Japanese

Japanese

Japanese MCB
hiki
pik
pjuwk
hiki
phjit
hiki
phik
hiki
phik
hiki
bik
hiki
pik
pjuwk
hiki
bjuwk
phik
hiki
pik
hiki
phik
Japanese LMC EMC
hiki
fjywk
piăk
pik
puwk
hiki
p‘jit
p‘jit
hiki
p‘iăk
p‘ik
hiki
p‘iăk
p‘ik
hiki
pɦiăk
bik
hiki
fjywk
piăk
pik
puwk
hiki
fɦjywk
p‘iăk
buwk
p‘ik
hiki
piăk
pik
hiki
p‘iăk
p‘ik
Japanese MCK
hiki
piuk
pi̯ǝk
hiki
p‘i̯ĕt
hiki
p‘i̯ǝk
hiki
p‘i̯ǝk
hiki
b‘i̯ǝk
hiki
piuk
pi̯ǝk
hiki
b‘iuk
p‘i̯ǝk
hiki
pi̯ǝk
hiki
p‘i̯ǝk