Japanese

Japanese

Japanese MCB
nyou
nying
nyou
nyang
nyou
nyep
nyou
nowng
nræwng
nyou
neng
nyou
nrjoH
nrjoX
nyou
nrjang
nyou
tshyak
nyou
nyou
nyou
neng
尿
nyou
newH
nyou
nrjep
nyou
nræw
nyou
nowng
nyou
nying
nyingH
nyou
nowk
nræwk
nyou
jep
jiemX
nyou
nyou
nræwH
nyew
nyou
nræwH
nyou
nek
nyak
nyou
nyang
nyou
syep
nyou
juw
nyou
nrjang
nyang
nyou
nyou
jek
nrjep
nyou
nyou
nying
nyou
nyewH
nyewX
nyou
ngit
trjep
nyou
nrjep
nyou
neng
nengX
nyou
nying
nyou
nyingH
nyou
nep
net
nyet
nyou
tsip
nyou
nrɛng
nyou
nyang
nyou
nang
nyangX
srjang
syangH
nyou
nyou
syimX
nyou
nying
nyou
nyewX
nyou
nrjowng
nyou
nep
nyou
nejX
nep
nyou
nrjang
nyang
sjang
nyou
nuwX
nyi
nyou
nyew
nyewH
Japanese LMC EMC
nyou
riăŋ
ɲiŋ
nyou
riaăŋ
ɲɨaăŋ
nyou
riap
ɲiap
nyou
nraawŋ
nǝwŋ
nawŋ
nrarwŋ
nyou
niajŋ
nɛjŋ
nyou
nriă`
nriă´
nrɨăʰ
nrɨăˀ
nyou
nriaăŋ
nrɨaăŋ
nyou
tʂ‘iaăk
tɕ‘ɨaăk
nyou
nyou
nyou
niajŋ
nɛjŋ
尿
nyou
niaw`
nɛwʰ
nyou
nriap
nriap
nyou
nraaw
nrarw
nyou
nǝwŋ
nawŋ
nyou
riăŋ
riăŋ`
ɲiŋ
ɲiŋʰ
nyou
nraawk
nǝwk
nawk
nrarwk
nyou
ʔjiam´
ʔjiap
ʔjiamˀ
ʔjiap
nyou
nyou
nraaw`
riaw
nrarwʰ
ɲiaw
nyou
nraaw`
nrarwʰ
nyou
niajk
riaăk
nɛjk
ɲɨaăk
nyou
riaăŋ
ɲɨaăŋ
nyou
ʂiap
ɕiap
nyou
ʔiw
ʔuw
nyou
nriaăŋ
riaăŋ
nrɨaăŋ
ɲɨaăŋ
nyou
nyou
jiajk
nriap
jiajk
nriap
nyou
nyou
riăŋ
ɲiŋ
nyou
riaw`
riaw´
ɲiawʰ
ɲiawˀ
nyou
triap
ŋit
triap
ŋit
nyou
nriap
nriap
nyou
niajŋ
niajŋ´
nɛjŋ
nɛjŋˀ
nyou
riăŋ
ɲiŋ
nyou
riăŋ`
ɲiŋʰ
nyou
niap
niat
riat
nɛp
nɛt
ɲiat
nyou
tsip
tsip
nyou
nraajŋ
nrɛrjŋ
nyou
riaăŋ
ɲɨaăŋ
nyou
naăŋ
riaăŋ´
ʂaaăŋ
ʂiaăŋ`
naăŋ
ɕɨaăŋʰ
ɲɨaăŋˀ
ʂɨaăŋ
nyou
nyou
ʂim´
ɕimˀ
nyou
riăŋ
ɲiŋ
nyou
riaw´
ɲiawˀ
nyou
nryawŋ
nruawŋ
nyou
niap
nɛp
nyou
niaj´
niap
nɛjˀ
nɛp
nyou
nriaăŋ
riaăŋ
siaăŋ
nrɨaăŋ
sɨaăŋ
ɲɨaăŋ
nyou
nǝw´
nowˀ
ɲɨ
nyou
riaw
riaw`
ɲiaw
ɲiawʰ
Japanese MCK
nyou
ńźi̯ǝng1
nyou
ńźi̯ang1
nyou
ńźi̯äp
nyou
nuong1
ńång1
nyou
nieng1
nyou
ńi̯wo2
ńi̯wo3
nyou
ńi̯ang1
nyou
tś‘i̯ak
nyou
nyou
nyou
nieng1
尿
nyou
nieu3
nyou
ńi̯äp
nyou
ńau1
nyou
nuong1
nyou
ńźi̯ǝng1
ńźi̯ǝng3
nyou
nuok
ńåk
nyou
ˑi̯äm2
ˑi̯äp
nyou
nyou
ńau3
ńźi̯wäu1
nyou
ńau3
nyou
niek
ńźi̯ak
nyou
ńźi̯ang1
nyou
śi̯äp
nyou
ˑiḙu1
nyou
ńi̯ang1
ńźi̯ang1
nyou
nyou
i̯ɒk
ńi̯äp
nyou
nyou
ńźi̯ǝng1
nyou
ńźi̯wäu2
ńźi̯wäu3
nyou
ngi̯ĕt
tˆi̯äp
nyou
ńi̯äp
nyou
nieng1
nieng2
nyou
ńźi̯ǝng1
nyou
ńźi̯ǝng3
nyou
niep
niet
ńźi̯ät
nyou
tsi̯ǝp
nyou
ńɛng1
nyou
ńźi̯ang1
nyou
nâng1
ṣi̯ang1
ńźi̯ang2
śi̯ang3
nyou
nyou
śi̯ǝm2
nyou
ńźi̯ǝng1
nyou
ńźi̯wäu2
nyou
ńi̯wong1
nyou
niep
nyou
niei2
niep
nyou
si̯ang1
ńi̯ang1
ńźi̯ang1
nyou
nḙu2
ńźi1
nyou
ńźi̯wäu1
ńźi̯wäu3