Korean

Korean

Korean MCB
chong
tsuwngH
tsuwngX
chong
chong
trjowngX
chong
chong
dzuwng
chong
tshuwng
tsrhæwng
chong
chong
trjowngX
chong
trhjowngX
chong
tshuwng
chong
chong
chong
chong
tsjowng
tsjowngH
chong
chong
chong
tshuwng
chong
tsuwngX
chong
chong
tshyuwngH
chong
tshjowng
tsrhæwng
chong
tshuwng
chong
Korean LMC EMC
chong
tsǝwŋ`
tsǝwŋ´
tsowŋʰ
tsowŋˀ
chong
chong
tryawŋ´
truawŋˀ
chong
chong
tsɦǝwŋ
dzowŋ
chong
ts‘ǝwŋ
tʂ‘waawŋ
ts‘owŋ
tʂ‘arwŋ
chong
chong
tryawŋ´
truawŋˀ
chong
tr‘yawŋ´
tr‘uawŋˀ
chong
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
chong
chong
chong
chong
tsyawŋ
tsyawŋ`
tsuawŋ
tsuawŋʰ
chong
chong
chong
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
chong
tsǝwŋ´
tsowŋˀ
chong
chong
tʂ‘iwŋ`
tɕ‘uwŋʰ
chong
ts‘yawŋ
tʂ‘waawŋ
ts‘uawŋ
tʂ‘arwŋ
chong
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
chong
Korean MCK
chong
tsung2
tsung3
chong
chong
tˆi̯wong2
chong
chong
dz‘ung1
chong
tṣ‘ång1
ts‘ung1
chong
chong
tˆi̯wong2
chong
tˆ‘i̯wong2
chong
ts‘ung1
chong
chong
chong
chong
tsi̯wong1
tsi̯wong3
chong
chong
chong
ts‘ung1
chong
tsung2
chong
chong
tś‘iung3
chong
tṣ‘ång1
ts‘i̯wong1
chong
ts‘ung1
chong