Japanese

Japanese

Japanese MCB
seki
tsjek
tsjæH
seki
tsowk
seki
tshjeH
tshjek
seki
tsek
seki
tshak
tshuH
seki
tsjeX
seki
tsjæH
seki
tek
seki
dzejX
tsej
tsjeX
seki
dzjek
seki
tsyek
seki
zjek
seki
seki
seki
dzek
seki
jek
jæH
zyek
zyæH
seki
tshyek
seki
jek
seki
zjek
seki
dzjek
tsjek
seki
sjek
seki
tshek
seki
tshek
seki
seki
thak
tsyek
seki
tsyek
seki
tshyek
seki
sjek
seki
seki
seki
syek
seki
sek
seki
zjek
seki
tshjek
seki
sek
seki
sjek
seki
tsyek
tsyæH
seki
tsjak
tsjew
seki
jek
seki
dzjek
seki
sek
seki
syek
seki
dzyek
seki
tshjak
seki
dzyek
seki
tshjek
seki
sjek
seki
dzyek
seki
tsjeH
tsjek
seki
zjek
seki
dzjek
dzræwk
tsrhæk
seki
dzjek
seki
sek
seki
tsek
seki
dzjek
seki
dzjeH
zye
seki
tsjek
seki
sjek
seki
jek
seki
dzjek
seki
seki
sjek
tshjak
seki
syæH
syæX
seki
lajH
tshjeH
seki
zjek
seki
dzjek
dzjæH
seki
dzræH
tshjoH
seki
seki
jek
seki
syek
seki
trhjak
xak
seki
sek
seki
tsjek
seki
seki
seki
tsrɛk
seki
tshyek
seki
tshjak
seki
seki
tsyek
seki
tsjek
seki
dzjek
tshjak
tsjek
seki
tsjek
seki
tsjuwk
seki
tsjek
seki
tsyek
seki
tsjek
seki
syek
tek
tsyek
seki
syek
tshyek
xak
seki
jek
seki
syek
seki
dzyek
seki
sek
seki
tsyek
seki
tsjuwk
seki
sjek
seki
tsik
tsjek
seki
seki
zyek
zyæH
seki
dzyek
Japanese LMC EMC
seki
tsiajk
tsiaă`
tsiajk
tsiaăʰ
seki
tsǝwk
tsawk
seki
ts‘iajk
ts‘ȥ`
ts‘iajk
ts‘iăʰ
seki
tsiajk
tsɛjk
seki
ts‘aăk
ts‘uă`
ts‘aăk
ts‘ɔʰ
seki
tsȥ´
tsiăˀ
seki
tsiaă`
tsiaăʰ
seki
tiajk
tɛjk
seki
tsiaj
tsȥ´
tsɦiaj´
dzɛjˀ
tsiăˀ
tsɛj
seki
tsɦiajk
dziajk
seki
tʂiajk
tɕiajk
seki
sɦiajk
ziajk
seki
seki
seki
tsɦiajk
dzɛjk
seki
jiajk
jiaă`
tʂɦiajk
tʂɦiaă`
jiajk
jiaăʰ
ʑiajk
ʑiaăʰ
seki
tʂ‘iajk
tɕ‘iajk
seki
jiajk
jiajk
seki
sɦiajk
ziajk
seki
tsiajk
tsɦiajk
dziajk
tsiajk
seki
siajk
siajk
seki
ts‘iajk
ts‘ɛjk
seki
ts‘iajk
ts‘ɛjk
seki
seki
tʂiajk
t‘aăk
tɕiajk
t‘aăk
seki
tʂiajk
tɕiajk
seki
tʂ‘iajk
tɕ‘iajk
seki
siajk
siajk
seki
seki
seki
ʂiajk
ɕiajk
seki
siajk
sɛjk
seki
sɦiajk
ziajk
seki
ts‘iajk
ts‘iajk
seki
siajk
sɛjk
seki
siajk
siajk
seki
tʂiajk
tʂiaă`
tɕiajk
tɕiaăʰ
seki
tsiaw
tsiaăk
tsiaw
tsɨaăk
seki
jiajk
jiajk
seki
tsɦiajk
dziajk
seki
siajk
sɛjk
seki
ʂiajk
ɕiajk
seki
ʂɦiajk
dʑiajk
seki
ts‘iaăk
ts‘ɨaăk
seki
ʂɦiajk
dʑiajk
seki
ts‘iajk
ts‘iajk
seki
siajk
siajk
seki
ʂɦiajk
dʑiajk
seki
tsiajk
tsȥ`
tsiajk
tsiăʰ
seki
sɦiajk
ziajk
seki
tsɦiajk
tʂɦwaawk
tʂ‘aajk
dziajk
dʐarwk
tʂ‘ark
seki
tsɦiajk
dziajk
seki
siajk
sɛjk
seki
tsiajk
tsɛjk
seki
tsɦiajk
dziajk
seki
tsɦȥ`
tʂɦi
dziăʰ
ʑiă
seki
tsiajk
tsiajk
seki
siajk
siajk
seki
jiajk
jiajk
seki
tsɦiajk
dziajk
seki
seki
siajk
ts‘iaăk
siajk
ts‘ɨaăk
seki
ʂiaă`
ʂiaă´
ɕiaăʰ
ɕiaăˀ
seki
laj`
ts‘ȥ`
lajʰ
ts‘iăʰ
seki
sɦiajk
ziajk
seki
tsɦiajk
tsɦiaă`
dziajk
dziaăʰ
seki
ts‘iă`
tʂɦaaă`
dʐarʰ
ts‘ɨăʰ
seki
seki
jiajk
jiajk
seki
ʂiajk
ɕiajk
seki
tr‘iaăk
xaăk
tr‘ɨaăk
xaăk
seki
siajk
sɛjk
seki
tsiajk
tsiajk
seki
seki
seki
tʂaajk
tʂɛrjk
seki
tʂ‘iajk
tɕ‘iajk
seki
ts‘iaăk
ts‘ɨaăk
seki
seki
tʂiajk
tɕiajk
seki
tsiajk
tsiajk
seki
tsiajk
tsɦiajk
ts‘iaăk
dziajk
tsiajk
ts‘ɨaăk
seki
tsiajk
tsiajk
seki
tsiwk
tsuwk
seki
tsiajk
tsiajk
seki
tʂiajk
tɕiajk
seki
tsiajk
tsiajk
seki
tiajk
tʂiajk
ʂiajk
tɕiajk
tɛjk
ɕiajk
seki
tʂ‘iajk
xaăk
ʂiajk
tɕ‘iajk
xaăk
ɕiajk
seki
jiajk
jiajk
seki
ʂiajk
ɕiajk
seki
ʂɦiajk
dʑiajk
seki
siajk
sɛjk
seki
tʂiajk
tɕiajk
seki
tsiwk
tsuwk
seki
siajk
siajk
seki
tsiajk
tsiăk
tsiajk
tsik
seki
seki
tʂɦiajk
tʂɦiaă`
ʑiajk
ʑiaăʰ
seki
ʂɦiajk
dʑiajk
Japanese MCK
seki
tsi̯a3
tsi̯ɒk
seki
tsuok
seki
ts‘iḙ3
ts‘i̯ɒk
seki
tsiek
seki
ts‘uo3
ts‘âk
seki
tsiḙ2
seki
tsi̯a3
seki
tiek
seki
dz‘iei2
tsiei1
tsiḙ2
seki
dz‘i̯ɒk
seki
tśi̯ɒk
seki
zi̯ɒk
seki
seki
seki
dz‘iek
seki
dź‘i̯a3
dź‘i̯ɒk
i̯a3
i̯ɒk
seki
tś‘i̯ɒk
seki
i̯ɒk
seki
zi̯ɒk
seki
dz‘i̯ɒk
tsi̯ɒk
seki
si̯ɒk
seki
ts‘iek
seki
ts‘iek
seki
seki
tśi̯ɒk
t‘âk
seki
tśi̯ɒk
seki
tś‘i̯ɒk
seki
si̯ɒk
seki
seki
seki
śi̯ɒk
seki
siek
seki
zi̯ɒk
seki
ts‘i̯ɒk
seki
siek
seki
si̯ɒk
seki
tśi̯a3
tśi̯ɒk
seki
tsi̯ak
tsi̯wäu1
seki
i̯ɒk
seki
dz‘i̯ɒk
seki
siek
seki
śi̯ɒk
seki
źi̯ɒk
seki
ts‘i̯ak
seki
źi̯ɒk
seki
ts‘i̯ɒk
seki
si̯ɒk
seki
źi̯ɒk
seki
tsiḙ3
tsi̯ɒk
seki
zi̯ɒk
seki
dẓ‘åk
dz‘i̯ɒk
tṣ‘ak
seki
dz‘i̯ɒk
seki
siek
seki
tsiek
seki
dz‘i̯ɒk
seki
dz‘iḙ3
dź‘iḙ1
seki
tsi̯ɒk
seki
si̯ɒk
seki
i̯ɒk
seki
dz‘i̯ɒk
seki
seki
si̯ɒk
ts‘i̯ak
seki
śi̯a2
śi̯a3
seki
lâi3
ts‘iḙ3
seki
zi̯ɒk
seki
dz‘i̯a3
dz‘i̯ɒk
seki
dẓ‘a3
ts‘i̯wo3
seki
seki
i̯ɒk
seki
śi̯ɒk
seki
tˆ‘i̯ak
χâk
seki
siek
seki
tsi̯ɒk
seki
seki
seki
tṣɛk
seki
tś‘i̯ɒk
seki
ts‘i̯ak
seki
seki
tśi̯ɒk
seki
tsi̯ɒk
seki
dz‘i̯ɒk
tsi̯ɒk
ts‘i̯ak
seki
tsi̯ɒk
seki
tsiuk
seki
tsi̯ɒk
seki
tśi̯ɒk
seki
tsi̯ɒk
seki
tiek
tśi̯ɒk
śi̯ɒk
seki
tś‘i̯ɒk
śi̯ɒk
χâk
seki
i̯ɒk
seki
śi̯ɒk
seki
źi̯ɒk
seki
siek
seki
tśi̯ɒk
seki
tsiuk
seki
si̯ɒk
seki
tsi̯ǝk
tsi̯ɒk
seki
seki
dź‘i̯a3
dź‘i̯ɒk
seki
źi̯ɒk