Japanese

Japanese

Japanese MCB
ryoku
lik
lok
ryoku
lik
ryoku
lik
ryoku
lok
ryoku
lik
lok
ryoku
lok
ryoku
ljowk
luwk
ryoku
ljowk
ryoku
ljowk
ryoku
ljowk
ryoku
ljowk
ryoku
ljowk
ryoku
ljowk
ryoku
loj
Japanese LMC EMC
ryoku
liăk
lǝăk
lik
lǝk
ryoku
liăk
lik
ryoku
liăk
lik
ryoku
lǝăk
lǝk
ryoku
liăk
lǝăk
lik
lǝk
ryoku
lǝăk
lǝk
ryoku
lyawk
lǝwk
lowk
luawk
ryoku
lyawk
luawk
ryoku
lyawk
luawk
ryoku
lyawk
luawk
ryoku
lyawk
luawk
ryoku
lyawk
luawk
ryoku
lyawk
luawk
ryoku
laj
lǝj
Japanese MCK
ryoku
li̯ǝk
lǝk
ryoku
li̯ǝk
ryoku
li̯ǝk
ryoku
lǝk
ryoku
li̯ǝk
lǝk
ryoku
lǝk
ryoku
li̯wok
luk
ryoku
li̯wok
ryoku
li̯wok
ryoku
li̯wok
ryoku
li̯wok
ryoku
li̯wok
ryoku
li̯wok
ryoku
lậi1