Korean

Korean

Korean MCB
kam
kam
khwomX
kam
khomH
kam
khomX
kam
kham
kam
khomX
kam
khom
kam
dzrɛmX
khom
khɛm
ngom
ngomX
kam
dzamX
khæm
kam
jemX
kom
kam
komX
kam
hamH
xam
kam
homH
kam
khom
trimX
kam
ngomX
kam
kamX
kam
kam
kam
kamX
kam
khwomH
欿
kam
ngomX
kam
hɛmX
kɛmX
kam
kam
kam
kam
kæm
kæmH
kam
khamH
kam
komH
kam
gjem
gjiem
tsyim
kam
kæm
kæmH
kam
kæmH
kam
khom
Korean LMC EMC
kam
kam
k‘yam´
k‘uamˀ
kam
k‘am`
k‘ǝmʰ
kam
k‘am´
k‘ǝmˀ
kam
k‘am
k‘am
kam
k‘am´
k‘ǝmˀ
kam
k‘am
k‘ǝm
kam
k‘am
k‘jaam
tʂɦaam´
ŋam
ŋam´
dʐɛrmˀ
k‘ǝm
k‘ɛrm
ŋǝm
ŋǝmˀ
kam
k‘jaam
tsɦam´
dzamˀ
k‘arm
kam
kam
ʔiam´
kǝm
ʔiamˀ
kam
kam´
kǝmˀ
kam
xam
xɦam`
xam
ɣamʰ
kam
xɦam`
ɣǝmʰ
kam
k‘am
trim´
k‘ǝm
trimˀ
kam
ŋam´
ŋǝmˀ
kam
kam´
kamˀ
kam
kam
kam
kam
kam´
kamˀ
kam
k‘yam`
k‘uamʰ
欿
kam
ŋam´
ŋǝmˀ
kam
kjaam´
xɦjaam´
kɛrmˀ
ɣɛrmˀ
kam
kam
kam
kam
kam
kjaam
kjaam`
karm
karmʰ
kam
k‘am`
k‘amʰ
kam
kam`
kǝmʰ
kam
kɦiam
kɦjiam
tʂim
giam
gjiam
tɕim
kam
kjaam
kjaam`
karm
karmʰ
kam
kjaam`
karmʰ
kam
k‘am
k‘ǝm
Korean MCK
kam
kam
k‘i̯wɒm2
kam
k‘ậm3
kam
k‘ậm2
kam
k‘âm1
kam
k‘ậm2
kam
k‘ậm1
kam
dẓ‘ăm2
k‘ậm1
k‘ăm1
ngậm1
ngậm2
kam
dz‘âm2
k‘am1
kam
kậm1
ˑi̯äm2
kam
kậm2
kam
ɣâm3
χâm1
kam
ɣậm3
kam
k‘ậm1
tˆi̯ǝm2
kam
ngậm2
kam
kâm2
kam
kâm1
kam
kâm2
kam
k‘i̯wɒm3
欿
kam
ngậm2
kam
kăm2
ɣăm2
kam
kâm1
kam
kam
kam1
kam3
kam
k‘âm3
kam
kậm3
kam
g‘i̯äm1
g‘i̯äm1
tśi̯ǝm1
kam
kam1
kam3
kam
kam3
kam
k‘ậm1