Korean

Korean

Korean MCB
tham
lomH
thomH
tham
thomX
tham
thom
tham
dom
tom
tham
tom
tomX
tham
thom
tham
tom
tomH
Korean LMC EMC
tham
lam`
t‘am`
lǝmʰ
t‘ǝmʰ
tham
t‘am´
t‘ǝmˀ
tham
t‘am
t‘ǝm
tham
tam
tɦam
dǝm
tǝm
tham
tam
tam´
tǝm
tǝmˀ
tham
t‘am
t‘ǝm
tham
tam
tam`
tǝm
tǝmʰ
Korean MCK
tham
lậm3
t‘ậm3
tham
t‘ậm2
tham
t‘ậm1
tham
d‘ậm1
tậm1
tham
tậm1
tậm2
tham
t‘ậm1
tham
tậm1
tậm3