Japanese

Japanese

Japanese MCB
gai
ngjojH
gai
hojX
gai
ngej
gai
khojX
gai
ngjojH
gai
koj
ngoj
gai
hojH
hok
trhwɛjH
gai
ngɛɨ
gai
gai
hoj
gai
ngɛɨ
gai
khojH
gai
gai
koj
gai
gijH
xjɨjH
gai
khojX
gai
gai
ngwajH
gai
hajH
hejH
gai
ngɛj
ngɛjX
trhɛɨ
gai
hoj
gai
hajH
gai
ngje
ngɛɨ
gai
ngwoj
ngwojX
gai
khojX
gai
khojH
xjɨjH
gai
khojH
gai
kwojH
gai
ngik
ngojH
gai
gai
kjweX
ngwoj
gai
woj
gai
榿
gai
gai
gai
khojH
ɛɨH
gai
hwoj
gai
ngje
ngɛɨ
gai
kjɨjH
kojH
gai
gai
hojH
hæjH
gai
ngoj
gai
kɛj
gai
hwojX
gai
ngoj
gai
gai
ngɛɨH
gai
jwɨjX
khwojX
gai
ngwoj
ngwojH
gai
ngojH
gai
hwojH
gai
ngwɛjH
gai
ngajH
ngjojH
gai
gai
hap
kajH
kap
gai
gjwɨj
hwojH
gai
hwoj
xwojX
gai
kɛj
kɛɨ
gai
koj
gai
khjɨjX
gai
koj
gai
khojH
khojX
gai
kjɨj
gai
ngojH
gai
hwojH
gai
koj
gai
swinH
gai
ngoj
gai
ngwojX
gai
ngjweX
ngwojX
gai
hoj
kojX
gai
ngjɨjX
gai
khwɛɨH
kwet
gai
hɛjX
gai
hɛjX
gai
ngɛjX
zriX
gai
hɛj
gai
ngju
nguwX
gai
ngwoj
gai
gai
hæjH
Japanese LMC EMC
gai
ŋi
ŋɨajʰ
gai
xɦaj´
ɣǝjˀ
gai
ŋjiaj
ŋɛj
gai
k‘aj´
k‘ǝjˀ
gai
ŋi
ŋɨajʰ
gai
kaj
ŋaj
kǝj
ŋǝj
gai
tr‘aaj`
xɦaj`
xɦǝăk
tr‘wɛrjʰ
ɣǝjʰ
ɣǝk
gai
ŋjaaj
ŋarj
gai
gai
xɦaj
ɣǝj
gai
ŋjaaj
ŋarj
gai
k‘aj`
k‘ǝjʰ
gai
gai
kaj
kǝj
gai
kɦi`
xi`
giʰ
xɨjʰ
gai
k‘aj´
k‘ǝjˀ
gai
gai
ŋuaj`
ŋwajʰ
gai
xɦaj`
xɦjiaj`
ɣajʰ
ɣɛjʰ
gai
tr‘aaj
ŋjaaj
ŋjaaj´
tr‘arj
ŋɛrj
ŋɛrjˀ
gai
xɦaj
ɣǝj
gai
xɦaj`
ɣajʰ
gai
ŋi
ŋjaaj
ŋarj
ŋiă
gai
ŋuaj
ŋuaj´
*ŋwǝjˀ
ŋwǝj
gai
k‘aj´
k‘ǝjˀ
gai
k‘aj`
xi`
k‘ǝjʰ
xɨjʰ
gai
k‘aj`
k‘ǝjʰ
gai
kuaj`
kwǝjʰ
gai
ŋaj`
ŋiăk
ŋik
ŋǝjʰ
gai
gai
kyj´
ŋuaj
kwiăˀ
ŋwǝj
gai
ʔuaj
ʔwǝj
gai
榿
gai
gai
gai
k‘aj`
ʔjaaj
k‘ǝjʰ
ʔarjʰ
gai
xɦuaj
ɣwǝj
gai
ŋi
ŋjaaj
ŋarj
ŋiă
gai
kaj`
ki`
kǝjʰ
kɨjʰ
gai
gai
xɦaj`
xɦjaaj`
ɣǝjʰ
ɣɛrjʰ
gai
ŋaj
ŋǝj
gai
kjaaj
kɛrj
gai
xɦuaj´
*ɣwǝjˀ
gai
ŋaj
ŋǝj
gai
gai
ŋjaaj`
ŋarjʰ
gai
k‘uaj´
ʔyj´
*k‘wǝjˀ
ʔujˀ
gai
ŋuaj
ŋuaj`
ŋwǝj
ŋwǝjʰ
gai
ŋaj`
ŋǝjʰ
gai
xɦuaj`
ɣwǝjʰ
gai
ŋaaj`
ŋwɛrjʰ
gai
ŋaj`
ŋi
ŋajʰ
ŋɨajʰ
gai
gai
kaj`
kap
xɦap
kajʰ
kap
ɣap
gai
kɦyj
xɦyaj`
*ɣwǝjʰ
guj
gai
xuaj´
xɦuaj
*xwǝjˀ
ɣwǝj
gai
kjaaj
kjaaj
karj
kɛrj
gai
kaj
kǝj
gai
k‘i´
k‘ɨjˀ
gai
kaj
kǝj
gai
k‘aj`
k‘aj´
k‘ǝjʰ
k‘ǝjˀ
gai
ki
kɨj
gai
ŋaj`
ŋǝjʰ
gai
xɦuaj`
ɣwǝjʰ
gai
kaj
kǝj
gai
syn`
swinʰ
gai
ŋaj
ŋǝj
gai
ŋuaj´
*ŋwǝjˀ
gai
ŋuaj´
ŋyj´
*ŋwǝjˀ
ŋwiăˀ
gai
kaj´
xɦaj
kǝjˀ
ɣǝj
gai
ŋi´
ŋɨjˀ
gai
kjyat
k‘aaj
kwɛt
k‘warjʰ
gai
xɦjaaj´
ɣɛrjˀ
gai
xɦjaaj´
ɣɛrjˀ
gai
ŋjaaj´
ʂɦŗ´
ŋɛrjˀ
ʐɨˀ
gai
xɦjaaj
ɣɛrj
gai
ŋyă
ŋǝw´
ŋowˀ
ŋuă
gai
ŋuaj
ŋwǝj
gai
gai
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
Japanese MCK
gai
ngi̯ɒi3
gai
ɣậi2
gai
ngiei1
gai
k‘ậi2
gai
ngi̯ɒi3
gai
kậi1
ngậi1
gai
tˆ‘wăi3
ɣậi3
ɣǝk
gai
ngai1
gai
gai
ɣậi1
gai
ngai1
gai
k‘ậi3
gai
gai
kậi1
gai
g‘i3
χḙi3
gai
k‘ậi2
gai
gai
ngwâi3
gai
ɣiei3
ɣâi3
gai
ngăi1
ngăi2
tˆ‘ai1
gai
ɣậi1
gai
ɣâi3
gai
ngai1
ngiḙ1
gai
nguậi1
nguậi2
gai
k‘ậi2
gai
k‘ậi3
χḙi3
gai
k‘ậi3
gai
kuậi3
gai
ngi̯ǝk
ngậi3
gai
gai
kwiḙ2
nguậi1
gai
ˑuậi1
gai
榿
gai
gai
gai
k‘ậi3
ˑai3
gai
ɣuậi1
gai
ngai1
ngiḙ1
gai
kḙi3
kậi3
gai
gai
ɣậi3
ɣăi3
gai
ngậi1
gai
kăi1
gai
ɣuậi2
gai
ngậi1
gai
gai
ngai3
gai
k‘uậi2
ˑwḙi2
gai
nguậi1
nguậi3
gai
ngậi3
gai
ɣuậi3
gai
ngwăi3
gai
ngi̯ɒi3
ngâi3
gai
gai
kâi3
kâp
ɣâp
gai
g‘wḙi1
ɣuậi3
gai
ɣuậi1
χuậi2
gai
kai1
kăi1
gai
kậi1
gai
k‘ḙi2
gai
kậi1
gai
k‘ậi2
k‘ậi3
gai
kḙi1
gai
ngậi3
gai
ɣuậi3
gai
kậi1
gai
si̯wĕn3
gai
ngậi1
gai
nguậi2
gai
nguậi2
ngwiḙ2
gai
kậi2
ɣậi1
gai
ngḙi2
gai
kiwet
k‘wai3
gai
ɣăi2
gai
ɣăi2
gai
dẓ‘i2
ngăi2
gai
ɣăi1
gai
ngḙu2
ngi̯u1
gai
nguậi1
gai
gai
ɣăi3