Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
gui4
hui4
kuai4
kui2
wui2
wui4
wui5
wui6
hwajH
kwajH
[gw]ats
[kw]ats
gui4
hui4
kui1
kui2
hwajH
[kw]ats
kuai4
kui2
kwajH
gui4
gui3
kui2
kwajH
kwat
hua2
hui4
kuai4
kui2
kwajH
[kw]ats
kuai4
kui2
kwajH
[gw]ats
kuai4
faai3
khwɛɨH
[kwr]ats
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
gui4
hui4
kuai4
xuj`
kui2
wui2
wui4
wui5
wui6
kuaj`
xɦuaj`
kwajʰ
ɣwajʰ
[kw]átʃ
[ăkw]átʃ
gui4
hui4
kuj`
kui1
kui2
xɦuaj`
ɣwajʰ
[ăkw]átʃ
kuai4
kui2
kuaj`
kwajʰ
gui4
gui3
kui2
kuaj`
kuat
kwajʰ
kwat
hua2
hui4
kuai4
kui2
kuaj`
kwajʰ
[kw]átʃ
kuai4
kuj`
kui2
kuaj`
kwajʰ
[kw]átʃ
kuai4
k‘waj`
faai3
k‘aaj
k‘warjʰ
[k‑kwr]átʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
gui4
hui4
kuai4
kui2
wui2
wui4
wui5
wui6
kwâi3
ɣwâi3
g‘wâd3
kwâd3
gui4
hui4
kui1
kui2
ɣwâi3
g‘wâd3
kuai4
kui2
kwâi3
gui4
gui3
kui2
kuât
kwâi3
hua2
hui4
kuai4
kui2
kwâi3
kwâd3
kuai4
kui2
kwâi3
kwâd3
kuai4
faai3
k‘wai3
k‘wad3