Korean

Korean

Korean MCB
phayng
phæng
xjangX
xæng
phayng
phɛng
phayng
bang
bangH
phayng
bæng
phayng
bang
phayng
bæng
phæng
phayng
phayng
phɛng
phayng
pæng
phayng
bæng
bængH
phayng
bæng
Korean LMC EMC
phayng
p‘aajŋ
xiaăŋ´
xjaajŋ
p‘arjŋ
xarjŋ
xɨaăŋˀ
phayng
p‘aajŋ
p‘ɛrjŋ
phayng
pɦaăŋ
pɦaăŋ`
baăŋ
baăŋʰ
phayng
pɦaajŋ
barjŋ
phayng
pɦaăŋ
baăŋ
phayng
pɦaajŋ
p‘aajŋ
barjŋ
p‘arjŋ
phayng
phayng
p‘aajŋ
p‘ɛrjŋ
phayng
paajŋ
parjŋ
phayng
pɦaajŋ
pɦaajŋ`
barjŋ
barjŋʰ
phayng
pɦaajŋ
barjŋ
Korean MCK
phayng
p‘ɒng1
χi̯ang2
χɒng1
phayng
p‘ɛng1
phayng
b‘âng1
b‘âng3
phayng
b‘ɒng1
phayng
b‘âng1
phayng
b‘ɒng1
p‘ɒng1
phayng
phayng
p‘ɛng1
phayng
pɒng1
phayng
b‘ɒng1
b‘ɒng3
phayng
b‘ɒng1