Korean

Korean

Korean MCB
thong
duwngH
thuwng
thong
duwngH
thong
duwngX
thuwngX
thong
duwng
duwngH
thong
thuwngH
thong
duwng
duwngH
thong
duwng
thong
thowngH
thong
thuwng
Korean LMC EMC
thong
tɦǝwŋ`
t‘ǝwŋ
dowŋʰ
t‘owŋ
thong
tɦǝwŋ`
dowŋʰ
thong
tɦǝwŋ´
t‘ǝwŋ´
dowŋˀ
t‘owŋˀ
thong
tɦǝwŋ
tɦǝwŋ`
dowŋ
dowŋʰ
thong
t‘ǝwŋ`
t‘owŋʰ
thong
tɦǝwŋ
tɦǝwŋ`
dowŋ
dowŋʰ
thong
tɦǝwŋ
dowŋ
thong
t‘ǝwŋ`
t‘awŋʰ
thong
t‘ǝwŋ
t‘owŋ
Korean MCK
thong
d‘ung3
t‘ung1
thong
d‘ung3
thong
d‘ung2
t‘ung2
thong
d‘ung1
d‘ung3
thong
t‘ung3
thong
d‘ung1
d‘ung3
thong
d‘ung1
thong
t‘uong3
thong
t‘ung1