Korean

Korean

Korean MCB
kyeng
kjeng
kyeng
kengH
ngen
ngɛng
kyeng
gjengH
kyeng
khjwieng
kyeng
gjengH
kjengX
kyeng
kyeng
kyeng
kengX
kyeng
gjeng
kyeng
kjiengH
kyeng
gjeng
kyeng
khjeng
kyeng
kængX
kyeng
kjwengX
kyeng
kweng
kyeng
kjengX
kyeng
kæng
kyeng
kengH
kyeng
gjwieng
kyeng
khjengH
kyeng
kjwengX
kyeng
kjangX
kjengX
kyeng
kweng
kyeng
gjeng
kyeng
kjengH
kyeng
kjengX
kyeng
kjwengX
kyeng
kæng
kængH
kyeng
kængX
kyeng
gjeng
gjengH
kyeng
gjengX
keng
kyeng
kwejH
kwengX
kyeng
gjwieng
kyeng
gjwieng
kyeng
kwengX
kyeng
jengX
kjwengX
kyeng
kjengX
kyeng
gjwieng
kyeng
kyeng
gjengX
kyeng
ngɛngH
kyeng
khengH
kyeng
kjengH
kyeng
gjengH
kyeng
khwengX
kweng
kyeng
kængX
kyeng
keng
kengH
kyeng
khengH
kyeng
kɛng
kyeng
kɛngX
kyeng
hengH
hengX
kyeng
hɛng
ɛng
kyeng
khwengX
kyeng
khengX
kyeng
kjengX
kyeng
khjieng
khjiengH
kyeng
kengH
kyeng
kjengH
kyeng
khjwieng
khjwiengX
kyeng
gjieng
kjengX
kyeng
henX
khwengX
kyeng
kweng
kyeng
kjeng
kyeng
kængX
kyeng
gjeng
kyeng
gjeng
Korean LMC EMC
kyeng
kiajŋ
kiajŋ
kyeng
kjiajŋ`
ŋjaajŋ
ŋjian
kɛjŋʰ
ŋɛn
ŋɛrjŋ
kyeng
kɦiajŋ`
giajŋʰ
kyeng
k‘jyajŋ
k‘jwiajŋ
kyeng
kiajŋ´
kɦiajŋ`
giajŋʰ
kiajŋˀ
kyeng
kyeng
kyeng
kjiajŋ´
kɛjŋˀ
kyeng
kɦiajŋ
giajŋ
kyeng
kjiajŋ`
kjiajŋʰ
kyeng
kɦiajŋ
giajŋ
kyeng
k‘iajŋ
k‘iajŋ
kyeng
kjaajŋ´
karjŋˀ
kyeng
kyajŋ´
kwiajŋˀ
kyeng
kjyajŋ
kwɛjŋ
kyeng
kiajŋ´
kiajŋˀ
kyeng
kjaajŋ
karjŋ
kyeng
kjiajŋ`
kɛjŋʰ
kyeng
kɦjyajŋ
gjwiajŋ
kyeng
k‘iajŋ`
k‘iajŋʰ
kyeng
kyajŋ´
kwiajŋˀ
kyeng
kiajŋ´
kiaăŋ´
kiajŋˀ
kɨaăŋˀ
kyeng
kjyajŋ
kwɛjŋ
kyeng
kɦiajŋ
giajŋ
kyeng
kiajŋ`
kiajŋʰ
kyeng
kiajŋ´
kiajŋˀ
kyeng
kyajŋ´
kwiajŋˀ
kyeng
kjaajŋ
kjaajŋ`
karjŋ
karjŋʰ
kyeng
kjaajŋ´
karjŋˀ
kyeng
kɦiajŋ
kɦiajŋ`
giajŋ
giajŋʰ
kyeng
kjiajŋ
kɦiajŋ´
giajŋˀ
kɛjŋ
kyeng
kjyaj`
kjyajŋ´
kwɛjŋˀ
kwɛjʰ
kyeng
kɦjyajŋ
gjwiajŋ
kyeng
kɦjyajŋ
gjwiajŋ
kyeng
kjyajŋ´
kwɛjŋˀ
kyeng
kyajŋ´
ʔiajŋ´
kwiajŋˀ
ʔiajŋˀ
kyeng
kiajŋ´
kiajŋˀ
kyeng
kɦjyajŋ
gjwiajŋ
kyeng
kyeng
kɦiajŋ´
giajŋˀ
kyeng
ŋjaajŋ`
ŋɛrjŋʰ
kyeng
k‘jiajŋ`
k‘ɛjŋʰ
kyeng
kiajŋ`
kiajŋʰ
kyeng
kɦiajŋ`
giajŋʰ
kyeng
kjyajŋ
k‘jyajŋ´
kwɛjŋ
k‘wɛjŋˀ
kyeng
kjaajŋ´
karjŋˀ
kyeng
kjiajŋ
kjiajŋ`
kɛjŋ
kɛjŋʰ
kyeng
k‘jiajŋ`
k‘ɛjŋʰ
kyeng
kjaajŋ
kɛrjŋ
kyeng
kjaajŋ´
kɛrjŋˀ
kyeng
xɦjiajŋ`
xɦjiajŋ´
ɣɛjŋʰ
ɣɛjŋˀ
kyeng
xɦjaajŋ
ʔjaajŋ
ɣɛrjŋ
ʔɛrjŋ
kyeng
k‘jyajŋ´
k‘wɛjŋˀ
kyeng
k‘jiajŋ´
k‘ɛjŋˀ
kyeng
kiajŋ´
kiajŋˀ
kyeng
k‘jiajŋ
k‘jiajŋ`
k‘jiajŋ
k‘jiajŋʰ
kyeng
kjiajŋ`
kɛjŋʰ
kyeng
kiajŋ`
kiajŋʰ
kyeng
k‘jyajŋ
k‘jyajŋ´
k‘jwiajŋ
k‘jwiajŋˀ
kyeng
kiajŋ´
kɦjiajŋ
gjiajŋ
kiajŋˀ
kyeng
k‘jyajŋ´
xɦjian´
k‘wɛjŋˀ
ɣɛnˀ
kyeng
kjyajŋ
kwɛjŋ
kyeng
kiajŋ
kiajŋ
kyeng
kjaajŋ´
karjŋˀ
kyeng
kɦiajŋ
giajŋ
kyeng
kɦiajŋ
giajŋ
Korean MCK
kyeng
ki̯ɒng1
kyeng
kieng3
ngien1
ngɛng1
kyeng
g‘i̯ɒng3
kyeng
k‘i̯wäng1
kyeng
g‘i̯ɒng3
ki̯ɒng2
kyeng
kyeng
kyeng
kieng2
kyeng
g‘i̯ɒng1
kyeng
ki̯äng3
kyeng
g‘i̯ɒng1
kyeng
k‘i̯ɒng1
kyeng
kɒng2
kyeng
ki̯wɒng2
kyeng
kiweng1
kyeng
ki̯ɒng2
kyeng
kɒng1
kyeng
kieng3
kyeng
g‘i̯wäng1
kyeng
k‘i̯ɒng3
kyeng
ki̯wɒng2
kyeng
ki̯ang2
ki̯ɒng2
kyeng
kiweng1
kyeng
g‘i̯ɒng1
kyeng
ki̯ɒng3
kyeng
ki̯ɒng2
kyeng
ki̯wɒng2
kyeng
kɒng1
kɒng3
kyeng
kɒng2
kyeng
g‘i̯ɒng1
g‘i̯ɒng3
kyeng
g‘i̯ɒng2
kieng1
kyeng
kiwei3
kiweng2
kyeng
g‘i̯wäng1
kyeng
g‘i̯wäng1
kyeng
kiweng2
kyeng
ki̯wɒng2
ˑi̯ɒng2
kyeng
ki̯ɒng2
kyeng
g‘i̯wäng1
kyeng
kyeng
g‘i̯ɒng2
kyeng
ngɛng3
kyeng
k‘ieng3
kyeng
ki̯ɒng3
kyeng
g‘i̯ɒng3
kyeng
kiweng1
k‘iweng2
kyeng
kɒng2
kyeng
kieng1
kieng3
kyeng
k‘ieng3
kyeng
kɛng1
kyeng
kɛng2
kyeng
ɣieng2
ɣieng3
kyeng
ɣɛng1
ˑɛng1
kyeng
k‘iweng2
kyeng
k‘ieng2
kyeng
ki̯ɒng2
kyeng
k‘i̯äng1
k‘i̯äng3
kyeng
kieng3
kyeng
ki̯ɒng3
kyeng
k‘i̯wäng1
k‘i̯wäng2
kyeng
g‘i̯äng1
ki̯ɒng2
kyeng
k‘iweng2
ɣien2
kyeng
kiweng1
kyeng
ki̯ɒng1
kyeng
kɒng2
kyeng
g‘i̯ɒng1
kyeng
g‘i̯ɒng1