Japanese

Japanese

Japanese MCB
hochi
pjut
pjwot
hochi
phwot
hochi
bjwojH
bjwot
pajH
hochi
bwat
pjwot
Japanese LMC EMC
hochi
fjyat
fjyt
puat
put
hochi
p‘ut
p‘wǝt
hochi
fɦjyat
fɦjyj
paj`
buajʰ
buat
pajʰ
hochi
fjyat
pɦuat
bwat
puat
Japanese MCK
hochi
pi̯uǝt
pi̯wɒt
hochi
p‘uǝt
hochi
b‘i̯wɒi3
b‘i̯wɒt
pâi3
hochi
b‘uât
pi̯wɒt