Japanese

Japanese

Japanese MCB
maku
mak
mæk
maku
mak
maku
mak
maku
mak
maku
muwk
mæwk
maku
mak
maku
mawH
mæwk
maku
muwH
mæwk
maku
mak
mu
maku
mak
maku
mæwk
maku
mak
maku
mak
Japanese LMC EMC
maku
maajk
maăk
mark
maăk
maku
maăk
maăk
maku
maăk
maăk
maku
maăk
maăk
maku
maawk
mǝwk
marwk
mowk
maku
maăk
maăk
maku
maawk
muaw`
marwk
mawʰ
maku
maawk
mǝw`
marwk
mowʰ
maku
maăk
muă
maăk
maku
maăk
maăk
maku
maawk
marwk
maku
maăk
maăk
maku
maăk
maăk
Japanese MCK
maku
mak
mâk
maku
mâk
maku
mâk
maku
mâk
maku
muk
måk
maku
mâk
maku
mâu3
måk
maku
mḙu3
måk
maku
muo1
mâk
maku
mâk
maku
måk
maku
mâk
maku
mâk