Japanese

Japanese

Japanese MCB
nyuu
nyuX
nyuu
nyip
nyuu
kjowng
nyuu
nye
nyæ
trhjak
nyuu
djwenH
nrip
tsywenX
nyuu
nengH
廿
nyuu
nyip
nyuu
nyuw
nyuu
naw
nrjuwH
Japanese LMC EMC
nyuu
ryă´
ɲuăˀ
nyuu
rip
ɲip
nyuu
kyawŋ
kuawŋ
nyuu
riaă
tr‘iaăk
tr‘ɨaăk
ɲiaă
ɲiă
nyuu
nrip
tɦan`
tʂyan´
dwianʰ
nrip
tɕwianˀ
nyuu
niajŋ`
nɛjŋʰ
廿
nyuu
rip
ɲip
nyuu
riw
ɲuw
nyuu
naw
nriw`
naw
nruwʰ
Japanese MCK
nyuu
ńźi̯u2
nyuu
ńźi̯ǝp
nyuu
ki̯wong1
nyuu
tˆ‘i̯ak
ńźiḙ1
ńźi̯a1
nyuu
d‘i̯wän3
tśi̯wän2
ńi̯ǝp
nyuu
nieng3
廿
nyuu
ńźi̯ǝp
nyuu
ńźiḙu1
nyuu
nâu1
ńiḙu3