Japanese

Japanese

Japanese MCB
zachi
dzat
ganH
zachi
dzat
zachi
dzat
dzet
Japanese LMC EMC
zachi
tsɦat
dzat
ganʰ
zachi
tsɦat
dzat
zachi
tsɦat
tsɦiat
dzat
dzɛt
Japanese MCK
zachi
dz‘ât
g‘ân3
zachi
dz‘ât
zachi
dz‘iet
dz‘ât