Japanese

Japanese

Japanese MCB
shuku
tshyuwk
shuku
shuku
shuku
syuwk
shuku
tsyuw
tsyuwk
shuku
tsop
shuku
tsjuwk
shuku
sjuwk
shuku
dzyuwk
宿
shuku
sjuwH
sjuwk
shuku
syuwk
shuku
tshek
shuku
tuwH
shuku
tshyuwk
tsyuwk
shuku
tsjuwk
shuku
sræwk
suwH
shuku
dzyuwk
shuku
sew
sjuwk
shuku
tsrhuwk
shuku
trhjuwk
tsrhuwk
shuku
tsyuwH
tsyuwk
shuku
juwk
tsyuwk
shuku
tsrhæwH
tsrjuwH
shuku
tsjuwk
tsruwk
shuku
sruwk
shuku
sew
syuwk
shuku
sjuwk
shuku
syuwk
shuku
sjuwk
shuku
shuku
sruwk
shuku
dek
tsjuwk
shuku
tsjuwk
shuku
sruwk
shuku
tshjuwk
tsjuwk
shuku
syik
shuku
tsjuwk
shuku
sjuwk
shuku
juwk
shuku
sjuwk
shuku
sjuwk
shuku
tsrhæwk
tsrjuw
Japanese LMC EMC
shuku
tʂ‘iwk
tɕ‘uwk
shuku
shuku
shuku
ʂiwk
ɕuwk
shuku
tʂiw
tʂiwk
tɕuw
tɕuwk
shuku
tsap
tsǝp
shuku
tsiwk
tsuwk
shuku
siwk
suwk
shuku
ʂɦiwk
dʑuwk
宿
shuku
siw`
siwk
suwk
suwʰ
shuku
ʂiwk
ɕuwk
shuku
ts‘iajk
ts‘ɛjk
shuku
tǝw`
towʰ
shuku
tʂiwk
tʂ‘iwk
tɕuwk
tɕ‘uwk
shuku
tsiwk
tsuwk
shuku
sǝw`
ʂwaawk
sowʰ
ʂarwk
shuku
ʂɦiwk
dʑuwk
shuku
siaw
siwk
suwk
sɛw
shuku
tʂ‘ǝwk
tʂ‘owk
shuku
tr‘iwk
tʂ‘ǝwk
tr‘uwk
tʂ‘owk
shuku
tʂiw`
tʂiwk
tɕuwk
tɕuwʰ
shuku
jiwk
tʂiwk
juwk
tɕuwk
shuku
tʂǝw`
tʂ‘aaw`
tʂuwʰ
tʂ‘arwʰ
shuku
tsiwk
tʂǝwk
tsuwk
tʂowk
shuku
ʂǝwk
ʂowk
shuku
siaw
ʂiwk
sɛw
ɕuwk
shuku
siwk
suwk
shuku
ʂiwk
ɕuwk
shuku
siwk
suwk
shuku
shuku
ʂǝwk
ʂowk
shuku
tsiwk
tɦiajk
dɛjk
tsuwk
shuku
tsiwk
tsuwk
shuku
ʂǝwk
ʂowk
shuku
tsiwk
ts‘iwk
tsuwk
ts‘uwk
shuku
ʂiăk
ɕik
shuku
tsiwk
tsuwk
shuku
siwk
suwk
shuku
jiwk
juwk
shuku
siwk
suwk
shuku
siwk
suwk
shuku
tʂǝw
tʂ‘waawk
tʂuw
tʂ‘arwk
Japanese MCK
shuku
tś‘iuk
shuku
shuku
shuku
śiuk
shuku
tśiḙu1
tśiuk
shuku
tsập
shuku
tsiuk
shuku
siuk
shuku
źiuk
宿
shuku
siḙu3
siuk
shuku
śiuk
shuku
ts‘iek
shuku
tḙu3
shuku
tśiuk
tś‘iuk
shuku
tsiuk
shuku
sḙu3
ṣåk
shuku
źiuk
shuku
sieu1
siuk
shuku
tṣ‘uk
shuku
tṣ‘uk
tˆ‘iuk
shuku
tśiḙu3
tśiuk
shuku
i̯iuk
tśiuk
shuku
tṣiḙu3
tṣ‘au3
shuku
tsiuk
tṣuk
shuku
ṣuk
shuku
sieu1
śiuk
shuku
siuk
shuku
śiuk
shuku
siuk
shuku
shuku
ṣuk
shuku
d‘iek
tsiuk
shuku
tsiuk
shuku
ṣuk
shuku
tsiuk
ts‘iuk
shuku
śi̯ǝk
shuku
tsiuk
shuku
siuk
shuku
i̯iuk
shuku
siuk
shuku
siuk
shuku
tṣiḙu1
tṣ‘åk