Japanese

Japanese

Japanese MCB
ka
hæX
ka
hæH
hæX
ka
kaH
ka
gja
ka
khja
ka
ha
haX
ka
kɛɨ
ka
aH
ka
hwaH
ka
kaH
ka
ka
kæH
kæX
ka
ka
ngjweH
ka
kæH
ka
kwæX
ka
hwæ
kwaH
kwaX
ka
kwæX
ka
ka
xwæH
ka
ka
kwɛɨH
ka
ngæX
ka
ka
kæX
ka
ka
khaX
ka
ngæ
ka
xa
xaH
ka
khja
khjoH
khjæp
ka
hwa
hwaH
ka
khwɛɨ
ka
ka
ka
kaX
ka
kwæk
xæH
ka
khwɛɨ
ka
sywon
xwanH
ka
ka
kæX
ka
ka
xæH
xæk
ka
juw
ngwa
ka
kwæH
ka
khaH
khaX
ka
khwaH
khwaX
khwojH
ka
kwa
ka
hæH
hæX
ka
hwaX
hwæjX
ka
awX
jew
jewX
ka
khwæ
ka
khwæ
ka
kjweX
ngjweX
ka
kwæ
waX
ka
kæX
ka
kwæ
kwɛɨ
ka
kæH
ka
thwot
ka
ka
kwæX
ka
ka
hwæ
hwæH
ka
kæH
ka
hæX
ka
xu
ka
kwaX
ka
kwa
ka
ka
khjeH
kje
kjieX
ka
kwɛɨH
ka
ka
kæX
ka
hæH
ka
kwaX
ka
kæH
ka
gja
ka
ku
ka
ka
ka
hwanX
khwanX
ka
kæX
ka
kæX
ka
hwæ
hwæH
ka
kæX
ka
ka
ka
ha
ka
waH
ka
kwa
wa
ka
xwaX
ka
xæH
ka
ka
ka
kwaX
ka
kha
ka
ka
ka
kwæ
ka
ka
kæH
kæX
ka
gjwa
ka
hwa
hwaH
ka
ka
laX
ka
ka
hwaX
ka
hwa
ka
khwa
khwaH
ka
hwæX
khwa
ka
kæH
ka
khwa
ka
ka
ka
kaX
kanX
ka
kaH
粿
ka
kwaX
ka
hwɛɨH
khwɛɨ
ka
kwa
kwæ
kwɛɨ
ka
xæH
ka
ka
ku
ka
khuH
khwæ
khwæH
ka
kwɛɨ
lwa
ka
kaX
ka
xwæ
ka
ha
ka
gja
ka
phju
xju
ka
ha
haX
ka
ha
ka
ka
kwaX
ka
hwæ
hwæH
xwæ
ka
ka
ka
ha
khaH
ka
kwaX
ka
khwa
ka
ka
kwæ
kwɛɨ
ka
lwa
lwaX
ka
ka
kwaH
kwaX
ka
ngwa
ka
xa
詿
ka
hwɛɨH
kwɛɨH
ka
khwæ
ka
khwa
khwaH
ka
xwæk
ka
ka
ka
hejX
xæH
xɛɨH
ka
xwæ
ka
ngwa
ka
ka
xwoj
ka
ka
xwaH
ka
haH
ka
ka
ka
khuH
khwæ
khwæH
khwæX
ka
hwæX
ka
kha
khaH
khaX
ka
hwaX
hwojX
hwæX
kwaX
ka
kja
ka
kwa
kwaH
ka
ka
a
ka
hwæ
ngu
ka
kwa
ka
ka
ka
xjwa
ka
xjwa
ka
khwaX
ka
ka
ka
kwæ
kwɛɨ
ka
hwæ
ka
khwæX
ka
khwa
khwaH
khwæX
ka
buH
khu
ka
ka
hwa
Japanese LMC EMC
ka
xɦjaaă´
ɣarˀ
ka
xɦjaaă`
xɦjaaă´
ɣarʰ
ɣarˀ
ka
kaă`
kaăʰ
ka
kɦiă
gɨaă
ka
k‘iă
k‘ɨaă
ka
xɦaă
xɦaă´
ɣaă
ɣaăˀ
ka
kjaaj
karj
ka
ʔaă`
*ʔaăʰ
ka
xɦuaă`
ɣwaăʰ
ka
kaă`
kaăʰ
ka
ka
kjaaă`
kjaaă´
karʰ
karˀ
ka
ka
ŋyj`
ŋwiăʰ
ka
kjaaă`
karʰ
ka
kwaaă´
kwarˀ
ka
kuaă`
kuaă´
xɦwaaă
kwaăʰ
kwaăˀ
ɣwar
ka
kwaaă´
kwarˀ
ka
kjaaă
kar
ka
xwaaă`
xwarʰ
ka
ka
kwaaj`
kwarjʰ
ka
ŋjaaă´
ŋarˀ
ka
ka
kjaaă´
karˀ
ka
ka
k‘aă´
k‘aăˀ
ka
xjaaă
ŋjaaă
xar
ŋar
ka
xaă
xaă`
xaă
xaăʰ
ka
k‘iap
k‘iă
k‘iă`
k‘ɨap
k‘ɨaă
k‘ɨăʰ
ka
xɦuaă
xɦuaă`
ɣwaă
ɣwaăʰ
ka
k‘waaj
k‘warj
ka
kaă
kaă
ka
kaă´
kaăˀ
ka
kwaajk
xjaaă`
kwark
xarʰ
ka
k‘waaj
k‘warj
ka
xuan`
ʂyan
xwanʰ
ɕuan
ka
kjaaă
kar
ka
kjaaă´
karˀ
ka
ka
xjaajk
xjaaă`
xark
xarʰ
ka
jiw
ŋuaă
juw
ŋwaă
ka
kwaaă`
kwarʰ
ka
k‘aă`
k‘aă´
k‘aăʰ
k‘aăˀ
ka
k‘uaj`
k‘uaă`
k‘uaă´
k‘waăʰ
k‘waăˀ
k‘wǝjʰ
ka
kuaă
kwaă
ka
xɦjaaă`
xɦjaaă´
ɣarʰ
ɣarˀ
ka
xɦuaă´
xɦwaaj´
ɣwarjˀ
ɣwaăˀ
ka
ʔaw´
ʔiaw
ʔiaw´
ʔawˀ
ʔiaw
ʔiawˀ
ka
k‘waaă
k‘war
ka
k‘waaă
k‘war
ka
kyj´
ŋyj´
kwiăˀ
ŋwiăˀ
ka
kwaaă
ʔuaă´
kwar
ʔwaăˀ
ka
kjaaă´
karˀ
ka
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
ka
kjaaă`
karʰ
ka
t‘ut
t‘wǝt
ka
kjaaă
kar
ka
kwaaă´
kwarˀ
ka
xjaaă
xar
ka
xɦwaaă
xɦwaaă`
ɣwar
ɣwarʰ
ka
kjaaă
kjaaă`
kar
karʰ
ka
xɦjaaă´
ɣarˀ
ka
xuă
ka
kuaă´
kwaăˀ
ka
kuaă
kwaă
ka
ka
ki
kji´
k‘i`
kiă
kjiăˀ
k‘iăʰ
ka
kwaaj`
kwarjʰ
ka
ka
kjaaă´
karˀ
ka
xɦjaaă`
ɣarʰ
ka
kuaă´
kwaăˀ
ka
kjaaă`
karʰ
ka
kjaaă
kɦiă
gɨaă
kar
ka
kuă
ka
kaă
kaă
ka
k‘uan´
xɦuan´
k‘wanˀ
ɣwanˀ
ka
kjaaă´
karˀ
ka
kjaaă´
karˀ
ka
xɦwaaă
xɦwaaă`
ɣwar
ɣwarʰ
ka
kjaaă´
karˀ
ka
kaă
kaă
ka
xɦaă
ɣaă
ka
ʔuaă`
ʔwaăʰ
ka
kuaă
ʔuaă
kwaă
ʔwaă
ka
xuaă´
xwaăˀ
ka
xjaaă
xjaaă`
xar
xarʰ
ka
kaă
kaă
ka
kuaă´
kwaăˀ
ka
k‘aă
k‘aă
ka
kjaaă
kar
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
kwaaă
kwar
ka
kjaaă
kar
ka
kjaaă
kjaaă`
kjaaă´
kar
karʰ
karˀ
ka
kɦyaă
guaă
ka
xɦuaă
xɦuaă`
ɣwaă
ɣwaăʰ
ka
ka
laă´
laăˀ
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
xɦuaă´
ɣwaăˀ
ka
xɦuaă
ɣwaă
ka
k‘uaă
k‘uaă`
k‘waă
k‘waăʰ
ka
k‘uaă
xɦwaaă´
k‘waă
ɣwarˀ
ka
kjaaă`
karʰ
ka
k‘uaă
k‘waă
ka
ka
kjaaă
kar
ka
kan´
kaă´
kanˀ
kaăˀ
ka
kaă`
kaăʰ
粿
ka
kuaă´
kwaăˀ
ka
k‘waaj
xɦwaaj`
k‘warj
ɣwarjʰ
ka
kuaă
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
kwaă
ka
xjaaă`
xarʰ
ka
ka
kuă
ka
k‘uă`
k‘waaă
k‘waaă`
k‘war
k‘warʰ
k‘ɔʰ
ka
kwaaj
luaă
kwarj
lwaă
ka
kaă´
kaăˀ
ka
xwaaă
xwar
ka
xɦaă
ɣaă
ka
kjaaă
kɦiă
gɨaă
kar
ka
fjyă
xyă
p‘uă
xuă
ka
xɦaă
xɦaă´
ɣaă
ɣaăˀ
ka
kaă
xɦaă
kaă
ɣaă
ka
kuaă´
kwaăˀ
ka
xwaaă
xɦwaaă
xɦwaaă`
xwar
ɣwar
ɣwarʰ
ka
kjaaă
kar
ka
ka
k‘aă`
xɦaă
k‘aăʰ
ɣaă
ka
kuaă´
kwaăˀ
ka
k‘uaă
k‘waă
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
ka
luaă
luaă´
lwaă
lwaăˀ
ka
kjaaă
kar
ka
kuaă`
kuaă´
kwaăʰ
kwaăˀ
ka
ŋuaă
ŋwaă
ka
xaă
xaă
詿
ka
kwaaj`
xɦwaaj`
kwarjʰ
ɣwarjʰ
ka
k‘waaă
k‘war
ka
k‘uaă
k‘uaă`
k‘waă
k‘waăʰ
ka
xwaajk
xwark
ka
kaă
kaă
ka
xjaaj`
xjaaă`
xɦjiaj´
xarjʰ
xarʰ
ɣɛjˀ
ka
xwaaă
xwar
ka
ŋuaă
ŋwaă
ka
xjaaă
xar
ka
xuaj
xwǝj
ka
kjaaă
kar
ka
xuaă`
xwaăʰ
ka
xɦaă`
ɣaăʰ
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
kjaaă
kar
ka
k‘uă`
k‘waaă
k‘waaă`
k‘waaă´
k‘war
k‘warʰ
k‘warˀ
k‘ɔʰ
ka
xɦwaaă´
ɣwarˀ
ka
k‘aă
k‘aă`
k‘aă´
k‘aă
k‘aăʰ
k‘aăˀ
ka
kuaă´
xɦuaj´
xɦuaă´
xɦwaaă´
*ɣwǝjˀ
kwaăˀ
ɣwarˀ
ɣwaăˀ
ka
kiă
kjaaă
kar
kɨaă
ka
kuaă
kuaă`
kwaă
kwaăʰ
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
ʔaă
ʔaă
ka
xɦwaaă
ŋuă
ŋɔ
ɣwar
ka
kuaă
kwaă
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
xyaă
xuaă
ka
xyaă
xuaă
ka
k‘uaă´
k‘waăˀ
ka
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
ka
xɦwaaă
ɣwar
ka
k‘waaă´
k‘warˀ
ka
k‘uaă
k‘uaă`
k‘waaă´
k‘warˀ
k‘waă
k‘waăʰ
ka
k‘uă
pɦuă`
bɔʰ
k‘ɔ
ka
xɦjaaă
ɣar
ka
xɦuaă
ɣwaă
Japanese MCK
ka
ɣa2
ka
ɣa2
ɣa3
ka
kâ3
ka
g‘i̯â1
ka
k‘i̯â1
ka
ɣâ1
ɣâ2
ka
kai1
ka
ˑâ3
ka
ɣuâ3
ka
kâ3
ka
ka
ka2
ka3
ka
ka
ngwiḙ3
ka
ka3
ka
kwa2
ka
kuâ2
kuâ3
ɣwa1
ka
kwa2
ka
ka1
ka
χwa3
ka
ka
kwai3
ka
nga2
ka
ka
ka2
ka
ka
k‘â2
ka
nga1
χa1
ka
χâ1
χâ3
ka
k‘i̯wo3
k‘i̯â1
k‘i̯ɒp
ka
ɣuâ1
ɣuâ3
ka
k‘wai1
ka
kâ1
ka
kâ2
ka
kwak
χa3
ka
k‘wai1
ka
śi̯wɒn1
χuân3
ka
ka1
ka
ka2
ka
ka
χa3
χak
ka
i̯iḙu1
nguâ1
ka
kwa3
ka
k‘â2
k‘â3
ka
k‘uâ2
k‘uâ3
k‘uậi3
ka
kuâ1
ka
ɣa2
ɣa3
ka
ɣuâ2
ɣwai2
ka
ˑi̯wäu1
ˑi̯wäu2
ˑâu2
ka
k‘wa1
ka
k‘wa1
ka
kwiḙ2
ngwiḙ2
ka
kwa1
ˑuâ2
ka
ka2
ka
kwa1
kwai1
ka
ka3
ka
t‘uǝt
ka
ka1
ka
kwa2
ka
χa1
ka
ɣwa1
ɣwa3
ka
ka1
ka3
ka
ɣa2
ka
χuo1
ka
kuâ2
ka
kuâ1
ka
ka
kiḙ1
kiḙ2
k‘iḙ3
ka
kwai3
ka
ka
ka2
ka
ɣa3
ka
kuâ2
ka
ka3
ka
g‘i̯â1
ka1
ka
kuo1
ka
kâ1
ka
k‘uân2
ɣuân2
ka
ka2
ka
ka2
ka
ɣwa1
ɣwa3
ka
ka2
ka
kâ1
ka
ɣâ1
ka
ˑuâ3
ka
kuâ1
ˑuâ1
ka
χuâ2
ka
χa1
χa3
ka
kâ1
ka
kuâ2
ka
k‘â1
ka
ka1
ka
ɣa1
ka
kwa1
ka
ka1
ka
ka1
ka2
ka3
ka
g‘i̯wâ1
ka
ɣuâ1
ɣuâ3
ka
ka
lâ2
ka
ɣa1
ka
ɣuâ2
ka
ɣuâ1
ka
k‘uâ1
k‘uâ3
ka
k‘uâ1
ɣwa2
ka
ka3
ka
k‘uâ1
ka
ka
ka1
ka
kâ2
kân2
ka
kâ3
粿
ka
kuâ2
ka
k‘wai1
ɣwai3
ka
kuâ1
kwa1
kwai1
ka
χa3
ka
ka
kuo1
ka
k‘uo3
k‘wa1
k‘wa3
ka
kwai1
luâ1
ka
kâ2
ka
χwa1
ka
ɣâ1
ka
g‘i̯â1
ka1
ka
p‘i̯u1
χi̯u1
ka
ɣâ1
ɣâ2
ka
kâ1
ɣâ1
ka
kuâ2
ka
ɣwa1
ɣwa3
χwa1
ka
ka1
ka
ka
k‘â3
ɣâ1
ka
kuâ2
ka
k‘uâ1
ka
ɣa1
ka
kwa1
kwai1
ka
luâ1
luâ2
ka
ka1
ka
kuâ2
kuâ3
ka
nguâ1
ka
χâ1
詿
ka
kwai3
ɣwai3
ka
k‘wa1
ka
k‘uâ1
k‘uâ3
ka
χwak
ka
kâ1
ka
ɣiei2
χa3
χai3
ka
χwa1
ka
nguâ1
ka
χa1
ka
χuậi1
ka
ka1
ka
χuâ3
ka
ɣâ3
ka
ɣa1
ka
ka1
ka
k‘uo3
k‘wa1
k‘wa2
k‘wa3
ka
ɣwa2
ka
k‘â1
k‘â2
k‘â3
ka
kuâ2
ɣuâ2
ɣuậi2
ɣwa2
ka
ka1
ki̯â1
ka
kuâ1
kuâ3
ka
ɣa1
ka
ˑâ1
ka
nguo1
ɣwa1
ka
kuâ1
ka
ɣa1
ka
ɣa1
ka
χi̯wâ1
ka
χi̯wâ1
ka
k‘uâ2
ka
ka
ɣa1
ka
kwa1
kwai1
ka
ɣwa1
ka
k‘wa2
ka
k‘uâ1
k‘uâ3
k‘wa2
ka
b‘uo3
k‘uo1
ka
ɣa1
ka
ɣuâ1