Japanese

Japanese

Japanese MCB
man
mjwonH
mok
man
man
mwan
mwanH
man
mam
man
ngwænH
man
mwænH
man
ljwenH
ljwenX
man
mængH
man
mwanH
man
mwænH
man
mwan
man
mwanX
mwonH
mwonX
man
lwan
man
mjwonH
mwan
man
du
man
mwan
man
mjwon
mwan
mwon
man
mwojX
man
滿
man
mwanX
man
mwanH
man
mwan
man
mwænX
man
mjenX
mjunH
mwan
man
mwanH
mwænH
man
man
menX
mjien
mwan
man
mjunH
man
mjwonH
man
mjwonH
mwan
man
mjien
mwan
mwanH
mwæn
mwænH
man
bwan
mwan
man
mwanX
man
mwan
mwanH
man
pjuX
thewH
man
mwan
man
mwan
man
mwæn
man
mjenX
man
mjwonH
mwan
Japanese LMC EMC
man
mǝăk
ʋjyan`
muanʰ
mǝk
man
man
muan
muan`
mwan
mwanʰ
man
mam
mam
man
ŋwaan`
ŋwarnʰ
man
maan`
mwarnʰ
man
lyan`
lyan´
lwianʰ
lwianˀ
man
maajŋ`
marjŋʰ
man
muan`
mwanʰ
man
maan`
mwarnʰ
man
muan
mwan
man
muan´
mun`
mun´
mwanˀ
mwǝnʰ
mwǝnˀ
man
luan
lwan
man
muan
ʋjyan`
muanʰ
mwan
man
tɦuă
man
muan
mwan
man
muan
mun
ʋjyan
muan
mwan
mwǝn
man
muaj´
*mwǝjˀ
man
滿
man
muan´
mwanˀ
man
muan`
mwanʰ
man
muan
mwan
man
maan´
mwarnˀ
man
mian´
muan
ʋjyn`
mianˀ
munʰ
mwan
man
maan`
muan`
mwanʰ
mwarnʰ
man
man
mjian
mjian´
muan
mjian
mwan
mɛnˀ
man
ʋjyn`
munʰ
man
ʋjyan`
muanʰ
man
muan
ʋjyan`
muanʰ
mwan
man
maan
maan`
mjian
muan
muan`
mjian
mwan
mwanʰ
mwarn
mwarnʰ
man
muan
pɦuan
bwan
mwan
man
muan´
mwanˀ
man
muan
muan`
mwan
mwanʰ
man
fjyă´
t‘iaw`
puăˀ
t‘ɛwʰ
man
muan
mwan
man
muan
mwan
man
maan
mwarn
man
mian´
mianˀ
man
muan
ʋjyan`
muanʰ
mwan
Japanese MCK
man
mi̯wɒn3
mǝk
man
man
muân1
muân3
man
mâm1
man
ngwan3
man
mwan3
man
li̯wän2
li̯wän3
man
mɒng3
man
muân3
man
mwan3
man
muân1
man
muân2
muǝn2
muǝn3
man
luân1
man
mi̯wɒn3
muân1
man
d‘uo1
man
muân1
man
mi̯wɒn1
muân1
muǝn1
man
muậi2
man
滿
man
muân2
man
muân3
man
muân1
man
mwan2
man
mi̯uǝn3
mi̯än2
muân1
man
muân3
mwan3
man
man
mien2
mi̯än1
muân1
man
mi̯uǝn3
man
mi̯wɒn3
man
mi̯wɒn3
muân1
man
mi̯än1
muân1
muân3
mwan1
mwan3
man
b‘uân1
muân1
man
muân2
man
muân1
muân3
man
pi̯u2
t‘ieu3
man
muân1
man
muân1
man
mwan1
man
mi̯än2
man
mi̯wɒn3
muân1