Korean

Korean

Korean MCB
kum
kim
kum
kimH
ngimX
kum
gimH
kum
gimX
ngim
kum
gimH
gimX
kum
tshyem
xem
xɛm
kum
khim
kum
gim
kum
gim
kum
gim
kum
kim
kimH
kum
gim
kum
dzrim
gimH
kum
gim
kum
khim
kum
kim
kum
kim
kum
kim
kum
kimX
kum
kim
kum
gim
gjem
Korean LMC EMC
kum
kim
kim
kum
kim`
ŋim´
kimʰ
ŋimˀ
kum
kɦim`
gimʰ
kum
kɦim´
ŋim
gimˀ
ŋim
kum
kɦim`
kɦim´
gimʰ
gimˀ
kum
tʂ‘iam
xjaam
xjiam
tɕ‘iam
xɛm
xɛrm
kum
k‘im
k‘im
kum
kɦim
gim
kum
kɦim
gim
kum
kɦim
gim
kum
kim
kim`
kim
kimʰ
kum
kɦim
gim
kum
kɦim`
tʂɦǝm
dʐim
gimʰ
kum
kɦim
gim
kum
k‘im
k‘im
kum
kim
kim
kum
kim
kim
kum
kim
kim
kum
kim´
kimˀ
kum
kim
kim
kum
kɦiam
kɦim
giam
gim
Korean MCK
kum
ki̯ǝm1
kum
ki̯ǝm3
ngi̯ǝm2
kum
g‘i̯ǝm3
kum
g‘i̯ǝm2
ngi̯ǝm1
kum
g‘i̯ǝm2
g‘i̯ǝm3
kum
tś‘i̯äm1
χiem1
χăm1
kum
k‘i̯ǝm1
kum
g‘i̯ǝm1
kum
g‘i̯ǝm1
kum
g‘i̯ǝm1
kum
ki̯ǝm1
ki̯ǝm3
kum
g‘i̯ǝm1
kum
dẓ‘i̯ǝm1
g‘i̯ǝm3
kum
g‘i̯ǝm1
kum
k‘i̯ǝm1
kum
ki̯ǝm1
kum
ki̯ǝm1
kum
ki̯ǝm1
kum
ki̯ǝm2
kum
ki̯ǝm1
kum
g‘i̯äm1
g‘i̯ǝm1