Japanese

Japanese

Japanese MCB
jitsu
dzyip
jitsu
zyit
jitsu
nrij
jitsu
nyit
jitsu
nit
jitsu
nit
jitsu
nrɛt
jitsu
nyit
tsyi
jitsu
nit
nyit
jitsu
nyit
Japanese LMC EMC
jitsu
ʂɦip
dʑip
jitsu
tʂɦit
ʑit
jitsu
nri
nri
jitsu
rit
ɲit
jitsu
nit
nit
jitsu
nit
nit
jitsu
nraat
nrɛrt
jitsu
rit
tʂi
tɕɨ
ɲit
jitsu
nit
rit
nit
ɲit
jitsu
rit
ɲit
Japanese MCK
jitsu
źi̯ǝp
jitsu
dź‘i̯ĕt
jitsu
ńi1
jitsu
ńźi̯ĕt
jitsu
ni̯ĕt
jitsu
ni̯ĕt
jitsu
ńăt
jitsu
tśi1
ńźi̯ĕt
jitsu
ni̯ĕt
ńźi̯ĕt
jitsu
ńźi̯ĕt