Korean

Korean

Korean MCB
chay
tsrɛk
tsrɛɨH
chay
dzojH
chay
tshojX
chay
dzrɛɨH
sok
chay
tshojX
chay
tshojX
chay
dzrɛɨ
chay
dzojH
chay
chay
dzrɛɨH
chay
njejH
tsræjH
chay
tshojX
chay
tsyiX
chay
dzojH
chay
tshajH
chay
tsrɛk
chay
tshojX
chay
tsrhɛɨ
Korean LMC EMC
chay
tʂaaj`
tʂaajk
tʂarjʰ
tʂɛrjk
chay
tsɦaj`
dzǝjʰ
chay
ts‘aj´
ts‘ǝjˀ
chay
sǝăk
tʂɦaaj
dʐarjʰ
sǝk
chay
ts‘aj´
ts‘ǝjˀ
chay
ts‘aj´
ts‘ǝjˀ
chay
tʂɦaaj
dʐarj
chay
tsɦaj`
dzǝjʰ
chay
chay
tʂɦaaj
dʐarjʰ
chay
niaj`
tʂaaj`
niajʰ
tʂɛrjʰ
chay
ts‘aj´
ts‘ǝjˀ
chay
tʂi´
tɕɨˀ
chay
tsɦaj`
dzǝjʰ
chay
ts‘aj`
ts‘ajʰ
chay
tʂaajk
tʂɛrjk
chay
ts‘aj´
ts‘ǝjˀ
chay
tʂ‘aaj
tʂ‘arj
Korean MCK
chay
tṣai3
tṣɛk
chay
dz‘ậi3
chay
ts‘ậi2
chay
dẓ‘ai3
sǝk
chay
ts‘ậi2
chay
ts‘ậi2
chay
dẓ‘ai1
chay
dz‘ậi3
chay
chay
dẓ‘ai3
chay
ni̯äi3
tṣăi3
chay
ts‘ậi2
chay
tśi2
chay
dz‘ậi3
chay
ts‘âi3
chay
tṣɛk
chay
ts‘ậi2
chay
tṣ‘ai1