Korean

Korean

Korean MCB
cham
thet
cham
tsemH
cham
dzrɛm
dzrɛmH
tsrhæmH
cham
dzræm
cham
ljweX
cham
cham
sam
srim
tshom
tshomH
tsrhim
cham
tshomX
tsop
cham
tshjemH
cham
dzræm
dzræmX
cham
cham
tshomX
cham
dzam
cham
dzam
cham
tshemX
tshomX
cham
tsrhæmH
cham
dzrɛm
tsrhæm
cham
tsrɛmX
cham
dzamX
dzjemX
tshjem
tshjemH
cham
dzræmH
dzrɛm
cham
dzræm
dzrɛm
cham
srimH
cham
dzjemX
tsjem
cham
trɛmH
cham
tsrimH
cham
dzræmH
dzrɛm
cham
tsrhimH
cham
dzam
dzamH
dzamX
dzjemX
dzrɛm
cham
dzræm
dzræmH
cham
dzrɛm
cham
tshom
cham
tshamX
tshomX
Korean LMC EMC
cham
t‘iat
t‘ɛt
cham
tsiam`
tsɛmʰ
cham
tʂɦaam
tʂɦaam`
tʂ‘aam`
dʐɛrm
dʐɛrmʰ
tʂ‘armʰ
cham
tʂɦaam
dʐarm
cham
lyj´
lwiăˀ
cham
cham
sam
ts‘am
ts‘am`
tʂ‘ǝm
ʂǝm
sam
ts‘ǝm
ts‘ǝmʰ
tʂ‘im
ʂim
cham
tsap
ts‘am´
tsǝp
ts‘ǝmˀ
cham
ts‘iam`
ts‘iamʰ
cham
tʂɦaam
tʂɦaam´
dʐarm
dʐarmˀ
cham
cham
ts‘am´
ts‘ǝmˀ
cham
tsɦam
dzam
cham
tsɦam
dzam
cham
ts‘am´
ts‘iam´
ts‘ǝmˀ
ts‘ɛmˀ
cham
tʂ‘aam`
tʂ‘armʰ
cham
tʂɦaam
tʂ‘aam
dʐɛrm
tʂ‘arm
cham
tʂaam´
tʂɛrmˀ
cham
tsɦam´
tsɦiam´
ts‘iam
ts‘iam`
dzamˀ
dziamˀ
ts‘iam
ts‘iamʰ
cham
tʂɦaam
tʂɦaam`
dʐarmʰ
dʐɛrm
cham
tʂɦaam
tʂɦaam
dʐarm
dʐɛrm
cham
ʂǝm`
ʂimʰ
cham
tsiam
tsɦiam´
dziamˀ
tsiam
cham
traam`
trɛrmʰ
cham
tʂǝm`
tʂimʰ
cham
tʂɦaam
tʂɦaam`
dʐarmʰ
dʐɛrm
cham
tʂ‘ǝm`
tʂ‘imʰ
cham
tsɦam
tsɦam`
tsɦam´
tsɦiam´
tʂɦaam
dzam
dzamʰ
dzamˀ
dziamˀ
dʐɛrm
cham
tʂɦaam
tʂɦaam`
dʐarm
dʐarmʰ
cham
tʂɦaam
dʐɛrm
cham
ts‘am
ts‘ǝm
cham
ts‘am´
ts‘am´
ts‘amˀ
ts‘ǝmˀ
Korean MCK
cham
t‘iet
cham
tsiem3
cham
dẓ‘ăm1
dẓ‘ăm3
tṣ‘am3
cham
dẓ‘am1
cham
lwiḙ2
cham
cham
sâm1
ṣi̯ǝm1
tṣ‘i̯ǝm1
ts‘ậm1
ts‘ậm3
cham
tsập
ts‘ậm2
cham
ts‘i̯äm3
cham
dẓ‘am1
dẓ‘am2
cham
cham
ts‘ậm2
cham
dz‘âm1
cham
dz‘âm1
cham
ts‘iem2
ts‘ậm2
cham
tṣ‘am3
cham
dẓ‘ăm1
tṣ‘am1
cham
tṣăm2
cham
dz‘i̯äm2
dz‘âm2
ts‘i̯äm1
ts‘i̯äm3
cham
dẓ‘am3
dẓ‘ăm1
cham
dẓ‘am1
dẓ‘ăm1
cham
ṣi̯ǝm3
cham
dz‘i̯äm2
tsi̯äm1
cham
tˆăm3
cham
tṣi̯ǝm3
cham
dẓ‘am3
dẓ‘ăm1
cham
tṣ‘i̯ǝm3
cham
dẓ‘ăm1
dz‘i̯äm2
dz‘âm1
dz‘âm2
dz‘âm3
cham
dẓ‘am1
dẓ‘am3
cham
dẓ‘ăm1
cham
ts‘ậm1
cham
ts‘âm2
ts‘ậm2