Korean

Korean

Korean MCB
chum
trhimH
Korean LMC EMC
chum
tr‘im`
tr‘imʰ
Korean MCK
chum
tˆ‘i̯ǝm3