Japanese

Japanese

Japanese MCB
shitsu
tshit
shitsu
tsyit
shitsu
tsyit
shitsu
sit
shitsu
shitsu
sewH
shitsu
tsyip
shitsu
dzik
tsik
tsit
shitsu
syit
shitsu
dzijH
dzit
shitsu
syit
shitsu
zyit
shitsu
tsjet
shitsu
sit
shitsu
dzit
shitsu
ngjɨn
shitsu
tsyit
shitsu
tshit
shitsu
tsyit
shitsu
tshit
tshit
shitsu
tsrit
shitsu
tshit
shitsu
syip
thop
shitsu
srit
shitsu
srit
shitsu
dzrjang
ɛk
shitsu
dzit
shitsu
tsyijH
tsyit
shitsu
tsriX
shitsu
sit
shitsu
dzit
shitsu
shitsu
tet
tit
tsyit
shitsu
srit
shitsu
sit
srit
shitsu
trijH
tsyit
shitsu
tsyit
shitsu
trit
tsyit
shitsu
tsyit
shitsu
zip
shitsu
shitsu
tsyit
Japanese LMC EMC
shitsu
ts‘it
ts‘it
shitsu
tʂit
tɕit
shitsu
tʂit
tɕit
shitsu
sit
sit
shitsu
shitsu
siaw`
sɛwʰ
shitsu
tʂip
tɕip
shitsu
tsit
tsiăk
tsɦiăk
dzik
tsik
tsit
shitsu
ʂit
ɕit
shitsu
tsɦit
tsɦȥ`
dzit
dziʰ
shitsu
ʂit
ɕit
shitsu
tʂɦit
ʑit
shitsu
tsiat
tsiat
shitsu
sit
sit
shitsu
tsɦit
dzit
shitsu
ŋin
ŋɨn
shitsu
tʂit
tɕit
shitsu
ts‘it
ts‘it
shitsu
tʂit
tɕit
shitsu
ts‘it
ts‘it
ts‘it
ts‘it
shitsu
tʂǝt
tʂit
shitsu
ts‘it
ts‘it
shitsu
t‘ap
ʂip
t‘ǝp
ɕip
shitsu
ʂǝt
ʂit
shitsu
ʂǝt
ʂit
shitsu
tʂɦaaăŋ
ʔjaajk
dʐɨaăŋ
ʔɛrjk
shitsu
tsɦit
dzit
shitsu
tʂi`
tʂit
tɕit
tɕiʰ
shitsu
tʂŗ´
tʂɨˀ
shitsu
sit
sit
shitsu
tsɦit
dzit
shitsu
shitsu
tiat
tit
tʂit
tit
tɕit
tɛt
shitsu
ʂǝt
ʂit
shitsu
sit
ʂǝt
sit
ʂit
shitsu
tri`
tʂit
triʰ
tɕit
shitsu
tʂit
tɕit
shitsu
trit
tʂit
trit
tɕit
shitsu
tʂit
tɕit
shitsu
sɦip
zip
shitsu
shitsu
tʂit
tɕit
Japanese MCK
shitsu
ts‘i̯ĕt
shitsu
tśi̯ĕt
shitsu
tśi̯ĕt
shitsu
si̯ĕt
shitsu
shitsu
sieu3
shitsu
tśi̯ǝp
shitsu
dz‘i̯ǝk
tsi̯ĕt
tsi̯ǝk
shitsu
śi̯ĕt
shitsu
dz‘i3
dz‘i̯ĕt
shitsu
śi̯ĕt
shitsu
dź‘i̯ĕt
shitsu
tsi̯ät
shitsu
si̯ĕt
shitsu
dz‘i̯ĕt
shitsu
ngi̯ǝn1
shitsu
tśi̯ĕt
shitsu
ts‘i̯ĕt
shitsu
tśi̯ĕt
shitsu
ts‘i̯ĕt
ts‘i̯ĕt
shitsu
tṣi̯ĕt
shitsu
ts‘i̯ĕt
shitsu
t‘ập
śi̯ǝp
shitsu
ṣi̯ĕt
shitsu
ṣi̯ĕt
shitsu
dẓ‘i̯ang1
ˑɛk
shitsu
dz‘i̯ĕt
shitsu
tśi3
tśi̯ĕt
shitsu
tṣi2
shitsu
si̯ĕt
shitsu
dz‘i̯ĕt
shitsu
shitsu
tiet
ti̯ĕt
tśi̯ĕt
shitsu
ṣi̯ĕt
shitsu
si̯ĕt
ṣi̯ĕt
shitsu
tśi̯ĕt
tˆi3
shitsu
tśi̯ĕt
shitsu
tśi̯ĕt
tˆi̯ĕt
shitsu
tśi̯ĕt
shitsu
zi̯ǝp
shitsu
shitsu
tśi̯ĕt