Korean

Korean

Korean MCB
kyem
khemH
kyem
kem
kemH
kyem
khemX
kyem
khemX
kyem
gjem
kyem
khemX
khɛmH
khɛmX
kyem
gjem
kyem
kem
kyem
kem
kyem
khem
kyem
gjem
kyem
ljem
kyem
gim
gjem
kyem
hemX
Korean LMC EMC
kyem
k‘jiam`
k‘ɛmʰ
kyem
kiam
kjiam`
*kɛm
kɛmʰ
kyem
k‘jiam´
k‘ɛmˀ
kyem
k‘jiam´
k‘ɛmˀ
kyem
kɦiam
giam
kyem
k‘jaam`
k‘jaam´
k‘jiam´
k‘ɛmˀ
k‘ɛrmʰ
k‘ɛrmˀ
kyem
kɦiam
giam
kyem
kiam
*kɛm
kyem
kiam
*kɛm
kyem
k‘jiam
k‘ɛm
kyem
kɦiam
giam
kyem
liam
liam
kyem
kɦiam
kɦim
giam
gim
kyem
xɦiam´
*ɣɛmˀ
Korean MCK
kyem
k‘iem3
kyem
kiem1
kiem3
kyem
k‘iem2
kyem
k‘iem2
kyem
g‘i̯äm1
kyem
k‘iem2
k‘ăm2
k‘ăm3
kyem
g‘i̯äm1
kyem
kiem1
kyem
kiem1
kyem
k‘iem1
kyem
g‘i̯äm1
kyem
li̯äm1
kyem
g‘i̯äm1
g‘i̯ǝm1
kyem
ɣiem2