Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
nai4
noi6
najH
[n]ats
nai4
noi6
naH
najH
[n]ajs
[n]ats
na4
naat6
nat
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
nai4
naj`
nuă`
noi6
naj`
najʰ
[n]átʃ
nai4
naj`
noi6
naj`
naă`
najʰ
naăʰ
[n]álʃ
[n]átʃ
na4
naat6
nat
nat
Mandarin Cantonese MCK OCK
nai4
noi6
nâi3
nâd3
nai4
noi6
nâ3
nâi3
nâ3
nâd3
na4
naat6
nât