Korean

Korean

Korean MCB
ko
kuX
ko
kuH
ko
khu
ko
kuX
ko
khuwX
ko
kawH
kowk
ko
ku
ko
gjuwX
kaw
ko
ko
khowk
ko
kuH
ko
khæwk
ko
ku
ko
ku
ko
khaw
ko
khuH
ko
ko
khawX
ko
kuH
ko
khæw
khæwH
ko
kawX
ko
kawX
ko
khu
ko
khawX
ko
kawX
ko
khawX
ko
ko
kaw
ko
ku
kuH
kuX
ko
kuX
ko
kuH
ko
kaw
ko
kaw
ko
ku
kuX
ko
kuX
稿
ko
ko
ku
ko
kaw
ko
ko
kuX
ko
kaw
ko
kuX
ko
ngaw
ko
ko
khawX
ko
kuX
ko
khuH
khwæ
khwæH
ko
kaw
kawH
ko
khuH
khuX
ko
ku
ko
ku
ko
kawX
ko
kuX
ko
khuH
ko
ku
ko
kuX
ko
kawH
ko
kuX
kæH
kæX
ko
ku
ko
kawH
kowk
ko
huX
ku
kuH
ko
kuX
ko
kuH
ko
huX
kuH
ko
khawH
ko
kuH
ko
ko
kaw
ko
ko
kuH
ko
ku
ko
kuX
ko
Korean LMC EMC
ko
kuă´
kɔˀ
ko
kuă`
kɔʰ
ko
k‘uă
k‘ɔ
ko
kuă´
kɔˀ
ko
k‘ǝw´
k‘owˀ
ko
kaw`
kǝwk
kawk
kawʰ
ko
kuă
ko
kaw
kɦiw´
guwˀ
kaw
ko
ko
k‘ǝwk
k‘awk
ko
kuă`
kɔʰ
ko
k‘waawk
k‘arwk
ko
kuă
ko
kuă
ko
k‘aw
k‘aw
ko
k‘uă`
k‘ɔʰ
ko
ko
k‘aw´
k‘awˀ
ko
kuă`
kɔʰ
ko
k‘jaaw
k‘jaaw`
k‘arw
k‘arwʰ
ko
kaw´
kawˀ
ko
kaw´
kawˀ
ko
k‘uă
k‘ɔ
ko
k‘aw´
k‘awˀ
ko
kaw´
kawˀ
ko
k‘aw´
k‘awˀ
ko
ko
kaw
kaw
ko
kuă
kuă`
kuă´
kɔʰ
kɔˀ
ko
kuă´
kɔˀ
ko
kuă`
kɔʰ
ko
kaw
kaw
ko
kaw
kaw
ko
kuă
kuă´
kɔˀ
ko
kuă´
kɔˀ
稿
ko
ko
kuă
ko
kaw
kaw
ko
ko
kuă´
kɔˀ
ko
kaw
kaw
ko
kuă´
kɔˀ
ko
ŋaw
ŋaw
ko
ko
k‘aw´
k‘awˀ
ko
kuă´
kɔˀ
ko
k‘uă`
k‘waaă
k‘waaă`
k‘war
k‘warʰ
k‘ɔʰ
ko
kaw
kaw`
kaw
kawʰ
ko
k‘uă`
k‘uă´
k‘ɔʰ
k‘ɔˀ
ko
kuă
ko
kuă
ko
kaw´
kawˀ
ko
kuă´
kɔˀ
ko
k‘uă`
k‘ɔʰ
ko
kuă
ko
kuă´
kɔˀ
ko
kaw`
kawʰ
ko
kjaaă`
kjaaă´
kuă´
karʰ
karˀ
kɔˀ
ko
kuă
ko
kaw`
kǝwk
kawk
kawʰ
ko
kuă
kuă`
xɦuă´
kɔʰ
ɣɔˀ
ko
kuă´
kɔˀ
ko
kuă`
kɔʰ
ko
kuă`
xɦuă´
kɔʰ
ɣɔˀ
ko
k‘aw`
k‘awʰ
ko
kuă`
kɔʰ
ko
ko
kaw
kaw
ko
ko
kuă`
kɔʰ
ko
kuă
ko
kuă´
kɔˀ
ko
Korean MCK
ko
kuo2
ko
kuo3
ko
k‘uo1
ko
kuo2
ko
k‘ḙu2
ko
kuok
kâu3
ko
kuo1
ko
g‘iḙu2
kâu1
ko
ko
k‘uok
ko
kuo3
ko
k‘åk
ko
kuo1
ko
kuo1
ko
k‘âu1
ko
k‘uo3
ko
ko
k‘âu2
ko
kuo3
ko
k‘au1
k‘au3
ko
kâu2
ko
kâu2
ko
k‘uo1
ko
k‘âu2
ko
kâu2
ko
k‘âu2
ko
ko
kâu1
ko
kuo1
kuo2
kuo3
ko
kuo2
ko
kuo3
ko
kâu1
ko
kâu1
ko
kuo1
kuo2
ko
kuo2
稿
ko
ko
kuo1
ko
kâu1
ko
ko
kuo2
ko
kâu1
ko
kuo2
ko
ngâu1
ko
ko
k‘âu2
ko
kuo2
ko
k‘uo3
k‘wa1
k‘wa3
ko
kâu1
kâu3
ko
k‘uo2
k‘uo3
ko
kuo1
ko
kuo1
ko
kâu2
ko
kuo2
ko
k‘uo3
ko
kuo1
ko
kuo2
ko
kâu3
ko
ka2
ka3
kuo2
ko
kuo1
ko
kuok
kâu3
ko
kuo1
kuo3
ɣuo2
ko
kuo2
ko
kuo3
ko
kuo3
ɣuo2
ko
k‘âu3
ko
kuo3
ko
ko
kâu1
ko
ko
kuo3
ko
kuo1
ko
kuo2
ko