ˑậm1
um
i̯ǝm1
um
dẓ‘i̯ǝm1
um
ngi̯ǝm1
um
ˑi̯ǝm3
um
ˑi̯ǝm1
um
i̯ǝm1
um
ˑi̯ǝm3
um
ˑi̯ǝm1
um
i̯ǝm1
um
ˑi̯ǝm1
um
ˑi̯ǝm2
ˑi̯ǝm3