Japanese

Japanese

Japanese MCB
sou
tsrhæwH
sou
tshang
sou
tsowng
sou
tsrɛp
sou
tsuwngH
tsuwngX
sou
sou
tsaw
sou
sou
sjowngX
sou
song
sou
nyang
sou
sjowng
suwngH
sou
tsrhɛng
sou
sou
sou
tsrhjangH
sou
tsrhjang
tsrhjangH
sou
sou
tsewX
sou
dzræw
tsjewX
sou
sou
sou
sou
sou
suwX
sou
dzuwng
sou
mjiewX
tsrhæwX
sou
sou
ngop
sou
sræp
tejH
sou
sang
sangH
sou
sawH
sou
sou
sou
sræwk
suwH
suwk
sou
suwH
suwX
tshuwH
sou
dzaw
sou
tshomX
tsop
sou
tsjuwk
sou
tsrhɛng
sou
sawH
sou
tshap
sou
tshuwng
tsrhæwng
sou
sou
sawH
sawX
sou
tsong
tsongH
sou
tsrjangH
sou
dzjeng
sou
tsuwH
sou
dzangH
dzangX
sou
sou
tsrjang
sou
sou
tsju
sou
sawX
sou
srjang
sou
dzowng
sou
sowngH
sou
tsowng
sou
sou
tsjang
tsjangH
sou
dzong
sou
dzræng
dzrɛng
sou
tsuwng
sou
tshjang
sou
dzing
sou
tsop
sou
tsyuwX
sou
tshaw
tshjew
sou
bɛng
sou
suwX
sou
sjang
sou
srjuw
sou
sræw
sou
tsyang
sou
tshuwng
sou
tshuwng
sou
sou
dzowng
sou
sjangX
sou
tshuwngH
sou
tsrhjangH
tsrhjangX
sou
saw
tshawX
sou
tshawH
sou
sou
tshawX
sou
dzjang
ka
tsang
sou
sou
tsrhɛp
sou
sou
dzying
sou
tsræw
tsræwH
tsræwX
sou
sjew
sræw
sou
sou
dzjep
sou
sawH
sawX
sou
sou
tsju
tsrjuwX
tsuw
sou
sou
tsrhɛp
sou
tsuwngX
sou
sou
saw
sou
srjuw
sou
sou
suwX
tshaw
tshawH
sou
suwX
sou
dzuwk
sou
tsawX
sou
dzaw
sou
dzong
tsong
sou
sang
sou
sang
sou
æw
sou
sou
tsawX
sou
tsuwng
sou
tshuwng
sou
dzuwH
tshuwH
sou
tshjang
tsrhæng
sou
tsjangX
sou
dzaw
tsaw
sou
dzræw
sou
sou
dræwng
duwng
tsyowng
sou
dzing
tsong
sou
srju
sou
srɛp
tshjep
sou
srip
sou
sjowk
suw
suwk
sou
dzowng
dzræwng
sræwngH
sou
tshuwH
sou
sjang
sou
sou
tshang
tsrhjangH
sou
dzaw
dzawH
sou
srjuwH
suwH
sou
dzowng
dzuwng
tsyuwng
sou
sou
tsawX
sou
tsrip
sou
luwng
læwng
sræwng
sou
tsrhæwX
sou
sjew
sou
dzrɛp
jep
trhjep
sou
sawX
sou
tsræwX
sou
tsrɛng
sou
srjangX
sou
dzrjang
sou
sou
tsrhæwng
sou
dzrɛp
sou
sou
dzjengX
tsrɛng
sou
tsjangX
sou
tsrhæng
tsrhɛng
sou
dzowng
sou
tshjang
sou
sou
tsawX
sou
tsawX
sou
tsingH
sou
dzrjang
ɛk
sou
sawH
sou
tsrhjang
sou
srjuwH
sou
tsræwH
sou
dzawX
sou
sjang
sjangH
sou
tsrɛp
sou
sew
sou
tsong
sou
sangX
sou
dzring
tsong
sou
sou
sræwH
sou
tsuwng
sou
tsrhæwng
sou
sou
sou
tsawH
sou
tsræwH
tsræwX
sou
sræng
sou
sræw
sou
tsrɛng
sou
srɛp
tshjep
sou
tsyuwX
sou
sjang
sou
tshuwk
sou
srjuX
suwX
sou
tsuwngH
sou
tsuwngH
sou
sjuwX
sou
tshawH
sou
tsaw
sou
sjew
sræw
sou
tsowngH
sou
tshenH
tsrɛng
sou
tsjuH
tsrjuw
tsuw
sou
sjang
sou
tsuwngX
sou
tsuwng
tsuwngH
sou
縿
sou
sræm
sou
saw
tsawX
sou
dzing
sou
saw
tsawX
sou
sjang
sou
tsong
sou
sræp
sou
tsrhæwH
sou
tshuwng
sou
sou
tshuwH
sou
saw
sou
sou
tsrhɛp
sou
syowng
sou
sou
sew
sou
sou
dzaw
sou
sræwng
sou
tshawX
sou
tshawX
sou
sou
tsrjang
sou
sjew
sræw
sou
sjang
sou
tsangH
sou
tshuwng
sou
tsuwng
sou
tshang
tshangX
sou
tsuwngX
sou
suwk
sou
tshuwH
tshuwk
sou
tsjang
tsjangX
sou
sou
nywij
sou
dzjang
srik
sou
dzuwng
sou
dzang
dzangH
sou
suwX
sou
tsawX
sou
nyang
sou
tsawX
sou
sjew
sræw
sou
sjowng
sou
sep
sou
dzaw
sou
tsjang
sou
nang
nyangX
srjang
syangH
sou
sou
tsrjang
tsrjangH
sou
dzuX
tshu
tshyowk
sou
tsrhæwH
sou
mjiewX
tsrhæw
sou
tsrɛngH
sou
tsju
sou
tsrhjuw
tsrhæwX
sou
tsong
sou
sawH
sou
tsjowng
tsuwng
sou
dzowng
sou
dzongH
sou
tsang
sou
sou
tsuwH
tsuwX
sou
tshjuH
tshuwX
sou
sou
tshjang
sou
tshjang
tshjangH
sou
tshongH
sou
tsawH
sou
tshuwH
sou
tsop
sou
suwngH
sou
tsaw
sou
kew
tsyew
sou
sop
srip
sou
seng
sræng
sou
tsrhɛng
sou
tsowngH
sou
trhjep
tsrhɛp
sou
tshuwng
sou
tsrhæng
sou
srjuwH
suw
suwH
sou
tshjang
sou
tshjowng
tsrhæwng
sou
tang
tsrhæng
sou
nrjang
nyang
sjang
sou
dzak
dzuwk
tsak
sou
tsju
tsrjuw
tsuw
sou
sræwng
sou
dræp
hæp
sop
tsyep
sou
srɛp
tshjep
sou
srjang
sou
sap
sop
sou
sjewH
sræw
sou
dzop
sou
sangX
sou
sop
sou
sop
sou
dzuX
tsangX
sou
sou
sou
tsuwng
sou
saw
sou
sou
tsangX
sou
sawH
sou
dzowng
dzræwng
sou
sjowng
sowng
suwngH
tshjowng
sou
tsuwng
sou
song
sou
tsuwng
tsuwngX
sou
tsop
sou
seng
sou
sjew
sræw
sou
dzuw
dzuwX
tshju
sou
seng
sou
tsjang
sou
tshang
sou
srjang
srjangX
sou
dop
Japanese LMC EMC
sou
tʂ‘aaw`
tʂ‘arwʰ
sou
ts‘aăŋ
ts‘aăŋ
sou
tsǝwŋ
tsawŋ
sou
tʂaap
tʂɛrp
sou
tsǝwŋ`
tsǝwŋ´
tsowŋʰ
tsowŋˀ
sou
sou
tsaw
tsaw
sou
sou
syawŋ´
suawŋˀ
sou
sǝăŋ
sǝŋ
sou
riaăŋ
ɲɨaăŋ
sou
syawŋ
sǝwŋ`
sowŋʰ
suawŋ
sou
tʂ‘aajŋ
tʂ‘ɛrjŋ
sou
sou
sou
tʂ‘aaăŋ`
tʂ‘ɨaăŋʰ
sou
tʂ‘aaăŋ
tʂ‘aaăŋ`
tʂ‘ɨaăŋ
tʂ‘ɨaăŋʰ
sou
sou
tsiaw´
tsɛwˀ
sou
tsiaw´
tʂɦaaw
dʐarw
tsiawˀ
sou
sou
sou
sou
sou
sǝw´
sowˀ
sou
tsɦǝwŋ
dzowŋ
sou
mjiaw´
tʂ‘aaw´
mjiawˀ
tʂ‘arwˀ
sou
sou
ŋap
ŋǝp
sou
tiaj`
ʂaap
tɛjʰ
ʂarp
sou
saăŋ
saăŋ`
saăŋ
saăŋʰ
sou
saw`
sawʰ
sou
sou
sou
sǝw`
sǝwk
ʂwaawk
sowk
sowʰ
ʂarwk
sou
sǝw`
sǝw´
ts‘ǝw`
sowʰ
sowˀ
ts‘owʰ
sou
tsɦaw
dzaw
sou
tsap
ts‘am´
tsǝp
ts‘ǝmˀ
sou
tsiwk
tsuwk
sou
tʂ‘aajŋ
tʂ‘ɛrjŋ
sou
saw`
sawʰ
sou
ts‘ap
ts‘ap
sou
ts‘ǝwŋ
tʂ‘waawŋ
ts‘owŋ
tʂ‘arwŋ
sou
sou
saw`
saw´
sawʰ
sawˀ
sou
tsǝăŋ
tsǝăŋ`
tsǝŋ
tsǝŋʰ
sou
tʂaaăŋ`
tʂɨaăŋʰ
sou
tsɦiajŋ
dziajŋ
sou
tsǝw`
tsowʰ
sou
tsɦaăŋ`
tsɦaăŋ´
dzaăŋʰ
dzaăŋˀ
sou
sou
tʂaaăŋ
tʂɨaăŋ
sou
sou
tsyă
tsuă
sou
saw´
sawˀ
sou
ʂaaăŋ
ʂɨaăŋ
sou
tsɦǝwŋ
dzawŋ
sou
sǝwŋ`
sawŋʰ
sou
tsǝwŋ
tsawŋ
sou
sou
tsiaăŋ
tsiaăŋ`
tsɨaăŋ
tsɨaăŋʰ
sou
tsɦǝăŋ
dzǝŋ
sou
tʂɦaajŋ
tʂɦaajŋ
dʐarjŋ
dʐɛrjŋ
sou
tsǝwŋ
tsowŋ
sou
ts‘iaăŋ
ts‘ɨaăŋ
sou
tsɦiăŋ
dziŋ
sou
tsap
tsǝp
sou
tʂiw´
tɕuwˀ
sou
ts‘aw
ts‘iaw
ts‘aw
ts‘iaw
sou
pɦaajŋ
bɛrjŋ
sou
sǝw´
sowˀ
sou
siaăŋ
sɨaăŋ
sou
ʂǝw
ʂuw
sou
ʂaaw
ʂarw
sou
tʂiaăŋ
tɕɨaăŋ
sou
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
sou
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
sou
sou
tsɦǝwŋ
dzawŋ
sou
siaăŋ´
sɨaăŋˀ
sou
ts‘ǝwŋ`
ts‘owŋʰ
sou
tʂ‘aaăŋ`
tʂ‘aaăŋ´
tʂ‘ɨaăŋʰ
tʂ‘ɨaăŋˀ
sou
saw
ts‘aw´
saw
ts‘awˀ
sou
ts‘aw`
ts‘awʰ
sou
sou
ts‘aw´
ts‘awˀ
sou
kaă
tsaăŋ
tsɦiaăŋ
dzɨaăŋ
kaă
tsaăŋ
sou
sou
tʂ‘aap
tʂ‘ɛrp
sou
sou
ʂɦiăŋ
dʑiŋ
sou
tʂaaw
tʂaaw`
tʂaaw´
tʂarw
tʂarwʰ
tʂarwˀ
sou
siaw
ʂaaw
siaw
ʂarw
sou
sou
tsɦiap
dziap
sou
saw`
saw´
sawʰ
sawˀ
sou
sou
tsyă
tsǝw
tʂǝw´
tsow
tsuă
tʂuwˀ
sou
sou
tʂ‘aap
tʂ‘ɛrp
sou
tsǝwŋ´
tsowŋˀ
sou
sou
saw
saw
sou
ʂǝw
ʂuw
sou
sou
sǝw´
ts‘aw
ts‘aw`
sowˀ
ts‘aw
ts‘awʰ
sou
sǝw´
sowˀ
sou
tsɦǝwk
dzowk
sou
tsaw´
tsawˀ
sou
tsɦaw
dzaw
sou
tsǝăŋ
tsɦǝăŋ
dzǝŋ
tsǝŋ
sou
saăŋ
saăŋ
sou
saăŋ
saăŋ
sou
ʔjaaw
ʔarw
sou
sou
tsaw´
tsawˀ
sou
tsǝwŋ
tsowŋ
sou
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
sou
tsɦǝw`
ts‘ǝw`
dzowʰ
ts‘owʰ
sou
ts‘iaăŋ
tʂ‘aajŋ
ts‘ɨaăŋ
tʂ‘arjŋ
sou
tsiaăŋ´
tsɨaăŋˀ
sou
tsaw
tsɦaw
dzaw
tsaw
sou
tʂɦaaw
dʐarw
sou
sou
trɦaawŋ
tɦǝwŋ
tʂyawŋ
dowŋ
drarwŋ
tɕuawŋ
sou
tsǝăŋ
tsɦiăŋ
dziŋ
tsǝŋ
sou
ʂuă
ʂuă
sou
ts‘iap
ʂaap
ts‘iap
ʂɛrp
sou
ʂǝp
ʂip
sou
syawk
sǝw
sǝwk
sow
sowk
suawk
sou
tsɦǝwŋ
tʂɦwaawŋ
ʂwaawŋ`
dzawŋ
dʐarwŋ
ʂarwŋʰ
sou
ts‘ǝw`
ts‘owʰ
sou
siaăŋ
sɨaăŋ
sou
sou
ts‘aăŋ
tʂ‘aaăŋ`
ts‘aăŋ
tʂ‘ɨaăŋʰ
sou
tsɦaw
tsɦaw`
dzaw
dzawʰ
sou
sǝw`
ʂǝw`
sowʰ
ʂuwʰ
sou
tsɦǝwŋ
tsɦǝwŋ
tʂiwŋ
dzawŋ
dzowŋ
tɕuwŋ
sou
sou
tsaw´
tsawˀ
sou
tʂǝp
tʂip
sou
laawŋ
lǝwŋ
ʂwaawŋ
larwŋ
lowŋ
ʂarwŋ
sou
tʂ‘aaw´
tʂ‘arwˀ
sou
siaw
siaw
sou
jiap
tr‘iap
tʂɦaap
dʐɛrp
jiap
tr‘iap
sou
saw´
sawˀ
sou
tʂaaw´
tʂarwˀ
sou
tʂaajŋ
tʂɛrjŋ
sou
ʂaaăŋ´
ʂɨaăŋˀ
sou
tʂɦaaăŋ
dʐɨaăŋ
sou
sou
tʂ‘waawŋ
tʂ‘arwŋ
sou
tʂɦaap
dʐɛrp
sou
sou
tsɦiajŋ´
tʂaajŋ
dziajŋˀ
tʂɛrjŋ
sou
tsiaăŋ´
tsɨaăŋˀ
sou
tʂ‘aajŋ
tʂ‘aajŋ
tʂ‘arjŋ
tʂ‘ɛrjŋ
sou
tsɦǝwŋ
dzawŋ
sou
ts‘iaăŋ
ts‘ɨaăŋ
sou
sou
tsaw´
tsawˀ
sou
tsaw´
tsawˀ
sou
tsiăŋ`
tsiŋʰ
sou
tʂɦaaăŋ
ʔjaajk
dʐɨaăŋ
ʔɛrjk
sou
saw`
sawʰ
sou
tʂ‘aaăŋ
tʂ‘ɨaăŋ
sou
ʂǝw`
ʂuwʰ
sou
tʂaaw`
tʂarwʰ
sou
tsɦaw´
dzawˀ
sou
siaăŋ
siaăŋ`
sɨaăŋ
sɨaăŋʰ
sou
tʂaap
tʂɛrp
sou
siaw
sɛw
sou
tsǝăŋ
tsǝŋ
sou
saăŋ´
saăŋˀ
sou
tsǝăŋ
*dʐiŋ
tsǝŋ
sou
sou
ʂaaw`
ʂarwʰ
sou
tsǝwŋ
tsowŋ
sou
tʂ‘waawŋ
tʂ‘arwŋ
sou
sou
sou
tsaw`
tsawʰ
sou
tʂaaw`
tʂaaw´
tʂarwʰ
tʂarwˀ
sou
ʂaajŋ
ʂarjŋ
sou
ʂaaw
ʂarw
sou
tʂaajŋ
tʂɛrjŋ
sou
ts‘iap
ʂaap
ts‘iap
ʂɛrp
sou
tʂiw´
tɕuwˀ
sou
siaăŋ
sɨaăŋ
sou
ts‘ǝwk
ts‘owk
sou
sǝw´
ʂuă´
sowˀ
ʂuăˀ
sou
tsǝwŋ`
tsowŋʰ
sou
tsǝwŋ`
tsowŋʰ
sou
siw´
suwˀ
sou
ts‘aw`
ts‘awʰ
sou
tsaw
tsaw
sou
siaw
ʂaaw
siaw
ʂarw
sou
tsǝwŋ`
tsawŋʰ
sou
ts‘ian`
tʂaajŋ
ts‘ɛnʰ
tʂɛrjŋ
sou
tsyă`
tsǝw
tʂǝw
tsow
tsuăʰ
tʂuw
sou
siaăŋ
sɨaăŋ
sou
tsǝwŋ´
tsowŋˀ
sou
tsǝwŋ
tsǝwŋ`
tsowŋ
tsowŋʰ
sou
縿
sou
ʂaam
ʂarm
sou
saw
tsaw´
saw
tsawˀ
sou
tsɦiăŋ
dziŋ
sou
saw
tsaw´
saw
tsawˀ
sou
siaăŋ
sɨaăŋ
sou
tsǝăŋ
tsǝŋ
sou
ʂaap
ʂarp
sou
tʂ‘aaw`
tʂ‘arwʰ
sou
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
sou
sou
ts‘ǝw`
ts‘owʰ
sou
saw
saw
sou
sou
tʂ‘aap
tʂ‘ɛrp
sou
ʂyawŋ
ɕuawŋ
sou
sou
siaw
sɛw
sou
sou
tsɦaw
dzaw
sou
ʂwaawŋ
ʂarwŋ
sou
ts‘aw´
ts‘awˀ
sou
ts‘aw´
ts‘awˀ
sou
sou
tʂaaăŋ
tʂɨaăŋ
sou
siaw
ʂaaw
siaw
ʂarw
sou
siaăŋ
sɨaăŋ
sou
tsaăŋ`
tsaăŋʰ
sou
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
sou
tsǝwŋ
tsowŋ
sou
ts‘aăŋ
ts‘aăŋ´
ts‘aăŋ
ts‘aăŋˀ
sou
tsǝwŋ´
tsowŋˀ
sou
sǝwk
sowk
sou
ts‘ǝw`
ts‘ǝwk
ts‘owk
ts‘owʰ
sou
tsiaăŋ
tsiaăŋ´
tsɨaăŋ
tsɨaăŋˀ
sou
sou
ryj
ɲwi
sou
tsɦiaăŋ
ʂǝăk
dzɨaăŋ
ʂik
sou
tsɦǝwŋ
dzowŋ
sou
tsɦaăŋ
tsɦaăŋ`
dzaăŋ
dzaăŋʰ
sou
sǝw´
sowˀ
sou
tsaw´
tsawˀ
sou
riaăŋ
ɲɨaăŋ
sou
tsaw´
tsawˀ
sou
siaw
ʂaaw
siaw
ʂarw
sou
syawŋ
suawŋ
sou
siap
sɛp
sou
tsɦaw
dzaw
sou
tsiaăŋ
tsɨaăŋ
sou
naăŋ
riaăŋ´
ʂaaăŋ
ʂiaăŋ`
naăŋ
ɕɨaăŋʰ
ɲɨaăŋˀ
ʂɨaăŋ
sou
sou
tʂaaăŋ
tʂaaăŋ`
tʂɨaăŋ
tʂɨaăŋʰ
sou
tsɦuă´
ts‘uă
tʂ‘yawk
dzɔˀ
ts‘ɔ
tɕ‘uawk
sou
tʂ‘aaw`
tʂ‘arwʰ
sou
mjiaw´
tʂ‘aaw
mjiawˀ
tʂ‘arw
sou
tʂaajŋ`
tʂɛrjŋʰ
sou
tsyă
tsuă
sou
tʂ‘aaw´
tʂ‘ǝw
tʂ‘arwˀ
tʂ‘uw
sou
tsǝăŋ
tsǝŋ
sou
saw`
sawʰ
sou
tsyawŋ
tsǝwŋ
tsowŋ
tsuawŋ
sou
tsɦǝwŋ
dzawŋ
sou
tsɦǝăŋ`
dzǝŋʰ
sou
tsaăŋ
tsaăŋ
sou
sou
tsǝw`
tsǝw´
tsowʰ
tsowˀ
sou
ts‘yă`
ts‘ǝw´
ts‘owˀ
ts‘uăʰ
sou
sou
ts‘iaăŋ
ts‘ɨaăŋ
sou
ts‘iaăŋ
ts‘iaăŋ`
ts‘ɨaăŋ
ts‘ɨaăŋʰ
sou
ts‘ǝăŋ`
ts‘ǝŋʰ
sou
tsaw`
tsawʰ
sou
ts‘ǝw`
ts‘owʰ
sou
tsap
tsǝp
sou
sǝwŋ`
sowŋʰ
sou
tsaw
tsaw
sou
kjiaw
tʂiaw
kɛw
tɕiaw
sou
sap
ʂǝp
sǝp
ʂip
sou
siajŋ
ʂaajŋ
sɛjŋ
ʂarjŋ
sou
tʂ‘aajŋ
tʂ‘ɛrjŋ
sou
tsǝwŋ`
tsawŋʰ
sou
tr‘iap
tʂ‘aap
tr‘iap
tʂ‘ɛrp
sou
ts‘ǝwŋ
ts‘owŋ
sou
tʂ‘aajŋ
tʂ‘arjŋ
sou
sǝw
sǝw`
ʂǝw`
sow
sowʰ
ʂuwʰ
sou
ts‘iaăŋ
ts‘ɨaăŋ
sou
ts‘yawŋ
tʂ‘waawŋ
ts‘uawŋ
tʂ‘arwŋ
sou
taăŋ
tʂ‘aajŋ
taăŋ
tʂ‘arjŋ
sou
nriaăŋ
riaăŋ
siaăŋ
nrɨaăŋ
sɨaăŋ
ɲɨaăŋ
sou
tsaăk
tsɦaăk
tsɦǝwk
dzaăk
dzowk
tsaăk
sou
tsyă
tsǝw
tʂǝw
tsow
tsuă
tʂuw
sou
ʂwaawŋ
ʂarwŋ
sou
sap
trɦaap
tʂiap
xɦjaap
drarp
sǝp
tɕiap
ɣarp
sou
ts‘iap
ʂaap
ts‘iap
ʂɛrp
sou
ʂaaăŋ
ʂɨaăŋ
sou
sap
sap
sap
sǝp
sou
siaw`
ʂaaw
siawʰ
ʂarw
sou
tsɦap
dzǝp
sou
saăŋ´
saăŋˀ
sou
sap
sǝp
sou
sap
sǝp
sou
tsaăŋ´
tsɦuă´
dzɔˀ
tsaăŋˀ
sou
sou
sou
tsǝwŋ
tsowŋ
sou
saw
saw
sou
sou
tsaăŋ´
tsaăŋˀ
sou
saw`
sawʰ
sou
tsɦǝwŋ
tʂɦwaawŋ
dzawŋ
dʐarwŋ
sou
syawŋ
sǝwŋ
sǝwŋ`
ts‘yawŋ
sawŋ
sowŋʰ
suawŋ
ts‘uawŋ
sou
tsǝwŋ
tsowŋ
sou
sǝăŋ
sǝŋ
sou
tsǝwŋ
tsǝwŋ´
tsowŋ
tsowŋˀ
sou
tsap
tsǝp
sou
siajŋ
sɛjŋ
sou
siaw
ʂaaw
siaw
ʂarw
sou
tsɦǝw
tsɦǝw´
ts‘yă
dzow
dzowˀ
ts‘uă
sou
siajŋ
sɛjŋ
sou
tsiaăŋ
tsɨaăŋ
sou
ts‘aăŋ
ts‘aăŋ
sou
ʂaaăŋ
ʂaaăŋ´
ʂɨaăŋ
ʂɨaăŋˀ
sou
tɦap
dǝp
Japanese MCK
sou
tṣ‘au3
sou
ts‘âng1
sou
tsuong1
sou
tṣăp
sou
tsung2
tsung3
sou
sou
tsâu1
sou
sou
si̯wong2
sou
sǝng1
sou
ńźi̯ang1
sou
si̯wong1
sung3
sou
tṣ‘ɛng1
sou
sou
sou
tṣ‘i̯ang3
sou
tṣ‘i̯ang1
tṣ‘i̯ang3
sou
sou
tsieu2
sou
dẓ‘au1
tsi̯wäu2
sou
sou
sou
sou
sou
sḙu2
sou
dz‘ung1
sou
mi̯wäu2
tṣ‘au2
sou
sou
ngập
sou
ṣap
tiei3
sou
sâng1
sâng3
sou
sâu3
sou
sou
sou
sḙu3
suk
ṣåk
sou
sḙu2
sḙu3
ts‘ḙu3
sou
dz‘âu1
sou
tsập
ts‘ậm2
sou
tsiuk
sou
tṣ‘ɛng1
sou
sâu3
sou
ts‘âp
sou
tṣ‘ång1
ts‘ung1
sou
sou
sâu2
sâu3
sou
tsǝng1
tsǝng3
sou
tṣi̯ang3
sou
dz‘i̯ɒng1
sou
tsḙu3
sou
dz‘âng2
dz‘âng3
sou
sou
tṣi̯ang1
sou
sou
tsi̯u1
sou
sâu2
sou
ṣi̯ang1
sou
dz‘uong1
sou
suong3
sou
tsuong1
sou
sou
tsi̯ang1
tsi̯ang3
sou
dz‘ǝng1
sou
dẓ‘ɒng1
dẓ‘ɛng1
sou
tsung1
sou
ts‘i̯ang1
sou
dz‘i̯ǝng1
sou
tsập
sou
tśiḙu2
sou
ts‘i̯wäu1
ts‘âu1
sou
b‘ɛng1
sou
sḙu2
sou
si̯ang1
sou
ṣiḙu1
sou
ṣau1
sou
tśi̯ang1
sou
ts‘ung1
sou
ts‘ung1
sou
sou
dz‘uong1
sou
si̯ang2
sou
ts‘ung3
sou
tṣ‘i̯ang2
tṣ‘i̯ang3
sou
sâu1
ts‘âu2
sou
ts‘âu3
sou
sou
ts‘âu2
sou
dz‘i̯ang1
kâ1
tsâng1
sou
sou
tṣ‘ăp
sou
sou
źi̯ǝng1
sou
tṣau1
tṣau2
tṣau3
sou
si̯wäu1
ṣau1
sou
sou
dz‘i̯äp
sou
sâu2
sâu3
sou
sou
tsḙu1
tsi̯u1
tṣiḙu2
sou
sou
tṣ‘ăp
sou
tsung2
sou
sou
sâu1
sou
ṣiḙu1
sou
sou
sḙu2
ts‘âu1
ts‘âu3
sou
sḙu2
sou
dz‘uk
sou
tsâu2
sou
dz‘âu1
sou
dz‘ǝng1
tsǝng1
sou
sâng1
sou
sâng1
sou
ˑau1
sou
sou
tsâu2
sou
tsung1
sou
ts‘ung1
sou
dz‘ḙu3
ts‘ḙu3
sou
tṣ‘ɒng1
ts‘i̯ang1
sou
tsi̯ang2
sou
dz‘âu1
tsâu1
sou
dẓ‘au1
sou
sou
dˆ‘ång1
d‘ung1
tśi̯wong1
sou
dz‘i̯ǝng1
tsǝng1
sou
ṣi̯u1
sou
ṣăp
ts‘i̯äp
sou
ṣi̯ǝp
sou
sḙu1
si̯wok
suk
sou
dẓ‘ång1
dz‘uong1
ṣång3
sou
ts‘ḙu3
sou
si̯ang1
sou
sou
tṣ‘i̯ang3
ts‘âng1
sou
dz‘âu1
dz‘âu3
sou
sḙu3
ṣiḙu3
sou
dz‘ung1
dz‘uong1
tśiung1
sou
sou
tsâu2
sou
tṣi̯ǝp
sou
lung1
lång1
ṣång1
sou
tṣ‘au2
sou
si̯wäu1
sou
dẓ‘ăp
i̯äp
tˆ‘i̯äp
sou
sâu2
sou
tṣau2
sou
tṣɛng1
sou
ṣi̯ang2
sou
dẓ‘i̯ang1
sou
sou
tṣ‘ång1
sou
dẓ‘ăp
sou
sou
dz‘i̯ɒng2
tṣɛng1
sou
tsi̯ang2
sou
tṣ‘ɒng1
tṣ‘ɛng1
sou
dz‘uong1
sou
ts‘i̯ang1
sou
sou
tsâu2
sou
tsâu2
sou
tsi̯ǝng3
sou
dẓ‘i̯ang1
ˑɛk
sou
sâu3
sou
tṣ‘i̯ang1
sou
ṣiḙu3
sou
tṣau3
sou
dz‘âu2
sou
si̯ang1
si̯ang3
sou
tṣăp
sou
sieu1
sou
tsǝng1
sou
sâng2
sou
dẓ‘i̯ǝng1
tsǝng1
sou
sou
ṣau3
sou
tsung1
sou
tṣ‘ång1
sou
sou
sou
tsâu3
sou
tṣau2
tṣau3
sou
ṣɒng1
sou
ṣau1
sou
tṣɛng1
sou
ṣăp
ts‘i̯äp
sou
tśiḙu2
sou
si̯ang1
sou
ts‘uk
sou
sḙu2
ṣi̯u2
sou
tsung3
sou
tsung3
sou
siḙu2
sou
ts‘âu3
sou
tsâu1
sou
si̯wäu1
ṣau1
sou
tsuong3
sou
tṣɛng1
ts‘ien3
sou
tsḙu1
tsi̯u3
tṣiḙu1
sou
si̯ang1
sou
tsung2
sou
tsung1
tsung3
sou
縿
sou
ṣam1
sou
sâu1
tsâu2
sou
dz‘i̯ǝng1
sou
sâu1
tsâu2
sou
si̯ang1
sou
tsǝng1
sou
ṣap
sou
tṣ‘au3
sou
ts‘ung1
sou
sou
ts‘ḙu3
sou
sâu1
sou
sou
tṣ‘ăp
sou
śi̯wong1
sou
sou
sieu1
sou
sou
dz‘âu1
sou
ṣång1
sou
ts‘âu2
sou
ts‘âu2
sou
sou
tṣi̯ang1
sou
si̯wäu1
ṣau1
sou
si̯ang1
sou
tsâng3
sou
ts‘ung1
sou
tsung1
sou
ts‘âng1
ts‘âng2
sou
tsung2
sou
suk
sou
ts‘ḙu3
ts‘uk
sou
tsi̯ang1
tsi̯ang2
sou
sou
ńźwi1
sou
dz‘i̯ang1
ṣi̯ǝk
sou
dz‘ung1
sou
dz‘âng1
dz‘âng3
sou
sḙu2
sou
tsâu2
sou
ńźi̯ang1
sou
tsâu2
sou
si̯wäu1
ṣau1
sou
si̯wong1
sou
siep
sou
dz‘âu1
sou
tsi̯ang1
sou
nâng1
ṣi̯ang1
ńźi̯ang2
śi̯ang3
sou
sou
tṣi̯ang1
tṣi̯ang3
sou
dz‘uo2
ts‘uo1
tś‘i̯wok
sou
tṣ‘au3
sou
mi̯wäu2
tṣ‘au1
sou
tṣɛng3
sou
tsi̯u1
sou
tṣ‘au2
tṣ‘iḙu1
sou
tsǝng1
sou
sâu3
sou
tsi̯wong1
tsung1
sou
dz‘uong1
sou
dz‘ǝng3
sou
tsâng1
sou
sou
tsḙu2
tsḙu3
sou
ts‘ḙu2
ts‘i̯u3
sou
sou
ts‘i̯ang1
sou
ts‘i̯ang1
ts‘i̯ang3
sou
ts‘ǝng3
sou
tsâu3
sou
ts‘ḙu3
sou
tsập
sou
sung3
sou
tsâu1
sou
kieu1
tśi̯wäu1
sou
sập
ṣi̯ǝp
sou
sieng1
ṣɒng1
sou
tṣ‘ɛng1
sou
tsuong3
sou
tṣ‘ăp
tˆ‘i̯äp
sou
ts‘ung1
sou
tṣ‘ɒng1
sou
sḙu1
sḙu3
ṣiḙu3
sou
ts‘i̯ang1
sou
tṣ‘ång1
ts‘i̯wong1
sou
tṣ‘ɒng1
tâng1
sou
si̯ang1
ńi̯ang1
ńźi̯ang1
sou
dz‘uk
dz‘âk
tsâk
sou
tsḙu1
tsi̯u1
tṣiḙu1
sou
ṣång1
sou
dˆ‘ap
sập
tśi̯äp
ɣap
sou
ṣăp
ts‘i̯äp
sou
ṣi̯ang1
sou
sâp
sập
sou
si̯wäu3
ṣau1
sou
dz‘ập
sou
sâng2
sou
sập
sou
sập
sou
dz‘uo2
tsâng2
sou
sou
sou
tsung1
sou
sâu1
sou
sou
tsâng2
sou
sâu3
sou
dẓ‘ång1
dz‘uong1
sou
si̯wong1
sung3
suong1
ts‘i̯wong1
sou
tsung1
sou
sǝng1
sou
tsung1
tsung2
sou
tsập
sou
sieng1
sou
si̯wäu1
ṣau1
sou
dz‘ḙu1
dz‘ḙu2
ts‘i̯u1
sou
sieng1
sou
tsi̯ang1
sou
ts‘âng1
sou
ṣi̯ang1
ṣi̯ang2
sou
d‘ập