Korean

Korean

Korean MCB
hyang
hyang
syangH
xjangH
hyang
xjangH
xjangX
hyang
syangH
xjangH
hyang
xjang
hyang
xjang
hyang
hyang
xjangX
hyang
syangH
hyang
xjangX
hyang
xjang
Korean LMC EMC
hyang
hyang
xiaăŋ`
ʂiaăŋ`
xɨaăŋʰ
ɕɨaăŋʰ
hyang
xiaăŋ`
xiaăŋ´
xɨaăŋʰ
xɨaăŋˀ
hyang
xiaăŋ`
ʂiaăŋ`
xɨaăŋʰ
ɕɨaăŋʰ
hyang
xiaăŋ
xɨaăŋ
hyang
xiaăŋ
xɨaăŋ
hyang
hyang
xiaăŋ´
xɨaăŋˀ
hyang
ʂiaăŋ`
ɕɨaăŋʰ
hyang
xiaăŋ´
xɨaăŋˀ
hyang
xiaăŋ
xɨaăŋ
Korean MCK
hyang
hyang
śi̯ang3
χi̯ang3
hyang
χi̯ang2
χi̯ang3
hyang
śi̯ang3
χi̯ang3
hyang
χi̯ang1
hyang
χi̯ang1
hyang
hyang
χi̯ang2
hyang
śi̯ang3
hyang
χi̯ang2
hyang
χi̯ang1