Japanese

Japanese

Japanese MCB
heki
phek
phjiek
heki
phek
heki
pek
heki
pek
phjiek
heki
bjiek
heki
pɛk
heki
bjek
bɛk
pak
heki
phek
heki
pjiek
heki
bek
heki
phek
phjiek
heki
pjek
heki
pej
pjie
pjieX
heki
bejH
pɛk
heki
pjiek
heki
bjiek
heki
pjiek
heki
bjiek
phjiek
pjiek
heki
pjiek
heki
bjiek
heki
phek
Japanese LMC EMC
heki
p‘jiajk
p‘jiajk
p‘jiajk
p‘ɛjk
heki
p‘jiajk
p‘ɛjk
heki
pjiajk
pɛjk
heki
pjiajk
p‘jiajk
pɛjk
p‘jiajk
heki
pɦjiajk
bjiajk
heki
paajk
pɛrjk
heki
paăk
pɦaajk
pɦiajk
biajk
bɛrjk
paăk
heki
p‘jiajk
p‘ɛjk
heki
pjiajk
pjiajk
heki
pɦjiajk
bɛjk
heki
p‘jiajk
p‘jiajk
p‘jiajk
p‘ɛjk
heki
piajk
piajk
heki
pji
pjiaj
pji´
pjiă
pjiăˀ
pɛj
heki
paajk
pɦjiaj`
bɛjʰ
pɛrjk
heki
pjiajk
pjiajk
heki
pɦjiajk
bjiajk
heki
pjiajk
pjiajk
heki
pjiajk
pɦjiajk
p‘jiajk
bjiajk
pjiajk
p‘jiajk
heki
pjiajk
pjiajk
heki
pɦjiajk
bjiajk
heki
p‘jiajk
p‘ɛjk
Japanese MCK
heki
p‘iek
p‘i̯äk
heki
p‘iek
heki
piek
heki
piek
p‘i̯äk
heki
b‘i̯äk
heki
pɛk
heki
b‘i̯ɒk
b‘ɛk
pâk
heki
p‘iek
heki
pi̯äk
heki
b‘iek
heki
p‘iek
p‘i̯äk
heki
pi̯ɒk
heki
piei1
piḙ1
piḙ2
heki
b‘iei3
pɛk
heki
pi̯äk
heki
b‘i̯äk
heki
pi̯äk
heki
b‘i̯äk
pi̯äk
p‘i̯äk
heki
pi̯äk
heki
b‘i̯äk
heki
p‘iek