Japanese

Japanese

Japanese MCB
ha
pæk
ha
ha
phwaX
ha
phæ
ha
phwa
ha
pæH
ha
ha
bwa
bwan
ha
pwa
ha
ha
phæH
ha
mæt
ha
pæH
ha
phæH
phæk
ha
pæX
ha
bæjX
ha
pwaH
ha
bwɛɨH
bæH
ha
ha
pwa
ha
phwɛɨH
ha
pæH
ha
ha
bwaX
ha
phwa
ha
ha
ha
bwa
pwa
ha
phwaH
ha
bwa
pwa
ha
bwan
ha
bæX
ha
pwaH
pwaX
ha
bwɛɨH
ha
ha
ha
ha
ha
phæ
ha
bwa
ha
ha
ha
pje
pjeH
ha
pwaH
ha
ha
pjeH
pwaX
ha
bwa
ha
phæ
ha
pje
pjeH
ha
pæH
ha
pæH
ha
phwa
phwaH
phwaX
ha
bæk
Japanese LMC EMC
ha
paajk
park
ha
ha
p‘uaă´
p‘waăˀ
ha
paaă
p‘aaă
par
p‘ar
ha
p‘uaă
p‘waă
ha
paaă`
parʰ
ha
ha
pɦuan
pɦuaă
bwan
bwaă
ha
puaă
pwaă
ha
paaă
par
ha
p‘aaă`
p‘arʰ
ha
maat
mart
ha
paaă`
parʰ
ha
p‘aajk
p‘aaă`
p‘ark
p‘arʰ
ha
paaă´
parˀ
ha
pɦaaj´
barjˀ
ha
puaă`
pwaăʰ
ha
pɦaaj`
pɦaaă
pɦaaă`
bar
barʰ
bwarjʰ
ha
ha
puaă
pwaă
ha
p‘aaj`
p‘warjʰ
ha
paaă`
parʰ
ha
pɦaaă
bar
ha
pɦuaă´
bwaăˀ
ha
p‘uaă
p‘waă
ha
pɦaaă
bar
ha
ha
puaă
pɦuaă
bwaă
pwaă
ha
p‘uaă`
p‘waăʰ
ha
puaă
pɦuaă
bwaă
pwaă
ha
pɦuan
bwan
ha
paaă
pɦaaă´
barˀ
par
ha
puaă`
puaă´
pwaăʰ
pwaăˀ
ha
pɦaaj`
bwarjʰ
ha
ha
ha
paaă
par
ha
ha
p‘aaă
p‘ar
ha
pɦuaă
bwaă
ha
ha
ha
pi
pi`
piă
piăʰ
ha
puaă`
pwaăʰ
ha
paaă
par
ha
pi`
puaă´
piăʰ
pwaăˀ
ha
pɦuaă
bwaă
ha
paaă
p‘aaă
par
p‘ar
ha
pi
pi`
piă
piăʰ
ha
paaă`
parʰ
ha
paaă`
parʰ
ha
p‘uaă
p‘uaă`
p‘uaă´
p‘waă
p‘waăʰ
p‘waăˀ
ha
pɦaajk
bark
Japanese MCK
ha
pak
ha
ha
p‘uâ2
ha
pa1
p‘a1
ha
p‘uâ1
ha
pa3
ha
ha
b‘uâ1
b‘uân1
ha
puâ1
ha
pa1
ha
p‘a3
ha
măt
ha
pa3
ha
p‘a3
p‘ak
ha
pa2
ha
b‘ai2
ha
puâ3
ha
b‘a1
b‘a3
b‘wai3
ha
ha
puâ1
ha
p‘wai3
ha
pa3
ha
b‘a1
ha
b‘uâ2
ha
p‘uâ1
ha
b‘a1
ha
ha
b‘uâ1
puâ1
ha
p‘uâ3
ha
b‘uâ1
puâ1
ha
b‘uân1
ha
b‘a2
pa1
ha
puâ2
puâ3
ha
b‘wai3
ha
ha
ha
pa1
ha
ha
p‘a1
ha
b‘uâ1
ha
ha
ha
piḙ1
piḙ3
ha
puâ3
ha
pa1
ha
piḙ3
puâ2
ha
b‘uâ1
ha
pa1
p‘a1
ha
piḙ1
piḙ3
ha
pa3
ha
pa3
ha
p‘uâ1
p‘uâ2
p‘uâ3
ha
b‘ak