Korean

Korean

Korean MCB
tong
duwng
tong
downg
tong
duwng
thuwng
thuwngX
tong
tuwng
tong
tsyowngH
tong
duwng
tong
towng
tong
tuwng
tuwngH
tong
duwngX
tong
duwng
tong
duwng
tong
tong
duwng
duwngH
tong
downg
tong
dræwngH
tshyowng
tong
tong
tuwng
tong
duwng
tong
tuwngH
tong
dræwng
duwng
tsyowng
tong
duwng
duwngH
tong
tuwng
tuwngH
tong
duwng
tshyowng
tong
downg
thowng
tong
downg
tong
duwng
tong
duwng
tong
duwngH
tong
dræwngH
tshyowng
tong
towng
tong
tong
tuwngX
tong
duwng
tuwngX
tong
tuwng
tuwngX
tong
duwng
tong
downg
Korean LMC EMC
tong
tɦǝwŋ
dowŋ
tong
tɦǝwŋ
dawŋ
tong
tɦǝwŋ
t‘ǝwŋ
t‘ǝwŋ´
dowŋ
t‘owŋ
t‘owŋˀ
tong
tǝwŋ
towŋ
tong
tʂyawŋ`
tɕuawŋʰ
tong
tɦǝwŋ
dowŋ
tong
tǝwŋ
tawŋ
tong
tǝwŋ
tǝwŋ`
towŋ
towŋʰ
tong
tɦǝwŋ´
dowŋˀ
tong
tɦǝwŋ
dowŋ
tong
tɦǝwŋ
dowŋ
tong
tong
tɦǝwŋ
tɦǝwŋ`
dowŋ
dowŋʰ
tong
tɦǝwŋ
dawŋ
tong
trɦaawŋ`
tʂ‘yawŋ
drarwŋʰ
tɕ‘uawŋ
tong
tong
tǝwŋ
towŋ
tong
tɦǝwŋ
dowŋ
tong
tǝwŋ`
towŋʰ
tong
trɦaawŋ
tɦǝwŋ
tʂyawŋ
dowŋ
drarwŋ
tɕuawŋ
tong
tɦǝwŋ
tɦǝwŋ`
dowŋ
dowŋʰ
tong
tǝwŋ
tǝwŋ`
towŋ
towŋʰ
tong
tɦǝwŋ
tʂ‘yawŋ
dowŋ
tɕ‘uawŋ
tong
tɦǝwŋ
t‘ǝwŋ
dawŋ
t‘awŋ
tong
tɦǝwŋ
dawŋ
tong
tɦǝwŋ
dowŋ
tong
tɦǝwŋ
dowŋ
tong
tɦǝwŋ`
dowŋʰ
tong
trɦaawŋ`
tʂ‘yawŋ
drarwŋʰ
tɕ‘uawŋ
tong
tǝwŋ
tawŋ
tong
tong
tǝwŋ´
towŋˀ
tong
tǝwŋ´
tɦǝwŋ
dowŋ
towŋˀ
tong
tǝwŋ
tǝwŋ´
towŋ
towŋˀ
tong
tɦǝwŋ
dowŋ
tong
tɦǝwŋ
dawŋ
Korean MCK
tong
d‘ung1
tong
d‘uong1
tong
d‘ung1
t‘ung1
t‘ung2
tong
tung1
tong
tśi̯wong3
tong
d‘ung1
tong
tuong1
tong
tung1
tung3
tong
d‘ung2
tong
d‘ung1
tong
d‘ung1
tong
tong
d‘ung1
d‘ung3
tong
d‘uong1
tong
dˆ‘ång3
tś‘i̯wong1
tong
tong
tung1
tong
d‘ung1
tong
tung3
tong
dˆ‘ång1
d‘ung1
tśi̯wong1
tong
d‘ung1
d‘ung3
tong
tung1
tung3
tong
d‘ung1
tś‘i̯wong1
tong
d‘uong1
t‘uong1
tong
d‘uong1
tong
d‘ung1
tong
d‘ung1
tong
d‘ung3
tong
dˆ‘ång3
tś‘i̯wong1
tong
tuong1
tong
tong
tung2
tong
d‘ung1
tung2
tong
tung1
tung2
tong
d‘ung1
tong
d‘uong1