Japanese

Japanese

Japanese MCB
hai
pajH
hai
phij
hai
bwojH
hai
pojX
hai
bɛj
hai
bwojH
hai
pok
hai
bjwojH
hai
phwot
hai
hojX
hai
hai
phwoj
hai
hai
pæH
hai
buwX
bwoj
hai
phjwɨj
phwojH
hai
bwojH
bwot
hai
bij
hai
phjieX
hai
pwɛɨH
xjɨnH
hai
pjwojH
hai
bwoj
hai
bjut
bjwɨjH
hai
bwojH
bwot
hai
hai
bwɛjH
hai
pjet
pwɛjH
pwɛt
hai
buw
phwoj
hai
bjwot
bwat
bwɛt
hai
pwɛjH
hai
bæjX
hai
bɛj
hai
bæjX
hai
bwɛɨH
pwɛɨH
hai
bajH
hai
phwot
hai
phjwɨjX
phwojH
pojX
hai
pjojH
hai
pwoj
hai
pwoj
hai
hai
bwɛjH
bɛɨ
hai
pajH
phajH
hai
phijH
hai
phwɛjH
hai
phejH
phijH
hai
hai
bɛj
bɛɨ
hai
pej
hai
pajH
hai
bwojH
hai
bwojX
hai
bjwɨj
bjwɨjH
bwojX
hai
pjwojH
hai
pwoj
hai
phjut
pjwojH
hai
bwɛɨH
hai
pej
pjie
pjieX
hai
bwɛɨH
hai
phjuw
phjuwX
pjuw
hai
bje
bjeX
bæjX
hai
phjuw
phwoj
hai
pjojH
hai
bwat
hai
bwojH
pwojH
hai
hai
hai
bjie
hai
phak
hai
bwot
phjut
hai
pajH
pjut
pjwɨjH
hai
bwat
pwat
hai
bjwojH
bjwot
pajH
hai
bjuwX
bojX
bok
bu
hai
bjuwX
hai
bojX
hai
phjuw
phwoj
hai
bjwɨj
bwoj
hai
pajH
hai
hai
bok
phuwH
hai
bajH
bwat
hai
pwojH
hai
bwojH
hai
hai
bje
bjie
bɛɨ
hai
phwojH
hai
phjuw
phwoj
hai
pajH
hai
phej
pjie
hai
pej
hai
bwoj
hai
bjie
hai
phajH
hai
bwɛjH
Japanese LMC EMC
hai
paj`
pajʰ
hai
p‘i
p‘i
hai
pɦuaj`
bwǝjʰ
hai
paj´
pǝjˀ
hai
pɦaaj
bɛrj
hai
pɦuaj`
bwǝjʰ
hai
pǝăk
pǝk
hai
fɦjyj
buajʰ
hai
p‘ut
p‘wǝt
hai
xɦaj´
ɣǝjˀ
hai
hai
p‘uaj
p‘wǝj
hai
hai
paaă`
parʰ
hai
pɦuaj
pɦǝw´
bowˀ
bwǝj
hai
fjyj
p‘uaj`
p‘uj
p‘wǝjʰ
hai
pɦuaj`
pɦut
bwǝjʰ
bwǝt
hai
pɦi
bi
hai
p‘ji´
p‘jiăˀ
hai
paaj`
xin`
pwarjʰ
xɨnʰ
hai
fjyj
puajʰ
hai
pɦuaj
bwǝj
hai
fɦjyj`
fɦjyt
bujʰ
but
hai
pɦuaj`
pɦut
bwǝjʰ
bwǝt
hai
hai
pɦaaj`
bwɛrjʰ
hai
paaj`
paat
piat
piat
pwɛrjʰ
pwɛrt
hai
pɦǝw
p‘uaj
bow
p‘wǝj
hai
fɦjyat
pɦaat
pɦuat
buat
bwat
bwɛrt
hai
paaj`
pwɛrjʰ
hai
pɦaaj´
barjˀ
hai
pɦaaj
bɛrj
hai
pɦaaj´
barjˀ
hai
paaj
pɦaaj
bwarjʰ
pwarjʰ
hai
pɦaj`
bajʰ
hai
p‘ut
p‘wǝt
hai
fjyj´
paj´
p‘uaj`
pǝjˀ
p‘ujˀ
p‘wǝjʰ
hai
pi
pɨajʰ
hai
puaj
pwǝj
hai
puaj
pwǝj
hai
hai
pɦaaj
pɦaaj`
barj
bwɛrjʰ
hai
paj`
p‘aj`
pajʰ
p‘ajʰ
hai
p‘i`
p‘iʰ
hai
p‘aaj`
p‘wɛrjʰ
hai
p‘i`
p‘jiaj`
p‘iʰ
p‘ɛjʰ
hai
hai
pɦaaj
pɦaaj
barj
bɛrj
hai
pjiaj
pɛj
hai
paj`
pajʰ
hai
pɦuaj`
bwǝjʰ
hai
pɦuaj´
*bwǝjˀ
hai
fɦjyj
fɦjyj`
pɦuaj´
*bwǝjˀ
buj
bujʰ
hai
fjyj
puajʰ
hai
puaj
pwǝj
hai
fjyj
fjyt
puajʰ
p‘ut
hai
pɦaaj`
bwarjʰ
hai
pji
pjiaj
pji´
pjiă
pjiăˀ
pɛj
hai
pɦaaj`
bwarjʰ
hai
piw
p‘jiw
p‘jiw´
puw
p‘uw
p‘uwˀ
hai
pɦaaj´
pɦi
pɦi´
barjˀ
biă
biăˀ
hai
p‘jiw
p‘uaj
p‘uw
p‘wǝj
hai
pi
pɨajʰ
hai
pɦuat
bwat
hai
puaj`
pɦuaj`
bwǝjʰ
pwǝjʰ
hai
hai
hai
pɦji
bjiă
hai
p‘aăk
p‘aăk
hai
fjyt
pɦut
bwǝt
p‘ut
hai
fjyj`
fjyt
paj`
pajʰ
pujʰ
put
hai
puat
pɦuat
bwat
pwat
hai
fɦjyat
fɦjyj
paj`
buajʰ
buat
pajʰ
hai
pɦaj´
pɦiw´
pɦuă
pɦǝăk
buwˀ
bǝjˀ
bǝk
hai
pɦiw´
buwˀ
hai
pɦaj´
bǝjˀ
hai
p‘jiw
p‘uaj
p‘uw
p‘wǝj
hai
fɦjyj
pɦuaj
buj
bwǝj
hai
paj`
pajʰ
hai
hai
pɦǝăk
p‘ǝw`
bǝk
p‘owʰ
hai
pɦaj`
pɦuat
bajʰ
bwat
hai
puaj`
pwǝjʰ
hai
pɦuaj`
bwǝjʰ
hai
hai
pɦaaj
pɦi
pɦji
barj
biă
bjiă
hai
p‘uaj`
p‘wǝjʰ
hai
p‘jiw
p‘uaj
p‘uw
p‘wǝj
hai
paj`
pajʰ
hai
pji
p‘jiaj
pjiă
p‘ɛj
hai
pjiaj
pɛj
hai
pɦuaj
bwǝj
hai
pɦji
bjiă
hai
p‘aj`
p‘ajʰ
hai
pɦaaj`
bwɛrjʰ
Japanese MCK
hai
pâi3
hai
p‘i1
hai
b‘uậi3
hai
pậi2
hai
b‘ăi1
hai
b‘uậi3
hai
pǝk
hai
b‘i̯wɒi3
hai
p‘uǝt
hai
ɣậi2
hai
hai
p‘uậi1
hai
hai
pa3
hai
b‘ḙu2
b‘uậi1
hai
p‘uậi3
p‘wḙi1
hai
b‘uậi3
b‘uǝt
hai
b‘i1
hai
p‘iḙ2
hai
pwai3
χi̯ǝn3
hai
pi̯wɒi3
hai
b‘uậi1
hai
b‘i̯uǝt
b‘wḙi3
hai
b‘uậi3
b‘uǝt
hai
hai
b‘wăi3
hai
pi̯ät
pwăi3
pwăt
hai
b‘ḙu1
p‘uậi1
hai
b‘i̯wɒt
b‘uât
b‘wăt
hai
pwăi3
hai
b‘ai2
hai
b‘ăi1
hai
b‘ai2
hai
b‘wai3
pwai3
hai
b‘âi3
hai
p‘uǝt
hai
pậi2
p‘uậi3
p‘wḙi2
hai
pi̯ɒi3
hai
puậi1
hai
puậi1
hai
hai
b‘ai1
b‘wăi3
hai
pâi3
p‘âi3
hai
p‘i3
hai
p‘wăi3
hai
p‘i3
p‘iei3
hai
hai
b‘ai1
b‘ăi1
hai
piei1
hai
pâi3
hai
b‘uậi3
hai
b‘uậi2
hai
b‘uậi2
b‘wḙi1
b‘wḙi3
hai
pi̯wɒi3
hai
puậi1
hai
pi̯wɒi3
p‘i̯uǝt
hai
b‘wai3
hai
piei1
piḙ1
piḙ2
hai
b‘wai3
hai
piḙu1
p‘iḙu1
p‘iḙu2
hai
b‘ai2
b‘iḙ1
b‘iḙ2
hai
p‘iḙu1
p‘uậi1
hai
pi̯ɒi3
hai
b‘uât
hai
b‘uậi3
puậi3
hai
hai
hai
b‘iḙ1
hai
p‘âk
hai
b‘uǝt
p‘i̯uǝt
hai
pi̯uǝt
pwḙi3
pâi3
hai
b‘uât
puât
hai
b‘i̯wɒi3
b‘i̯wɒt
pâi3
hai
b‘iḙu2
b‘uo1
b‘ậi2
b‘ǝk
hai
b‘iḙu2
hai
b‘ậi2
hai
p‘iḙu1
p‘uậi1
hai
b‘uậi1
b‘wḙi1
hai
pâi3
hai
hai
b‘ǝk
p‘ḙu3
hai
b‘uât
b‘âi3
hai
puậi3
hai
b‘uậi3
hai
hai
b‘ai1
b‘iḙ1
b‘iḙ1
hai
p‘uậi3
hai
p‘iḙu1
p‘uậi1
hai
pâi3
hai
piḙ1
p‘iei1
hai
piei1
hai
b‘uậi1
hai
b‘iḙ1
hai
p‘âi3
hai
b‘wăi3