Japanese

Japanese

Japanese MCB
riku
ljuwH
ljuwk
riku
ljuwk
riku
ljuwk
riku
ljuw
ljuwH
ljuwk
riku
ljuwk
riku
ljuwk
riku
ljuwk
riku
ljuwk
luwk
riku
ljuwk
riku
lew
ljuwH
riku
lewX
ljuwk
riku
ljuwk
riku
ljuw
ljuwH
riku
ljuwk
Japanese LMC EMC
riku
liw`
liwk
luwk
luwʰ
riku
liwk
luwk
riku
liwk
luwk
riku
liw
liw`
liwk
luw
luwk
luwʰ
riku
liwk
luwk
riku
liwk
luwk
riku
liwk
luwk
riku
liwk
lǝwk
lowk
luwk
riku
liwk
luwk
riku
liaw
liw`
luwʰ
lɛw
riku
liaw´
liwk
luwk
lɛwˀ
riku
liwk
luwk
riku
liw
liw`
luw
luwʰ
riku
liwk
luwk
Japanese MCK
riku
liḙu3
liuk
riku
liuk
riku
liuk
riku
liḙu1
liḙu3
liuk
riku
liuk
riku
liuk
riku
liuk
riku
liuk
luk
riku
liuk
riku
lieu1
liḙu3
riku
lieu2
liuk
riku
liuk
riku
liḙu1
liḙu3
riku
liuk