Korean

Korean

Korean MCB
chem
tshjem
chem
tsjem
chem
tshyem
tshyemH
chem
themH
themX
chem
chem
dzamX
dzjemX
tshjem
tshjemH
chem
jem
chem
srɛm
chem
temH
them
trjem
chem
them
chem
tsjem
chem
chem
dem
chem
tsyem
chem
jem
chem
chem
tshjem
chem
tshyem
tshyemH
chem
tsyem
chem
trhjemX
Korean LMC EMC
chem
ts‘iam
ts‘iam
chem
tsiam
tsiam
chem
tʂ‘iam
tʂ‘iam`
tɕ‘iam
tɕ‘iamʰ
chem
t‘iam`
t‘iam´
t‘ɛmʰ
t‘ɛmˀ
chem
chem
tsɦam´
tsɦiam´
ts‘iam
ts‘iam`
dzamˀ
dziamˀ
ts‘iam
ts‘iamʰ
chem
jiam
jiam
chem
ʂaam
ʂɛrm
chem
tiam`
triam
t‘iam
triam
tɛmʰ
t‘ɛm
chem
t‘iam
t‘ɛm
chem
tsiam
tsiam
chem
chem
tɦiam
dɛm
chem
tʂiam
tɕiam
chem
jiam
jiam
chem
chem
ts‘iam
ts‘iam
chem
tʂ‘iam
tʂ‘iam`
tɕ‘iam
tɕ‘iamʰ
chem
tʂiam
tɕiam
chem
tr‘iam´
tr‘iamˀ
Korean MCK
chem
ts‘i̯äm1
chem
tsi̯äm1
chem
tś‘i̯äm1
tś‘i̯äm3
chem
t‘iem2
t‘iem3
chem
chem
dz‘i̯äm2
dz‘âm2
ts‘i̯äm1
ts‘i̯äm3
chem
i̯äm1
chem
ṣăm1
chem
tiem3
tˆi̯äm1
t‘iem1
chem
t‘iem1
chem
tsi̯äm1
chem
chem
d‘iem1
chem
tśi̯äm1
chem
i̯äm1
chem
chem
ts‘i̯äm1
chem
tś‘i̯äm1
tś‘i̯äm3
chem
tśi̯äm1
chem
tˆ‘i̯äm2