Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
tong2
zhong1
tung4
duwng
[d]ong
tong2
zhuang4
tung4
zung3
duwng
[d]ong
tong2
tung4
duwng
[d]ong
chuang2
zhuang4
cong4
tong4
zong6
dræwng
dræwngH
[dr]ong
[dr]ongs
chuang2
zhuang4
cong4
zong6
dræwng
dræwngH
[dr]ong
[dr]ongs
zhong1
zung1
tsyowng
[tj]ong
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
tong2
zhong1
t‘uŋ´
tung4
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
tong2
zhuang4
t‘uŋ´
tung4
zung3
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
tong2
t‘uŋ´
tung4
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
chuang2
zhuang4
tʂ‘aăŋ´
cong4
tong4
zong6
trɦaawŋ
trɦaawŋ`
drarwŋ
drarwŋʰ
[ătr]áŋɥ
[ătr]áŋɥʃ
chuang2
zhuang4
tʂwaăŋ`
tʂ‘aăŋ´
cong4
zong6
trɦaawŋ
trɦaawŋ`
drarwŋ
drarwŋʰ
[ătr]áŋɥ
[ătr]áŋɥʃ
zhong1
tʂuŋ
zung1
tʂyawŋ
tɕuawŋ
[*]-
Mandarin Cantonese MCK OCK
tong2
zhong1
tung4
d‘ung1
d‘ung1
tong2
zhuang4
tung4
zung3
d‘ung1
d‘ung1
tong2
tung4
d‘ung1
d‘ung1
chuang2
zhuang4
cong4
tong4
zong6
dˆ‘ång1
dˆ‘ång3
d‘ŭng1
d‘ŭng3
chuang2
zhuang4
cong4
zong6
dˆ‘ång1
dˆ‘ång3
d‘ŭng1
d‘ŭng3
zhong1
zung1
tśi̯wong1
tˆ-1