Japanese

Japanese

Japanese MCB
hiyaku
ngjek
hiyaku
pek
phjiek
hiyaku
pjiek
Japanese LMC EMC
hiyaku
ŋiajk
ŋiajk
hiyaku
pjiajk
p‘jiajk
pɛjk
p‘jiajk
hiyaku
pjiajk
pjiajk
Japanese MCK
hiyaku
ngi̯ɒk
hiyaku
piek
p‘i̯äk
hiyaku
pi̯äk