Korean

Korean

Korean MCB
ke
khja
ke
kjoH
ke
gjoH
ke
khjoH
khjoX
ke
khja
khjoH
khjæp
ke
ki
kjo
ke
gjoX
ke
gjoX
ke
kjo
ke
kjoH
ke
jo
ke
gjo
ke
gjoX
ke
ke
gjoX
ke
kjoX
ke
gjo
ke
khjo
khjoH
khjæp
ke
gjo
kjo
ke
gjoX
ke
kjoX
ke
gjo
ke
gjo
gju
ke
khjo
ke
kjo
ke
gjoH
gjoX
ke
gjoX
ke
kjoH
ke
kjo
tshyæ
ke
gjoH
ke
gjak
gjo
gjoH
ke
gjoX
ke
kjoH
ke
gjoX
Korean LMC EMC
ke
k‘iă
k‘ɨaă
ke
kiă`
kɨăʰ
ke
kɦiă`
gɨăʰ
ke
k‘iă`
k‘iă´
k‘ɨăʰ
k‘ɨăˀ
ke
k‘iap
k‘iă
k‘iă`
k‘ɨap
k‘ɨaă
k‘ɨăʰ
ke
ki
kiă
kɨă
ke
kɦiă´
gɨăˀ
ke
kɦiă´
gɨăˀ
ke
kiă
kɨă
ke
kiă`
kɨăʰ
ke
jɨă
ke
kɦiă
gɨă
ke
kɦiă´
gɨăˀ
ke
ke
kɦiă´
gɨăˀ
ke
kiă´
kɨăˀ
ke
kɦiă
gɨă
ke
k‘iap
k‘iă
k‘iă`
k‘ɨap
k‘ɨă
k‘ɨăʰ
ke
kiă
kɦiă
gɨă
kɨă
ke
kɦiă´
gɨăˀ
ke
kiă´
kɨăˀ
ke
kɦiă
gɨă
ke
kɦiă
kɦyă
guă
gɨă
ke
k‘iă
k‘ɨă
ke
kiă
kɨă
ke
kɦiă`
kɦiă´
gɨăʰ
gɨăˀ
ke
kɦiă´
gɨăˀ
ke
kiă`
kɨăʰ
ke
kiă
tʂ‘iaă
kɨă
tɕ‘iaă
ke
kɦiă`
gɨăʰ
ke
kɦiaăk
kɦiă
kɦiă`
gɨaăk
gɨă
gɨăʰ
ke
kɦiă´
gɨăˀ
ke
kiă`
kɨăʰ
ke
kɦiă´
gɨăˀ
Korean MCK
ke
k‘i̯â1
ke
ki̯wo3
ke
g‘i̯wo3
ke
k‘i̯wo2
k‘i̯wo3
ke
k‘i̯wo3
k‘i̯â1
k‘i̯ɒp
ke
ki1
ki̯wo1
ke
g‘i̯wo2
ke
g‘i̯wo2
ke
ki̯wo1
ke
ki̯wo3
ke
i̯wo1
ke
g‘i̯wo1
ke
g‘i̯wo2
ke
ke
g‘i̯wo2
ke
ki̯wo2
ke
g‘i̯wo1
ke
k‘i̯wo1
k‘i̯wo3
k‘i̯ɒp
ke
g‘i̯wo1
ki̯wo1
ke
g‘i̯wo2
ke
ki̯wo2
ke
g‘i̯wo1
ke
g‘i̯u1
g‘i̯wo1
ke
k‘i̯wo1
ke
ki̯wo1
ke
g‘i̯wo2
g‘i̯wo3
ke
g‘i̯wo2
ke
ki̯wo3
ke
ki̯wo1
tś‘i̯a1
ke
g‘i̯wo3
ke
g‘i̯ak
g‘i̯wo1
g‘i̯wo3
ke
g‘i̯wo2
ke
ki̯wo3
ke
g‘i̯wo2